Hyppää sisältöön

Varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen peruspalvelujen tietotuotannon tilasta selvitys

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2022 11.57
Uutinen

Owal Group Oy on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen peruspalveluiden tiedonkeruun tilasta. Samalla arvioitiin tietotuotannon puutteita ja kehittämistarpeita. Selvitys julkistettiin 30.9.2022.

Selvityksessä nousee esiin tarve vahvistaa koulutuksen tietotuotannon yhteiskunnallista ulottuvuutta. Kansallisen tietotuotannon näkökulmasta tämä tarkoittaa mahdollisuutta hyödyntää paremmin eri rekisteriaineistoja. 

Opetushallinnon peruspalvelujen tietotuotanto on nykyisellään monipuolista ja aktiivisessa kehittämisvaiheessa. Pohjaa tietotuotannolle luovat opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusjärjestelmä sekä toimialan tietovarannot, erityisesti varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen Koski-tietovaranto, sekä opetushallinnon tarpeisiin perustettu tilastopalvelu Vipunen. Viime vuosina valtionhallinnon tasolla on kehitetty kuntiin suunnattujen tiedonkeruiden koordinointia, mutta työ on kesken, ja erilaiset, osin päällekkäiset, tiedonkeruut rasittavat edelleen kuntia.

Selvityksen tuloksia hyödynnetään valtioneuvoston koulutuspoliittisen selonteon toimeenpanossa, seuraavan hallitusohjelman valmistelussa, laatua ja laadun arviointia koskevassa kehittämistyössä sekä väestönmuutosten vaikutuksia koskevan tietopohjan kehittämistyössä.

Kehittämishaasteina laatu, työnjako ja yhteiset indikaattorit

Merkittävä puute tietotuotannossa on, ettei toiminnan ja talouden tietoja ole nykytilassa helppoa yhdistää ja vertailla. Lisäksi havaittiin tarve kehittää avoimeen dataan perustuvaa tietopohjaa ja -järjestelmiä väestönmuutoksesta, palvelutarpeista ja palveluiden tasosta suhteessa valtakunnalliseen laatutasoon. Tietopohjaa tulisi voida jatkuvasti päivittää ja kehittää.

Edelleen tunnistettiin tarve kehittää valtionhallinnon toimijoiden työnjakoa tietotuotannossa ja määritellä, miten tietojen luovuttaminen mahdollistetaan osana viranomaisen tehtäviä. 
Yksi keskeinen kysymys tietotuotannon kehittämisessä koskee sitä, mitä tietoa tarvitaan ja miten tietoa hyödynnetään kasvatuksen ja opetuksen järjestäjien ohjauksessa oppilaiden oikeuksien turvaamiseksi.

Digitalisaation saralla käynnissä useita kehittämishankkeita

Valtionhallinnon tasolla julkaistaan sekä Suomen digitaalinen kompassi että Kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen digitalisaation visio syksyllä 2022. Koulutusalakohtaista digitalisaation ohjausta, vaikuttavuutta ja hallinnonalan ennakointikykyä edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja toimialan yhteistyönä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön digitalisaation viitekehyksellä, jossa määritellään kehittämistyötä ohjaavat periaatteet, tavoitetila ja toimenpiteet digitalisaation eri osa-alueille.

Oppimistulosarviointien digitaalisen järjestelmän eli DigiOTA-järjestelmän toteutuksella korvataan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen nykyinen palvelu. Järjestelmän toteutustavalla pyritään tehostamaan oppimistulosten arviointitoimintaa ja parantamaan arviointitiedon tuottamisen ja hyödyntämisen tapaa. 

Valssi on puolestaan varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä, jonka avulla voidaan kerätä tietoa ja tuottaa yhteenvetoja varhaiskasvatuksen kehittämisen tueksi niin paikallisella kuin kansallisella tasolla. Valssin käyttöönotto on aikataulutettu alkuvuoteen 2023.

Jatkossa kehittämistyössä panostetaan yhä systemaattisempaan tekemiseen ja tiedon laadun parantamiseen. Haasteeksi on tunnistettu se, että resursseja on kehittämiseen, mutta ylläpidon osalta rahoitusta uupuu.

Linkit:
Raportti (Owal Group)

Lisätietoja: 
Opetusneuvos Mika Puukko, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 330 032
Kehittämispäällikkö Tero Huttunen, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295 330 219
Projektipäällikkö Laura Jauhola, Owal Group Oy, puh. 050 443 1841