Hyppää sisältöön

Allmänt understöd för främjande av barnkultur

Avustus

Understödet är avsett för barnkulturcentrum som är verksamma i Finland, för samordning av barnkulturcentrumens nätverk, för verksamhet som bedrivs av Observatoriet för konst- och kulturfostran i Finland samt för anordnare av konst- och kulturevenemang för barn.

Ansökningstiden börjar den 14 oktober 2021 och slutar den 25 november 2021 kl. 16.15.

För understöden kan användas högst 1,9 miljoner euro, om riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att understödsbesluten ska fattas före utgången av februari 2022. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001).

Kultur

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Iina Berden, tfn 0295 330 069, [email protected]

Om du har frågor angående ärendehanteringssystemet, vänd dig till: [email protected].

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.