Hyppää sisältöön

Taiteen perusopetuksen strategiset tavoitteet ja indikaattorit julkaistu

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2023 11.07
Uutinen

Taiteen perusopetuksen strategiset tavoitteet sekä laadun strategiset indikaattorit on koottu julkaisuksi. Taiteen perusopetuksen strategisen tason laatutyö on osa toimialan laajempaa laatutyötä sekä jatkuvaa kehittämistä.

Taiteen perusopetuksen strategisten tavoitteiden tarkoitus on määrittää koulutusmuodon laadunhallinnalle ja johtamiselle yhdenmukaiset suuntaviivat. Niiden avulla tuetaan koulutuksen järjestäjiä ja koko toimialaa jatkuvassa laadun vahvistamisessa ja kehittämisessä. 

Yhteinen käsitys laadusta ja sen arvioinnista vahvistaa koulutusmuodon tuottamaa osaamista, edistää toimijoiden välistä yhteistyötä, lisää koulutusmuodon vaikuttavuutta ja tunnettavuutta sekä luo edellytyksiä taiteen perusopetusta koskevan tutkimustiedon lisääntymiselle ja tiedolla johtamiselle.

Strategiset tavoitteet, niistä johdetut keskeiset indikaattorit sekä indikaattorien seuraamiseksi kehitetyt systemaattisen mittaamisen tavat ohjaavat tulevaisuuteen, jossa laadukas taiteen perusopetus suomalaisen koulutusjärjestelmän ainutlaatuisena osana edistää jatkossakin eri taiteenalojen osaamista, kulttuurista osallisuutta ja hyvinvointia sekä vahvistaa yksilön elinikäistä taidesuhdetta.

Taiteen perusopetuksen viisi strategista tavoitetta kuvastavat laadukkaan taiteen perusopetuksen tavoitetilaa:

  1. Taiteen perusopetus on pedagogisesti laadukasta.
  2. Taiteen perusopetuksen saatavuus ja saavutettavuus toteutuvat yhdenvertaisesti.
  3. Taiteen perusopetuksen tietopohja vahvistuu ja tietoa hyödynnetään laaja-alaisesti.
  4. Taiteen perusopetuksen rakenteet vastaavat yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.
  5. Taiteen perusopetuksen rahoitus tukee taiteen perusopetuksen laatua ja uudistumista.

Taiteen perusopetuksen strategisista tavoitteista on johdettu keskeisiä, mitattavissa olevia laadun indikaattoreita. Osa strategisista indikaattoreista sisältää myös laadullista arviointia. 

Strategiset indikaattorit ja niiden systemaattinen mittaaminen tuovat esiin kehityksen suuntia ja antavat tietoa taiteen perusopetuksessa tavoiteltavan laadun toteutumisesta. Tunnistamalla, arvioimalla ja kehittämällä taiteen perusopetuksessa toteutuvaa laatua turvataan ja mahdollistetaan suomalaisen kulttuuri- ja taidekentän toimintaedellytyksiä nyt ja tulevaisuudessa.

Laatutyön keskeinen perusta on toimialan kanssa yhdessä valmistellussa taiteen perusopetuksen viitearkkitehtuurityössä. Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen asiantuntijoista koostuneen ydinryhmän lisäksi taiteen perusopetuksen strategisen tason laatutyön kommentointiin ovat antaneet oman panoksensa edustajat Taiteen perusopetusliitosta, Suomen Kuntaliitosta ja Kansalaisopistojen liitosta. Lisäksi on kuultu mm. opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen sekä Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvin asiantuntijoita.

Osana taiteen perusopetuksen laatutyön kokonaisuutta Opetushallituksessa on lisäksi laadittu taiteen perusopetuksen oppilaitoksille suunnattuja pedagogisia indikaattoreita. Opetushallitus julkaisee vuodenvaihteessa Neliapila -mallin, joka on työkalu koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten oman toiminnan arvioinnin ja kehittämisen tueksi.

Kohti uudistuvaa taiteen perusopetusta -keskustelutilaisuus

Pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus taiteen perusopetusta koskevan lainsäädännön uudistamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on kartoittanut syksyllä 2023 sidosryhmien näkemyksiä taiteen perusopetuksesta annetun lain muutostarpeista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää taiteen perusopetuksen sidosryhmille suunnatun keskustelutilaisuuden koulutusmuodon ajankohtaisista asioista keskiviikkona 22.11.2023 kello 8.30-12.30. Tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät ministeriön tapahtumakalenterista.

Julkaisu: Laadukas taiteen perusopetus.Taiteen perusopetuksen strategiset tavoitteet sekä laadun strategiset indikaattorit

Lisätietoja: kulttuuriasiainneuvos Hanna Koskimies, p. 0295 330 048