Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle ja Perho Liiketalousopisto Oy:lle

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.11.2022 14.00
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuoden 2022 ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymälle ja Perho Liiketalousopisto Oy:lle. Koulutuskuntayhtymä Tavastialle ja Savon koulutuskuntayhtymälle myönnettiin lisäksi kunniamaininta. Palkinnot jakoi opetusministeri Li Andersson Joensuussa pidetyssä ammatillisen koulutuksen seminaarissa.

Laatupalkintokilpailun teemana oli tänä vuonna kestävä kehitys.

-Kestävän kehityksen kysymyksiä ja ilmastonmuutoksen haasteita ratkotaan joka päivä työpaikoilla. On tärkeää, että ammatillinen koulutus tarjoaa osaamista näiden teemojen käsittelyyn. Meidän on varmistettava, että jokainen ammattiin opiskeleva saa taitoja, joilla olla mukana rakentamassa maallemme ilmaston ja ympäristön kannalta kestävää tulevaisuutta, sanoo opetusministeri Li Andersson. 

Laatupalkintoa hakeneiden organisaatioiden arvioinnin toteutti OKM:n asettama ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunta. Toimikunnan mukaan hakemukset olivat erittäin korkeatasoisia ja niissä näkyi koulutuksen järjestäjien vahva panostus laadunhallintaan. Palkittavat organisaatiot erottautuivat muista erinomaisuudellaan teeman, kestävän kehityksen, edistämisessä.

Laatupalkinnolla kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä toiminnan laadun arviointiin ja parantamiseen. Tavoitteena on löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi ja edistää ammatillisen koulutuksen arvostusta, vetovoimaa ja tunnettuutta.

Lisätietoja: opetusneuvos Jukka Lehtinen (OKM), puh. 02953 30183

Palkintoperustelut:

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä (LHKK) on monialainen toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka toimii pääasiassa Forssan seudulla, Somerolla ja Urjalassa. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän perustehtävänä on edistää edelläkävijänä osaamista yksilön, työelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin. Toiminta perustuu henkilöstön ja opiskelijoiden yhteisesti jakamaan arvopohjaan: edelläkävijyys, vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Arvojaan toteuttaen koulutuksen järjestäjä edistää osallisuutta, hyvinvointia ja elinvoimaa omassa oppilaitosyhteisössä ja alueellaan. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä järjestää koulutusta 65 eri ammatilliseen tutkintoon ja lisäksi oppisopimuskoulutuksena muitakin tutkintoja laajennetun oppisopimuskoulutustehtävän perusteella sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA). Opiskelijoita on vuosittain noin 2700 henkilöä ja henkilöstöä noin 170 työntekijää. 

YK:n kestävän tulevaisuuden 2030 tavoitteet: hyvä koulutus, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, vastuullinen kuluttaminen ja ilmastoteot ovat Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän strategisia painopisteitä. Kestävä kehitys ja yhteiskuntavastuu integroituvat osallistavilla toimintaprosesseilla koulutuksen järjestäjän koko toimintaan, ja niitä toteutetaan samansuuntaisena ja luontevana osana arkea sekä oppilaitoksessa kaikilla tasoilla että kumppanuusverkostossa. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä edistää erinomaisesti kestävää kehitystä vahvistamalla samanaikaisesti kaikkia ulottuvuuksia: ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä. Opiskelijat on valittu kestävän tulevaisuuden keskeisiksi toimijoiksi, jotka vievät muutosta ympäröivään yhteiskuntaan. Tämä strateginen valinta näkyy eheänä arvoketjuna oppilaitoksesta työelämään. Taloudellisia resursseja käytetään kestävällä tavalla resurssiviisaus ja kiertotalouden mahdollisuudet yhteistyöverkostoissa huomioiden. Opiskelijoiden osallisuutta yhteiskuntaan ja työllistymistä tuetaan yksilöllisillä opintopoluilla ja sopivalla tuella. Yhteistä vastuuta kannetaan myös alueen kaikkien asukkaiden mahdollisuudesta työelämään. Alueen kulttuuriperintöä ja monikulttuurisuutta ylläpidetään ja kehitetään arvokkaana osana ammatillista koulutusta. 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on rakentanut johtamisjärjestelmän, hallintorakenteen, organisaatiokulttuurin ja laadunhallinnan kokonaisuuden, jotka mahdollistavat strategisten tavoitteiden toteuttamisen sekä toimintaympäristön muutosten ja alueen työelämän tarpeiden ennakoinnin. Tieto ja sen analysointi ohjaavat muutosta. Kuntayhtymässä kannustetaan luovaan ja innovatiiviseen toimintaan, jonka avulla parannetaan organisaation suorituskykyä liittyen kestävän kehityksen tavoitteisiin. Organisaatiolla on palautetiedon perusteella kyky reagoida ja kehittää toimintaansa. Strategista ja operatiivista suorituskykyä varmistetaan osaavalla, motivoituneella ja sitoutuneella henkilöstöllä sekä yhteisöohjautuvalla tiimiorganisaatiolla. Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on resursoitu. 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä toimii arvojensa mukaisesti tunnustettuna edelläkävijänä alueellaan. Opiskelija on toiminnan keskiössä. Työllisyydenhoitoon kehitetty ekosysteemi on erinomainen esimerkki onnistuneesta alueellisesta yhteistyön mallista, jolla kestävää kehitystä ja työllisyyttä edistetään koko kumppanuusverkostossa. Työelämä ja muut yhteistyökumppanit tunnistavat koulutuskuntayhtymän tuottaman lisäarvon itselleen. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä lisää kestävän tulevaisuuden osaamista ja kestävää arvoa yksilöille, työelämälle ja yhteiskunnalle, ja siten edistää vastuullista muutosta.

