Hyppää sisältöön

Uppdaterade rekommendationer till småbarnspedagogiken, skolor, läroanstalter och högskolor för bekämpning av coronaviruset 

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.8.2020 17.30
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat de anvisningar om coronavirusepidemin som de utfärdade till utbildningsanordnare och läroanstalter i våras. Även framöver är det viktigaste att förebygga smitta, sörja för god hygien, undvika onödiga närkontakter och att ordna lokalerna så att det finns mer utrymme än vanligt. Genom att följa rekommendationen minskas risken för att coronaviruset sprids och smittar. 

Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat de rekommendationer genom vilka man inom närundervisningen och småbarnspedagogiken kan minska eventuell coronavirussmitta och begränsa exponeringen. Rekommendationerna fungerar som stöd när man på lokal nivå söker de bästa sätten att ordna utbildning och småbarnspedagogik på ett tryggt och smidigt sätt. 

Inom de närmaste veckorna återvänder man till småbarnspedagogiken, grundskolan och läroanstalterna. Även om coronavirusläget i Finland har varit bra under sommaren, är det viktigt att rekommendationerna följs i synnerhet på de områden där det under den senaste tiden förekommit smitta. Det är viktigt att man inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna också förbereder sig på att epidemiläget kan förändras. Social- och hälsovårdsministeriet följer hur coronavirusepidemin utvecklas.

Den som har symtom ska stanna hemma och andra plock ur rekommendationerna

I fortsättningen får man inte komma till småbarnspedagogiken, skolan eller arbetsplatsen om man har symtom på luftvägsinfektion förrän en eventuell coronavirussmitta har uteslutits genom test. Rekommendationerna betonar god hand- och hosthygien samt effektiviserad städning. 

Det lönar sig att ordna lokalerna så att det finns mer utrymme än vanligt och att undvika eller minska onödig fysisk närkontakt. Det rekommenderas att småbarnspedagogiken i mån av möjlighet ordnas så att grupperna inte blandas ihop eller sammanslås. Enligt rekommendationen ska personalen inom småbarnspedagogiken också arbeta med samma barngrupp. Det rekommenderas att undervisningsgrupperna i lågstadierna hålls åtskilda under skoldagen. I högstadierna och i de valfria ämnena kan undervisningsgruppen bytas om undervisningen inte kan ordnas på annat sätt. I gymnasiernas, yrkesutbildningens, högskolornas och det fria bildningsarbetets närundervisning rekommenderas att man iakttar säkerhetsavstånd på 1–2 meter. 

Anordnare av gymnasieutbildning och yrkesutbildning samt högskolor kan flexibelt besluta om ändamålsenliga och trygga sätt och arrangemang för genomförandet av undervisningen. Om undervisning ordnas för en stor grupp deltagare rekommenderas det att man använder distansförbindelser. 

Genom att ordna verksamheten i skift strävar man efter att så få personer som möjligt ska vistas i samma utrymme. Man bör även försöka undvika att personalen samlas och ordna exempelvis lärarmöten i första hand på distans. Det rekommenderas att stora gemensamma tillställningar inte ordnas. Enligt rekommendationen ordnas måltiderna med den egna klassen eller gruppen. Tomma lokaler som lämpar sig för undervisning kan vid behov tas i undervisningsbruk. 

Barn som inleder skolan eller småbarnspedagogiken och deras vårdnadshavare har möjlighet att bekanta sig med verksamheten på förhand, förutsatt att man ser till att säkerhetsavstånden är tillräckliga och att hygienen är god. En viktig leksak får tas med och föras hem när dagen är slut.

Om det upptäcks coronavirussmitta inom småbarnspedagogiken, skolan eller läroanstalten, ska eventuella exponerade spåras och sättas i karantän i 14 dygn. Den som har blivit smittad med coronavirus ska vara borta i minst 14 dygn från det att symtomen började och vara symtomfri i minst två dygn.

