Skip to content

Arbetsgrupp: Den allt större mångfalden inom befolkningen ska beaktas i all konst- och kulturpolitisk planering och allt beslutsfattande

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2021 11.02
Pressmeddelande

En arbetsgrupp tillsatt av undervisnings- och kulturministeriet föreslår riktlinjer och åtgärder för att den finländska konst- och kulturpolitiken bättre ska kunna beakta den kulturella mångfald som baserar sig på invandring och bygga upp ett mer jämställt och jämlikt konst- och kulturfält i framtiden. Arbetsgruppen skulle särskilt beakta målet att via konst och kultur stärka den samhälleliga delaktigheten och deltagandet i fråga om personer med utländsk bakgrund samt målet att främja dialogen mellan kulturer genom konst och kultur. Arbetsgruppen överlämnade sin slutrapport till statssekreterare Tuomo Puumala onsdagen den 20 januari.

Den ökande mångfalden bland befolkningen ska beaktas integrerat i all konst- och kulturpolitisk planering och allt beslutsfattande. Centrala genomgående principer för främjandet av kulturell mångfald är att likabehandling och jämställdhet förverkligas, interaktionen mellan kulturer ökar och att det ges möjligheter till en omfattande delaktighet och ett omfattande deltagande i samhället.    

Arbetsgruppens åtgärdsförslag gäller bl.a. offentlig finansiering av konst och kultur, kompetensutveckling, möjligheter till sysselsättning och karriärutveckling samt olika slags konstnärligt och kulturellt innehåll. En stor del av förslagen kom fram under workshopparna och brainstormingen online som arbetsgruppen ordnade samt i diskussioner inom olika nätverk.  

I slutrapporten lyfter arbetsgruppen fram att alla aktörer behöver utveckla sitt kunnande gällande kulturell mångfald för att såväl de genomgående som de sektorspecifika och tematiska kulturpolitiska målen ska nås. Genom en kompetenshöjning ges aktörerna möjlighet att identifiera vilka möjligheter som den kulturella mångfalden erbjuder och eventuella utvecklingsbehov i detta avseende samt möjligheter att ta sig an dem i all verksamhet. 

- Jag vill tacka arbetsgruppen för ett betydelsefullt och långsiktigt arbete! Aktörerna inom konst- och kultursektorn har en viktig roll när det gäller att främja kulturell mångfald och stärka likabehandling. Vi kan alla öka vårt kunnande i frågor som gäller kulturell mångfald, konstaterar statssekreterare Tuomo Puumala.

Kulturaktörerna bör till exempel medvetet gå in för en mångsidigare repertoar och även framföra innehåll som härrör sig från olika kulturarv och estetiska uppfattningar. Tillgången till konst- och kulturtjänster ska förbättras genom att man sänker tröskeln för att delta i planering, kommunikation och genomförande av verksamhet. 

En gemensam uppgift är också att skapa förutsättningar för personer med utländsk bakgrund att förbättra sina kunskaper och färdigheter till den nivå som krävs för att kunna arbeta och avancera i karriären i Finland. Detta arbete kan göras till exempel genom att öka möjligheterna att lära sig finska och svenska, stödja uppkomsten av yrkesnätverk samt förmedla kunskap om kulturlivet och kulturpolitiken i Finland. 

Arbetsgruppen föreslår att integrationstjänsterna för invandrare ska fästa större uppmärksamhet vid de möjligheter som konst- och kulturverksamheten erbjuder. Via konst och kultur kan man erbjuda kunskap om Finland och finländarna, bidra till fler möten mellan människor och främja dialogen mellan kulturer. Därmed ökar man invandrarnas förståelse för sitt nya hemland, minskar uppkomsten av rasism och bygger ett mer jämställt och jämlikt Finland. 

Arbetsgruppens ordförande Pasi Saukkonen anser att det är viktigt att det finns tillförlitlig information om den kulturella mångfalden och hur främjandet av den genomförs. - Kunskapsbasen bör stärkas på ett omfattande och systematiskt sätt. Ett bra verktyg för uppföljning och utvärdering av hur dessa mål nås är den barometer för mångfalden inom konst- och kultursektorn som arbetsgruppen föreslår. 

Arbetsgruppen föreslår att undervisnings- och kulturministeriet utarbetar ett program som beaktar arbetsgruppens riktlinjer och åtgärdsförslag och som genom konkreta åtgärder främjar den kulturella mångfalden i kulturpolitiken och inom konst- och kulturlivet i vårt land ur invandringssynvinkel. Genomförandet av programmet ska följas upp som en del av styrningen och ledningen av förvaltningsområdet, bland annat med hjälp av olika indikatorer, undersökningar och utredningar.

Arbetsgruppen bestod av sakkunniga vid Ateneum, Nationalgalleriet, Globe Art Point ry, Luckan, Cultura-säätiö, Tuglas-seura, Finlands Teatrar rf, Fackorganisationen för konst- och kultursektorn TAKU ry Helsingfors stadskansli, Esbo stads biblioteksväsende och Finlands Kommunförbund samt fria konstnärer och professionella inom kulturbranschen samt sakkunniga vid undervisnings- och kulturministeriet och justitieministeriet.

Konst, kultur och ett mångfaldigt Finland. Slutrapport från arbetsgruppen för kulturpolitik, invandrare och främjande av kulturell mångfald (Rapporten är på finska, med svensk resumé.)

Ytterligare information:
Ordföranden för arbetsgruppen, specialforskare Pasi Saukkonen, tfn 09310 36405, [email protected] 
Sakkunnigsekreteraren för arbetsgruppen Maija Lummepuro, tfn 0295 330 198, [email protected]