Perho Liiketalousopisto Oy

Perho Liiketalousopisto Oy on ravintola-, matkailu- ja liiketoiminnan koulutusalojen ja urheilijoiden koulutusta järjestävä yksityinen ammatillinen oppilaitos Helsingissä. Toimintaa ohjaavat arvot ovat edelläkävijä, palveleva, innostava ja vastuullinen. Perho Liiketalousopistossa opiskelee noin 1600 opiskelijaa ja henkilöstön kokonaisvahvuus on noin 169. Koulutusta järjestetään ammatillisina perustutkintoina, ammatti- ja erikoisammattitutkintoina ja työvoimakoulutuksena. Kampusten Malmi, Töölö, Urhea ja iPerho lisäksi kaikille yhteisiä oppimisympäristöjä ovat liikuntakeskus Helmi Center, oma kaupunkipelto Green City Farm ja Perhon Ravintolat. 

Perho Liiketalousopiston missiona on kouluttaa toimialojen tarpeeseen ammattitaitoisia ja ennakkoluulottomia palvelualojen osaajia ja varmistaa opiskelijoiden työllistyminen ja urakehitys. Perho Liiketalousopiston strategiasta välittyy syvällisyys. Strategiaa toteutetaan aidosti. Johtamisjärjestelmä kokonaisuudessaan on tarkoituksenmukainen ja hyvin organisoitu. Talous on hyvin hoidettu ja taloudellisiin riskeihin varaudutaan ennakoivasti. Perho Liiketalousopiston strateginen suorituskyky on erinomainen. 

Perho Liiketalousopistossa on poikkeuksellisen hienosti toimiva tiimiorganisaatio, jossa toimivallan jako toteutuu aidosti ja johon kytkeytyy yhteistyön henki. Toiminnasta välittyy positiivisuus kehittämiseen. Kaikilla tasoilla on ymmärretty toiminnan kehittämisen merkitys. Perho Liiketalousopiston yhteistoiminnallinen suunnittelun, toteuttamisen, arvioinnin ja uudistamisen toimintamalli toimii erinomaisesti. 

Perho Liiketalousopisto on tehnyt pitkäjänteisesti työtä kestävän kehityksen edistämiseksi ja laadun varmistamiseksi. Kestävä kehitys on strategian keskiössä ja läpäisee koko toiminnan. Perho Liiketalousopiston toiminnassa toteutuvat kaikki kestävän kehityksen ulottuvuudet, ekologinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys, taloudellinen kestävyys ja kulttuurinen kestävyys. Kestävän arvon luonnin osalta tietoa kerätään vuosittain laadittavaan vastuullisuusraporttiin (GRI). Kestävä kehitys ymmärretään laajasti ja sitä toteutetaan vahvasti ja monipuolisesti. 

