Hyppää sisältöön

Eurostudent VIII -kysely: Korkeakouluopiskelijat kokevat digiosaamisensa riittävän hyväksi

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2023 12.08
Tiedote

Tuore Eurostudent-raportti luo katsauksen eri elämäntilanteissa olevien korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemiseen sekä hyvinvointiin, työssäkäyntiin ja toimeentuloon. Tällä kertaa tutkimuksen erityisenä teemana oli digitaalisuus korkeakouluopinnoissa. Keväällä 2022 koronapandemian aikana toteutettu Eurostudent-tiedonkeruu kartoitti ensimmäistä kertaa etäopetuksen määrään liittyviä kokemuksia.

Tutkimuksen mukaan lähes kaikilla koulutusaloilla opiskelijat pitävät digitaalisia työvälineitä tärkeinä. Opiskelijat myös keskimäärin kokivat oman digitaalisen osaamisensa riittäväksi suhteessa koulutusalansa vaatimuksiin. Digivalmiutensa riittämättömäksi kokeneet kokivat myös opintomenestyksensä keskimäärin muita heikommaksi.

Verkossa suoritettavien opintojen tarjontaan oli tyytyväisiä hieman yli puolet kaikista opiskelijoista. Noin 42 prosenttia opiskelijoista ilmoitti toivovansa opetuksen järjestämistä pääsääntöisesti etänä, kun taas täysin tai valtaosaltaan lähiopetuksena järjestettävää opetusta toivoi 32 prosenttia opiskelijoista.

Suhteessa eniten lisää lähiopetusta kaipaavia on yliopistojen tietotekniikan sekä palvelualojen opiskelijoissa, kun taas yliopistoissa luonnonvara-aloilla on eniten lisää etäopiskelumahdollisuuksia kaipaavia. Ammattikorkeakouluopiskelijoissa on enemmän nykytilanteeseensa tyytyväisiä, mutta kuitenkin noin 40 prosenttia opiskelijoista kaipaa suurempaa lähiopetuksen osuutta.

Kansainväliset tutkinto-opiskelijat pitivät lähiopetusta muita merkittävästi tärkeämpänä, kun taas laajempaa mahdollisuutta suorittaa opintoja etänä toivoivat erityisesti perheelliset sekä toista tutkintoa suorittavat.

Verkossa olevasta opintotarjonnasta ja opiskelijoiden tukipalveluista opiskelijat olivat tyytyväisimpiä hallinnollisiin palveluihin, sähköisten oppimateriaalien tarjontaan ja verkko-opetuksen tarjontaan, kun taas tyytymättömimpiä oltiin verkossa tarjottavaan opintoneuvontaan.

Lähes puolet vastanneista kokee toimeentulovaikeuksia

Tiedonkeruuseen vastanneista opiskelijoista 45 prosenttia kokee jonkinasteisia toimeentulovaikeuksia tällä hetkellä. Koulutussektorit eroavat kysymyksessä, sillä AMK-opiskelijoista vaikeuksia kokee 50 prosenttia ja yliopisto-opiskelijoista 40 prosenttia.

Eniten toimeentulovaikeuksia kokevat ulkomaiset opiskelijat (60 %), osaopiskelukykyiset (58 %) sekä suoraan työelämästä opintoihin siirtyvät (52 %).

Opiskelijoista lähes 70 prosenttia pystyisi suoriutumaan odottamattomasta 600 euron kertaluontoisesta menosta itse; yliopisto-opiskelijoista 74 prosenttia ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 63 prosenttia.

Valmennuskurssien suosio vähentynyt, kansainvälisessä opiskelijaliikkuvuudessa elpymisen merkkejä

Eurostudent-raportissa tarkastellaan erityisesti opiskelijaliikkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä uudistettujen opiskelijavalintojen vaikutuksia valmennuskurssien hyödyntämiseen.

Valintakoeuudistus näyttää joissain määrin vähentäneen vuosina 2020–21 aloittaneiden yliopisto-opiskelijoiden valmennuskurssien käymistä. Noin 10 prosenttia vuosina 2020–21 aloittaneista ilmoitti käyneensä ylioppilaskirjoituksiin valmentavan kurssin.

Koronapandemian vuoksi pysähtyneen opiskelijaliikkuvuuden palautumisesta on nähtävissä rohkaisevia merkkejä. Ensimmäisen ja toisen vuoden yliopisto-opiskelijoista 31 prosenttia ja 17 prosenttia ammattikorkeakouluopiskelijoista ilmoittaa aikovansa lähteä liikkuvuusjaksolle jossain vaiheessa opintoja.

Eurostudent VIII -tutkimus tehtiin Suomessa internetkyselynä otokseen valikoituneille 26 005 korkeakouluopiskelijalle koronapandemian aikana keväällä 2022. Tiedonkeruun sekä aineistojen käsittelyn ja raportoinnin teki Tilastokeskus. Tutkimus on osa kansainvälistä Eurostudent-hanketta. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään osana korkeakoulutuksen kehittämistä ja päätöksenteon tukena.

Eurostudent VIII – Opiskelijatutkimus 2022

Lisätietoja:

  • Yliaktuaari Juhani Saari, Tilastokeskus, p. 029 551 2680
  • Yliaktuaari Sara Koivuranta, Tilastokeskus, p. 0295 513 837
  • Opetusneuvos Tuomas Parkkari, OKM, p. 0295 330 244
  • Opetusneuvos Kaisu Piiroinen, OKM, p. 0295 330 359