Hyppää sisältöön

Toisen asteen opiskelijoiden mielestä opinto-ohjaus toimii pääosin hyvin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 16.1.2023 10.43
Tiedote

Fountain Park ja Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos (KTL) ovat selvittäneet OKM:n toimeksiannosta lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien oppivelvollisten näkemyksiä opinto-ohjauksen määrästä ja riittävyydestä. Ohjaus koetaan pääosin riittäväksi ja toimivaksi. Fountain Park selvitti lisäksi toisen asteen opiskelijoiden mielipiteitä opintojensa sujuvuudesta.

Fountain Parkin selvityksen mukaan yli 70 prosenttia vastaajista on kokenut ohjauksen määrän riittäväksi jo niin peruskoulussa kuin toisen asteen alussakin. Konkreettisempaa tietoa peruskoulun aikana kaivattaisiin siitä, millaista opiskelu on käytännössä lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa – mm. miten toinen aste eroaa peruskoulusta, millaisia vaihtoehtoja on opintojen suorittamisessa ja miten opiskelijan arki etenee.

Peruskoulusta eteenpäin siirryttäessä olisi tärkeää saada myös mahdollisimman laajasti tietoa eri ammateista ja kouluttautumisvaihtoehdoista niihin – tasavertaisesti lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista ja myös oman paikkakunnan ulkopuolelta.

Toisen asteen opintoihin hakeutumisessa suurin vaikutus oppilaitoksen ja alan valintaan on ollut oppilaitoksen läheisellä sijainnilla, kavereiden valinnoilla sekä omalla kiinnostuksella. Joka kolmas opiskelija kertoi maksuttomuuden vaikuttaneen hakemiseen toiselle asteelle. 

Koulutuksen tutkimuslaitoksen selvityksen tulokset ohjauksesta ovat samansuuntaisia. Opiskelijat olivat jokseenkin tyytyväisiä ohjauksen saatavuuteen. Lukion opiskelijoista 89 prosenttia ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista 70 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että he olivat saaneet tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta opinto-ohjaajalta. 

Opiskelijoiden kokemuksen mukaan ohjauksen tarjonta painottui hyvin vahvasti perinteiseen kasvokkain tapahtuvaan ohjaukseen. Ohjauksen saatavuutta olisi mahdollista tehostaa yhdistelemällä henkilökohtaisia keskusteluja, ryhmäohjausta ja ohjauksen opintokokonaisuuksia. Teknologian mahdollisuuksia tulisi hyödyntää vielä systemaattisemmin.

Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijat toivoivat enemmän tietoa olemassa olevista ohjauksen palveluista, esimerkiksi miten, missä ja milloin ohjausta olisi saatavilla sekä useampia opinto-ohjaajia ohjauksen saatavuuden parantamiseksi. 

Lukio-opiskelijat kaipaavat enemmän henkilökohtaisia keskusteluaikoja opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien kanssa, enemmän kaikille yhteisiä ohjauksen oppitunteja sekä ammatillisten opiskelijoiden tavoin useampia opinto-ohjaajia ohjauksen saatavuuden parantamiseksi.

Opintojen sujuvuus ja yleisfiilis 

Fountain Park selvitti myös opintojen sujuvuutta ja opiskelijoiden yleisfiilistä. Toisen asteen opiskelijat saavat mielestään hyvin käyttöönsä tarvitsemansa oppimateriaalit ja –välineet. Tällä hetkellä 80 prosenttia toisen asteen oppilaitosten oppimateriaaleista on sähköisiä. Suurimmat oppimateriaaleihin ja -välineisiin liittyvät haasteet liittyvät kuitenkin juuri sähköisten materiaalien käyttöön. Oppilaitoksesta saatu oma tietokone on käytössä yli puolella osallistuneista.

Opinnoissa pysymiseen ja jatkamiseen vaikuttavat eniten selkeät omat tulevaisuuden suunnitelmat, kaverit, hyvä opetus ja oppiminen sekä järkevä koulupäivien rakenne.

Toisen asteen opiskelijoiden yleisfiilis on jakautunut. Positiivisin yleisfiilis on opiskelijoilla, joiden opinnot sujuvat ilman suurempia ongelmia. Arvosanat ovat kohtuuhyviä, ja opiskelu helppoa. Koulussa on mukavaa ja viihtyisää ja ilmapiiri on hyvä. Opettajat ovat kannustavia ja osaavia.

Negatiivista yleisfiilistä taas synnyttävät ahdistus ja stressi opinnoista − erityisesti koeviikkojen aikaan. Opiskelu on rankkaa ja raskasta: tekemistä on paljon, ja vauhti on kova. Jos oma opinnoissa eteneminen ja suoriutuminen ei ole toivotun kaltaista, se aiheuttaa huolta. Myös oma alavalinta ja tulevaisuus mietityttää.

- Tutkimustulokset antavat meille päättäjille tärkeää tietoa oppivelvollisuuden laajentamisesta opiskelijoiden näkökulmasta. Tulokset osoittavat, että tällä hallituskaudella tekemämme koulutuspolitiikka on ollut onnistunutta. Työtä kuitenkin riittää vielä, sillä jokaisella opiskelijalla on oikeus opiskella rauhassa, saada tarvitsemansa ohjaus sekä voida hyvin, opetusministeri Li Andersson summaa.
- - - 

Fountain Parkin kyselyyn vastasi yli 19 000 nuorta, lukiokoulutuksessa 13 180 henkilöä ja ammatillisessa koulutuksessa 5 462. Yli 11 000 vastaajaa oli ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Kysely suunniteltiin yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen selvitykseen vastasi yli 6 500 opiskelijaa, joista 5 000 lukioista ja reilu 1 500 ammatillisista oppilaitoksesta. Lisäksi kyselyyn vastasi 383 opoa, HOKS-ohjaajaa & opettajaa.

Lisätietoja:

Ammatillinen koulutus Koulutus Li Andersson Yleissivistävä koulutus