Perho Liiketalousopistossa opiskelijat ovat aidosti toiminnan keskiössä ja he kokevat turvallisuutta ja välittämistä. Oppimisen prosessi, ohjaus ja opiskelijoiden tuki toimivat hyvin. Uraohjaajat ja työllisyyden varmistajat toteuttavat osaltaan Perho Liiketalousopiston missiota ja sosiaalista kestävyyttä auttamalla opiskelijoita etenemään tavoitteisiinsa ja työllistymään. Perho Liiketalousopistosta valmistuneet opiskelijat työllistyvät erinomaisesti.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Koulutuskuntayhtymä Tavastiaan kuuluvat Ammattiopisto Tavastian (Tavastia) lisäksi neljä lukiota ja vapaan sivistystyön oppilaitos. Ammattiopisto Tavastia on monialainen ja alueellinen oppilaitos, joka palvelee Hämeenlinnan seutukunnan yrityksiä ja organisaatioita ja toimii osin myös valtakunnallisesti. Tavastian opiskelijavuosimäärä vuonna 2021 oli 2462. Päätoimista opetushenkilöstöä vuonna 2021 oli 198 ja kuntayhtymäpalvelun ja hallinnon henkilöstöä 128. Ammattiopisto Tavastia tarjoaa koulutusta 66 tutkintoon ja lisäksi erityisenä koulutustehtävänä on työvoimakoulutus, vankilaopetus ja laajennettu oppisopimuskoulutus.

Ammattiopisto Tavastian tehtävänä on ylläpitää ja luoda uutta osaamista sekä rakentaa parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta. Visiona on, Tulevaisuuden tekijät Tavastiasta. 

Toimintaa ohjaavat keskeiset arvot ovat vaikuttavuus, vastuullisuus, kumppanuus ja uskallus. Ammattiopisto Tavastialla on kestävän tulevaisuuden strategia, jota se toimeenpanee erinomaisesti sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden osa-alueilla. Strategiassa korostuu johdonmukaisuus. Ennakointijärjestelmä toimii ja tuottaa tarvittaessa muutoksia koulutustarjontaan ja koulutuksiin. Tavastia viestii tavoitteensa ja toimintatapansa erinomaisesti tiedolla johtamisen järjestelmiensä kautta. Vahva tiedolla johtaminen luo mahdollisuuksia tulevaisuuden menestykselle. 

Ammattiopisto Tavastiassa on tehty laatutyötä ja kestävän kehityksen edistämiseen tähtäävää työtä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti. Laadunhallinta on selkeästi järjestetty osaksi organisaatiokulttuuria. Henkilöstö on sitoutunutta ja innostunutta perustehtävän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Opiskelija-, työelämä- ja työpaikkaohjaajapalautteet ovat hyvällä tasolla ja yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä Ammattiopisto Tavastian toimintaan. 

Kestävän kehityksen ulottuvuuksista toiminnassa toteutuvat sosiaalinen kestävyys ja kulttuurillinen kestävyys. Sosiaalista kestävyyttä toteutetaan ammatillisen koulutuksen hyvinä toimintatapoina ja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden huomioimisena. Yksilölliset opintopolut ja niille rakennettu ohjaus ja tuki ovat vahvaa, toteutuvat hyvin ja luovat kestävää tulevaisuutta. Ammattiopisto Tavastia kouluttaa paljon maahanmuuttajia, jotka etenevät opinnoissaan ja työllistyvät. Tavastia kantaa yhteiskuntavastuuta valitsemalla koulutukseen opiskelijoita koulutustarpeen mukaan huomioimalla hakijoiden moninaisuuden. Kaikille avoimesti saatavilla oleva Tavastian Kiltakoulu -toimintamalli tukee yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta. 

Ammattiopisto Tavastia toteuttaa ja vahvistaa kulttuurillista kestävyyttä huomioimalla ja vaalimalla vahvaa käsityöläisyyden kulttuuriperimää ja historiaa muuttuvassa modernissa maailmassa.