Understöd och temporära lagändringar stöder tryggt ordnande av undervisningen  

I juni beviljade undervisnings- och kulturministeriet 84 miljoner euro i statsunderstöd för att jämna ut verkningarna av undantagsförhållandena till följd av coronaepidemin inom småbarnspedagogiken samt förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Statsunderstöd för anordnare av gymnasieutbildning kan för närvarande sökas av Utbildningsstyrelsen. Också motsvarande tilläggsfinansiering för yrkesutbildning kan sökas.  Det är viktigt att de nödvändiga stödåtgärderna kan inledas så snart som möjligt. På detta sätt vill man säkerställa att coronaepidemin inte lämnar bestående spår på barns och ungas kunnande och välbefinnande. 

Man har också förberett sig på eventuella förändringar i coronavirusläget genom temporära lagändringar. Syftet är att göra det möjligt att ordna undervisningen på ett tryggt sätt.  

Om närundervisningen inte kan ordnas på ett tryggt sätt, kan man inom den grundläggande utbildningen temporärt övergå till exceptionella undervisningsarrangemang genom beslut av utbildningsanordnaren. Bedömningen av närundervisningens säkerhet görs tillsammans med de regionala myndigheterna med ansvar för smittsamma sjukdomar utifrån det beslut som meddelas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Man kan exempelvis växla mellan närundervisning och distansundervisning så att grupperna deltar i distansundervisning varannan vecka. De exceptionella undervisningsarrangemangen gäller inte elever i årskurs 1–3, elever med ett beslut om särskilt stöd, elever som omfattas av förlängd läroplikt och inte heller elever i förberedande undervisning. Under undantagsarrangemangen har eleverna rätt till skolmåltider, stöd för inlärning och skolgång, studiehandledning samt studiesociala förmåner.

Lagen om yrkesutbildning har ändrats temporärt i fråga om yrkesprov. Om yrkesprovet för att påvisa den yrkesskicklighet och det kunnande som examensdelarna förutsätter inte kan genomföras i en genuin arbetssituation eller arbetsprocess av orsaker som beror på coronaepidemin, kan kunnandet visas genom att utföra andra praktiska uppgifter som så väl som möjligt motsvarar en genuin arbetssituation eller arbetsprocess. Dessutom kan det kunnande som visas i yrkesprovet mer flexibelt kompletteras genom andra bedömningar av kunnandet.

Vid högskolor kan en studerande anmäla sig som frånvarande under det första läsåret om den studerande är förhindrad att inleda sina studier på grund av ett myndighetspåbud som hänför sig till epidemin eller av något annat vägande epidemirelaterat skäl. Om studierna fördröjs på grund av undervisningsarrangemang som högskolorna vidtagit på grund av epidemin, beaktas detta när beslut fattas om att förlänga studierätten.

Lagen om grundläggande utbildning har ändrats temporärt fram till utgången av 2020. Ändringarna i lagen om yrkesutbildning, universitetslagen och yrkeshögskolelagen gäller till den 31 juli 2021.

Anvisningar och material 

Utbildningsstyrelsen har sammanställt stödmaterial för utbildningsanordnarna. I materialet berättas om beredskap för undervisningsarrangemang som gäller höstterminen 2020, genomförande av undervisningen, stöd för inlärning och skolgång, elevvård, skolmåltider, skoltransporter och annan verksamhet i skolan som coronavirusepidemin kan påverka.

Mer information
överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen (småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, fritt bildningsarbete), tfn 0295 3 30258
överdirektör Mika Tammilehto (gymnasieutbildning och yrkesutbildning), tfn 0295 3 30308
överdirektör Tapio Kosunen (högskoleutbilding), tfn 0295 3 30440

Korrigering till pressmeddelandet 5.8:
Ordalydelsen ändrad så att den motsvarar det finska pressmeddelandet. 
De exceptionella undervisningsarrangemangen -stycket: tillsatt förskoleundervisning
 

Allmänbildande utbildning Högskoleutbildning och forskning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning