Hyppää sisältöön

Työryhmä sopi jatkovalmistelun periaatteista, mutta esittää tarkempaa selvitystä jatkuvan oppimisen etuuksista

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.5.2022 13.38
Uutinen

Jatkuvan oppimisen lisäämistä työelämässä selvittänyt työryhmä pitää mahdollisena kohdentaa uudelleen ammattitutkintostipendiin ja koulutuskorvaukseen ja -vähennykseen käytettäviä varoja. Mahdollisen uudistuksen ja sen vaihtoehtojen vaikuttavuudesta tarvitaan kuitenkin vielä tutkittua tietoa. 

Keskeisiä ministeriöitä ja työmarkkinajärjestöjä edustava työryhmä valmisteli ehdotuksia, joilla voidaan tukea jatkuvaa oppimista työelämässä. Ryhmän tuli mm. selvittää, voitaisiinko työnantajien koulutuskorvaukseen ja -vähennykseen sekä ammattitutkintostipendiin käytettäviä varoja kohdentaa uudelleen. 

Työryhmä tarkasteli vaihtoehtoja, joissa koulutusvähennys ja -korvaus kohdennettaisiin pienemmille yrityksille tai yhteisöille; aikuiskoulutustukea ohjattaisiin heikommassa työmarkkina-asemassa oleville; työyhteisöjen osaamista kehitettäisiin suunnitelmallisesti; ja kohdennettua ja työn ohessa suoritettavaa koulutustarjontaa sekä siihen liittyvää ohjausta ja tukea lisättäisiin.

Työryhmä ei päässyt kaikista ehdotuksista täysin yksimielisyyteen, mutta sopi jatkovalmistelun periaatteista ja esittää jatkotoimina, että etuuksista ja tuista tehdään ulkopuolinen arviointi.  

Lisäksi työryhmä ehdottaa selvitettäväksi aikuiskoulutustuen työssäoloehdon helpottamista pelkän peruskoulutuksen suorittaneilla. Heille suunnattua koulutusta ja ohjausta lisättäisiin muutoksen tueksi. Työryhmä ehdottaa myös, että Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittamaa työn ohessa suoritettavaa koulutusta ja siihen liittyvää hakevaa toimintaa ja ohjausta tulisi lisätä ennakointitietoja hyödyntäen. 

Työryhmä nosti esiin jo muualla päätettyjen toimien tärkeyttä jatkuvan oppimisen lisäämiseksi työelämässä. Lyhytkestoisen koulutuksen tarjonta kootaan verkkoon paremmin löydettäväksi ja lisätään tietoa oppisopimuskoulutuksesta ja uudistetun aikuiskoulutustuen mahdollisuuksista. Työryhmä pitää tärkeänä, että Työllisyysrahasto selvittäisi vaikuttavuustietojen keräämistä etuuksien saajilta. 

Työryhmän toimeksiannon taustalla on tavoite nostaa työikäisen väestön osaamistasoa ja parantaa työn tuottavuutta. Hallitus sopi työryhmävalmistelusta helmikuussa 2022 osana työllisyystoimia.

Jatkovalmistelun yhteiset linjat 

Jatkovalmistelun periaatteista työryhmä linjasi seuraavasti:

  1. Rajalliset julkiset resurssit on kohdennettava toimiin, joista niille saadaan suurin mahdollinen hyöty sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Toimien on oltava kustannusneutraaleja.
  2. Päätösten tulee perustua tutkittuun tietoon ja niiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta tulee arvioida. Mikäli tutkimustietoa ei ole riittävästi saatavilla, vaihtoehtoiset toimet on tehtävä niin, että toimien vaikuttavuutta voidaan arvioida luotettavasti.
  3. Resurssit tulee kohdentaa toimiin, joilla parannetaan osallistumisen tasa-arvoa, tuetaan työelämän muutoksiin (ml. vihreä ja digitaalinen siirtymä) sopeutumista sekä helpotetaan työnantajien rekrytointiongelmia. 
  4. Toimien ei tule lisätä järjestelmän monimutkaisuutta tai hallintoa. Niiden toimeenpanossa on hyödynnettävä olemassa olevia rakenteita ja toimijoita.
  5. Ammattitutkintostipendi ja aikuiskoulutustuki rahoitetaan työnantajien ja työntekijöiden maksuilla, joten työmarkkinaosapuolten on osallistuttava em. etuuksia koskevaan päätöksentekoon. 

Työryhmän ehdotukset on koottu hankkeen asiakirjoissa julkaistuun muistioon: Jatkuvan oppimisen lisääminen työelämässä (PDF)    

Työryhmän tiedot ja toimeksianto

Lisätietoja: 
erityisasiantuntija Saara Ikkelä (OKM), p. 0295 330109
hallitussihteeri Pekka Paaermaa (STM) p. 0295 163 004
johtava asiantuntija Janne Savolainen (TEM), p. 0295 067 042

Ammatillinen koulutus Koulutus