Hyppää sisältöön

Utkast till tillgänglighetsplan för högskoleutbildningen och högskolan på remiss

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 12.4.2021 9.34 | Publicerad på svenska 13.4.2021 kl. 16.17
Pressmeddelande

Ett utkast till tillgänglighetsplan för högskoleutbildningen och högskolan är på remiss i tjänsten utlåtande.fi 12.4–7.5.2021. I utkastet till plan presenteras utifrån en lägesbild de riksomfattande målen för att främja högskoleutbildningens och högskolornas tillgänglighet.

Utifrån de mål och riktlinjer som föreslagits ska högskolorna utarbeta egna tillgänglighetsplaner som gäller alla högskoleaktörer. I planerna beaktas mångfalden bland de studerande samt grupper som är underrepresenterade inom högskoleutbildningen och minoritetsgrupper.

Främjandet av tillgängligheten skrivs in i universitets- och yrkeshögskolelagarna. Genomförandet av tillgänglighetsplanerna granskas och utvärderas som en del av högskolornas styrningsprocess och kvalitetssystem. För att stärka kunskapsunderlaget om högskoleutbildningens och högskolans tillgänglighet ska det i samarbete med Statistikcentralen tas fram indikatorer som möjliggör regelbunden uppföljning.

I utkastet föreslås att det bildas ett tillgänglighetsforum för högskoleutbildning mellan högskolor, intressentgrupper, forskare och företrädare för olika utbildningsnivåer för att möjliggöra en regelbunden dialog om främjandet av tillgänglighetsfrågor. Enligt förslaget ska forumet granska främjandet av tillgängligheten på hela utbildningsvägen – i synnerhet i övergångsskedena – från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen och i övergången därifrån till arbetslivet. Forumet ska ha till uppgift att utarbeta ett åtgärdsprogram för högskoleutbildningens tillgänglighet utifrån de riksomfattande målen och riktlinjerna.

I utkastet till tillgänglighetsplan presenteras dessutom flera mål som stöder det högskolespecifika arbetet med tillgänglighetsplanen.

Målet är att höja kompetensnivån och öka jämlikheten

Ett mål som tagits in i statsminister Sanna Marins regeringsprogram är att utbildnings- och kompetensnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga jämlikheten ökar.

I enlighet med regeringsprogrammet ska en tillgänglighetsplan för högskoleutbildning utarbetas. Planen behandlar den sociala, regionala och språkliga jämlikheten inom högskoleutbildningen samt eventuella hinder för att olika minoritetsgrupper ska kunna söka till högskoleutbildning. Utifrån utredningen vidtas de åtgärder som behövs. I arbetet sätter man upp tydliga och mätbara mål för att främja underrepresenterade gruppers möjligheter att antas till och genomgå utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet utnämnde en utredare och tillsatte en styrgrupp och en vetenskapspanel för tiden 1.8.2020–31.7.2021 för att bereda en tillgänglighetsplan för högskoleutbildningen. I sitt arbete skulle styrgruppen beakta statsrådets utbildningspolitiska redogörelse och reformen av det kontinuerliga lärandet.

Mer information:

  • Tapio Kosunen, specialsakkunnig, docent, tfn 0295 330 440
  • Katri Tervaspalo, undervisningsråd, tfn 0295 330 084
  • Ilmari Hyvönen, undervisningsråd, tfn 0295 330 117