Hallituksen esitys OKM/2023/72

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.11.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 80/2023

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sandra Bergqvist

Esittelijä

Hallitusneuvos Antti Randell, p. +358 295 530 061

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi opintotukilakia. Esityksen tarkoituksena on päätoimisen opiskelun edellytysten turvaaminen. Esityksen mukaan opintorahan huoltajakorotukseen tehtäisiin tasokorotus, jolla parannettaisiin lasta huoltavien opiskelijoiden taloudellisia edellytyksiä päätoimiseen opiskeluun. Lisäksi opintolainan valtiontakauksen määrää nostettaisiin 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalla ja 800 eurosta 1 000 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien alle 18-vuotiaiden valtiontakauksen määrää nostettaisiin 300 eurosta 400 euroon. Lisäksi muiden kuin korkeakouluopiskelijoiden opintolainojen nostokertojen määrää lukukauden aikana lisättäisiin opintolainan riittävyyden parantamiseksi ja opintolainan tarkoituksenmukaisen käytön edistämiseksi. Esitys liittyy valtion vuoden 2024 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.8.2024. Opintorahan huoltajakorotuksen korottamista koskeva säännös tulisi kuitenkin voimaan jo 1.1.2024.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi opintotukilain muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Opintorahan huoltajakorotuksen korottaminen 30 eurolla lisää valtion talousarvion momentin 29.70.55 Opintoraha ja asumislisä määrärahatarvetta vuositasolla arviolta 5 miljoonaa euroa. Määräraha-arvio perustuu siihen, että keskimäärin huoltajakorotusta maksettaisiin lukuvuodessa säännöllisesti yhdeksän kuukauden aikana noin 18 000 opiskelijalle. Tasokorotuksen jälkeen opintorahan huoltajakorotus olisi 141,63 euroa kuukaudessa. Siten opintoraha olisi lasta huoltavalla opiskelijalla yhteensä 421,01 euroa kuukaudessa 1.1.2024 lukien.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen