Valtioneuvoston selonteko OKM/2021/21

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko

VNS 1/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jussi Saramo

Esittelijä

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, p. +358 295 330 182

Asia

Koulutuspoliittisessa selonteossa valtioneuvosto antaa linjaukset koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi niin, että ne palvelevat Suomea, suomalaisia ja kansainvälistä yhteisöä kestävän kehityksen turvaten. Selonteossa esitetään kohti 2040-lukua ulottuva koulutuksen ja tutkimuksen tavoitetila sekä tarvittavat voimavarojen, rakenteiden ja ohjauksen muutokset, joilla vastataan ja vaikutetaan toimintaympäristön muutostekijöihin ja luodaan merkityksellisen elämän edellytykset kaikille. Esitetyn tavoitetilan ja sen saavuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden perustana on koulutuksen ja tutkimuksen nykytilan sekä keskeisten toimintaympäristön muutosten analyysi.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle koulutuspoliittisen selonteon

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Rahoituksen ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys ovat edellytyksiä koulutukselle ja tutkimukselle asetettavien selonteon tavoitteiden saavuttamiseksi. Selonteolla ei kuitenkaan ole välittömiä taloudellisia vaikutuksia. Selonteon toimenpide-esitysten toteuttamisesta päätetään erikseen ja rahoitustarpeita koskevat asiat käsitellään ja niistä päätetään valtiontalouden menokehyksen puitteissa. Suomi pyrkii panostamaan kasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen, jotta keskeisten verrokki- ja kilpailijamaidemme kehityksestä ei jäädä jälkeen. Pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa koulutuksen ja tutkimuksen voimavaroja ja edistää näin kestävää kasvua, jonka pohjalta edelleen voidaan parantaa sivistys- ja hyvinvointipalvelujen laatua. 2020-luvulla osa koulutuksen rahoitustarpeesta katetaan kohdentamalla ikäluokkien pienenemisestä johtuvia valtion rahoitusosuudesta säästyviä määrärahoja selonteon tavoitteiden mukaisen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen lainsäädännön ja rahoituksen kokonaisuudistuksen toimeenpanoon julkisen talouden tilanne huomioiden. Korkeakoulutettujen määrän nostaminen vähintään 50 prosenttiin 25 - 34-vuotiaiden ikäluokasta mahdollistetaan ylläpitämällä samalla koulutuksen laatua. Tavoitteen saavuttamiseksi korkeakoulutukseen ja opintososiaalisiin etuuksiin suunnataan lisäysten vaatimat taloudelliset lisäresurssit. Voimakkaan rakennemuutoksen myötä resurssit myös jatkuvan oppimisen osalta on syytä kohdentaa tarkoituksenmukaisesti. Suomen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenojen osalta on hyväksytyn tki–tiekartan toimenpitein tärkeää edelleen tavoitella 4 prosenttia bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä. Koulutuspoliittiselle selonteolle laaditaan toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanon seurannassa arvioidaan myös riittävät rahoitustarpeet osana julkisen talouden suunnitelman valmistelua.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen