Hyppää sisältöön

Oikeus oppia –ohjelma etenee:
Programmet Utbildning för alla: Ett omfattande åtgärdsprogram för att stärka de grundläggande färdigheterna hos elever som flyttat till Finland genomförs 2022–2026

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 2.11.2021 9.14 | Publicerad på svenska 2.11.2021 kl. 13.40
Pressmeddelande

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen inleder ett åtgärdsprogram för att stödja inlärnings- och skolgångsfärdigheterna hos sådana elever inom den grundläggande utbildningen som flyttat till Finland. Programmet genomförs under åren 2022–2026 och riktas särskilt till elever i årskurs 7–9.

Syftet med åtgärdsprogrammet är att stärka språkkunskaperna, studie- och skolgångsfärdigheterna och de grundläggande färdigheterna i synnerhet hos elever med ett främmande språk som modersmål och nyanlända elever samt säkerställa smidiga övergångar till andra stadiet och från förberedande undervisning till allmän undervisning.

Åtgärdsprogrammet är en del av programmet Utbildning för alla.  För åtgärdsprogrammet som riktar sig till elever med invandrarbakgrund har reserverats 13 miljoner euro. För programmet Utbildning till alla har i sin helhet reserverats 313 miljoner euro för åren 2019–2023.

- Målet för det nya riktade åtgärdsprogrammet är att hitta konkreta lösningar för att stödja nyanlända elevers inlärning och stärka de grundläggande färdigheterna och språkkunskaperna hos elever med ett främmande språk som modersmål så att alla unga har förutsättningar för fortsatta studier. Skolsystemet måste ha tillräcklig beredskap att ta hand om i synnerhet de ungdomar som kommer till Finland först i högstadieåldern och vars tidigare utbildningsbakgrund är mycket begränsad, säger undervisningsminister Li Andersson.

Utvecklingsåtgärder behövs speciellt för att förbättra elevernas språkkunskaper, stödja deras skolgång och stärka deras grundläggande färdigheter. Elevernas språkligkunskaper och skolgångsfärdigheter varierar. En särskild utmaning är elever i årskurs 7–9 vars skolgångstid i Finland är endast 1–4 år. Bland dessa finns i allt högre grad också elever som utsatts för traumatiska erfarenheter i sitt ursprungsland. Förutom språkkunskaper behöver elever med kort skolgångstid i Finland mer stöd i skolgångs- och studiefärdigheterna samt i de grundläggande färdigheterna.

Åtgärdsprogrammet genomförs i ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och nationella centret för utbildningsutvärdering Karvi. Vid beredningen och genomförandet av åtgärdsprogrammet hörs intressentgrupper och expertorganisationer, utbildningsanordnare, skolornas personal samt barn och unga.

I åtgärderna beaktas både pedagogiska förfaranden och praxis i anslutning till ordnandet av undervisningen och stödet för lärandet. Dessutom diskuteras behövliga lagstiftningsändringar och strukturella ändringar.

Minister Andersson offentliggjorde åtgärdsprogrammet vid det nationella seminariet som ordnades den 2–3 november kring programmet Utbildning för alla. Seminariet finns tillgängligt på webben till slutet av året.

Programmet Utbildning för alla förbättrar jämlikheten i utbildningen

Programmet Utbildning för alla syftar till att förbättra jämlikheten i utbildningen genom att reformera lagstiftningen, verksamhetssätten och finansieringssystemen. Sammanlagt 313 miljoner euro har reserverats för genomförande av programmet. Inom ramen för programmet har statsunderstöd riktats bland annat till att stärka inlärningen och välbefinnandet, delaktigheten, jämlikheten och interaktionen samt till ett tillräckligt tidigt stöd som är nödvändigt med tanke på ordnandet av småbarnspedagogiken och undervisningen för barn.

- Genom programmet har man kunnat förbättra kvaliteten på och jämlikheten inom småbarnspedagogiken och undervisningen i kommunerna. Det är viktigt att reformerna genomförs i nära samarbete med intressentgrupper och experter inom det kommunala bildningsväsendet. Kommunerna har på ett exemplariskt sätt deltagit i utvecklingsarbetet och frågor som gäller jämlikhet i utbildningen betraktas som en gemensam utmaning och ett viktigt utvecklingsmål, säger minister Andersson.

Som en del av programmet Utbildning för alla inleds 2021 också det första omfattande och tvärvetenskapliga forskningsprojektet om befolkningsutvecklingens konsekvenser för ordnandet av småbarnspedagogik och förskoleundervisning och grundläggande utbildning i kommunerna. Forskningsprojektet genomförs av Helsingfors universitet och Självständighetsjubileets barnstiftelse (Itla), och resultaten förväntas bli klara i slutet av 2023.

Mer information:
Minna Polvinen, undervisningsråd, tfn 02953 30262 
Anna Mikander, undervisningsråd (grundläggande färdigheter hos invandrare), tfn 02953 30213 
Mika Puukko, undervisningsråd (forskningsprojektet), tfn 02953 30032

Allmänbildande utbildning Li Andersson Småbarnspedagogik Utbildning