Savon koulutuskuntayhtymä

Savon koulutuskuntayhtymä (Sakky) on monialainen koulutuksen järjestäjä, joka toimii pääasiassa Pohjois-Savon ja Pieksämäen seudulla. Koulutuskuntayhtymä ylläpitää Savon ammattiopistoa ja Varkauden lukiota. Kampukset sijaitsevat Kuopiossa, Iisalmessa, Varkaudessa ja Siilinjärvellä. Sakkyn perustehtävänä on edistää työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Visio on olla kestävän tulevaisuuden tekijä. Toimintaa ohjaa arvo luottamus, joka konkretisoituu yhteisiksi sovittujen toimintatapojen noudattamisena ja toisien arvostamisena, toiminnan avoimuutena, oikeudenmukaisuutena ja annetuista lupauksista kiinni pitämisenä. Sakkyn omaan palvelulupaukseen sisältyy lupaus ympäristövastuullisesta osaamisesta. Sakky järjestää koulutusta 117 eri ammatilliseen tutkintoon ja lisäksi oppisopimuskoulutuksena muitakin tutkintoja laajennetun oppisopimuskoulutustehtävän perusteella sekä tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta (TUVA), vaativan erityisen tuen koulutusta, vankilaopetusta ja urheilijoiden ammatillista koulutusta. Sakkyssä opiskelee vuosittain noin 15 000 opiskelijaa. Henkilöstöä on yli 700. 

Sakkyn kestävän kehityksen tavoitteet on kytketty YK:n 2030 tavoitteisiin, ja ne ohjaavat organisaatiota ja alueen kehittämistä yhdensuuntaisesti kestävään tulevaisuuteen. Sakky on aktiivinen, dynaaminen ja luotettavaksi koettu toimija, joka edistää erinomaisella tavalla ekologista kestävyyttä laajassa yhteistyössä alueensa työelämän, yhteiskunnallisten toimijoiden ja muun kumppanuusverkoston kanssa. Strategisten tavoitteiden toetutumista tukee kehittynyt tietojohtamisen malli sekä toimivallan ja vastuun suunnitelmallinen siirtäminen lähelle asiakasrajapintaa. Sakkyn toimintamallit ja menettelytavat tunnistavat kattavasti alueen työelämän odotukset ja tarpeet. Henkilöstön työelämäjaksot vahvistavat opettajien osaamista ja tukevat työelämän tarpeiden tunnistamista. Sakkyn työelämäyhteistyö on tiivistä, systemaattista ja vaikuttavaa, mikä näyttäytyy muun muassa oppisopimusten määrän kasvuna. Opiskelijoilla on mahdollisuus yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseen tuetusti ja ohjatusti. Opiskeluhuollon palveluihin on panostettu. 

Sakky toteuttaa perustehtäväänsä aktiivisella kehittämisotteella alueensa toimijoita kuunnellen. Kumppaneita on sitoutettu ja innostettu alueen yhteisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Sakkyssa hanketoiminta on vahvaa ja integroitu muiden aluekehittäjien toimintoihin, mikä lisää tulosten vaikuttavuutta. Hankintojen toteuttamisessa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet. Sakkyn organisaatiokulttuuri on kehittynyt yhteisölliseksi, mikä innostaa luovuuteen ja sisäiseen kehittämiseen. 

Erityisen maininnan arvoista on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen koulurakentaminen. Terveelliset, turvalliset, toimivat ja ympäristövaikutukset huomioivat tilat tukevat opiskelijoiden ja henkilöstön vuorovaikutteisuutta, yhteistoimintaa ja oppimista. Rakentamisessa toteutetuilla periaatteilla on luotu hyvä pohja kestävän kehityksen mukaiselle toiminnalle ja sen edelleen kehittämiselle. 

Kestävän kehityksen ja laadunhallinnan edistäminen on ollut pitkäjänteistä ja tavoitteellista, mikä on tehnyt Savon koulutuskuntayhtymästä erityisesti ekologisessa kestävyydessä edelläkävijän, joka edistää merkittävällä panoksella Pohjois-Savon maakunnan kestävän kehityksen osaamista ja muutoksen suuntaa. Sakkyn tulokset ja asiakastyytyväisyys osoittavat organisaation kyvykkyyttä strategian ja perustehtävän toteuttamisessa sekä kestävän arvon luomisessa.

Ammatillinen koulutus Koulutus Li Andersson