Valtioneuvoston asetus OKM/2017/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.10.2017 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta

Ministeri
Sanni Grahn-Laasonen
Esittelijä
Antti Randell, Hallitussihteeri p.+35 8295330173
Asia
Ammatillisesta koulutuksesta annettu laki (531/2017) tulee voimaan 1.1.2018. Lain valtuussäännösten nojalla ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta. Ehdotetussa asetuksessa säädettäisiin tarkemmin muun muassa ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista, yhteisten tutkinnon osien laajuudesta osaamispisteinä, yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvista osa-alueista ja osa-alueiden pakollisuudesta ja valinnaisuudesta, valmentavien koulutusten muodostumisesta sekä ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan hakemiseen liittyvistä menettelyistä, hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityksistä sekä järjestämisluvan myöntämisen tarkemmista edellytyksistä. Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin myös opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan merkittävistä tiedoista, osaamisen tunnustamisen menettelytavoista, osaamisen arviointiasteikoista sekä todistusten sisällöstä ja liitteistä. Lisäksi asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä oppisopimuksessa, oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskevassa sopimuksessa ja koulutussopimuksessa sovittavista asioista sekä koulutuskorvauksen määräytymisestä oppisopimuskoulutuksessa. Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin myös työelämätoimikuntien asettamisesta, kokoonpanosta, päätöksenteosta ja tehtävistä. Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2018.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ammatillisesta koulutuksesta
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei ole merkittäviä valtiontaloudellisia tai kunnallistaloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen