Skip to content

Opintorahan tasoon ja kestoon muutoksia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2016 13.53
Tiedote

Opintotukilakia esitetään uudistettavaksi. Korkea-asteen opintorahan tasoa yhtenäistetään toisen asteen opintorahan tasolle ja tukiaikaa lyhennetään. Opintolainan valtiontakauksen määrää nostetaan, jolloin opintotuen (opintoraha ja opintolaina) kokonaismäärä kasvaisi.

Lisäksi opiskelijat siirretään ulkomailla opiskelevia sekä opistojen maksullisella linjalla opiskelevia ja opiston asuntolassa asuvia lukuun ottamatta yleisen asumistuen piiriin. Hallitus antoi asiaa koskevan lakiesityksen torstaina. 

Korkeakouluopiskelijoiden opintorahan taso yhtenäistettäisiin toisen asteen opintorahan tason kanssa enintään 250,28 euroon kuukaudessa. Opintolainan valtiontakaus nousisi 400 eurosta 650 euroon kuukaudessa Suomessa opiskelevalla ja 700 eurosta 800 euroon kuukaudessa ulkomailla opiskelevalla opiskelijalla. Lainatakauksen korotus koskisi sekä korkeakouluopiskelijoita että muita opiskelijoita. Toisen asteen opiskelijat voisivat nostaa lukukauden lainan yhdessä erässä, kuten korkeakouluopiskelijat. Lisäksi muussa kuin korkeakoulussa opiskelevien alle 18-vuotiaiden lainatakauksen määrä nousisi 260 eurosta 300 euroon kuukaudessa. Lainatakauksen myönnön yhteydessä ei enää tutkittaisi sitä, onko opiskelijalla luottotietorekisteriin rekisteröity maksuhäiriö.

Eri koulutusasteiden yhdenvertaisuuden parantamiseksi luovuttaisiin vanhempien tulojen vähentävästä vaikutuksesta opintorahaan itsenäisesti asuvien 18- ja 19-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden osalta.

Opintotuen enimmäismäärä olisi täysi-ikäisellä, itsenäisesti asuvalla Suomessa opiskelevalla 900,28 euroa kuukaudessa (opintoraha 250,28 €/kk + lainatakaus 650 €/kk) ja ulkomailla opiskeltaessa 1 260,28 (opintoraha 250, 28 €/kk+ lainatakaus 800 €/kk + asumislisä 210 €/kk) euroa kuukaudessa. Opiskelijat siirtyisivät pääsääntöisesti yleisen asumistuen piiriin, josta hyötyisivät eniten pienituloisimmat ja korkeita asumismenoja maksavat opiskelijat. Asumislisää maksettaisiin edelleen ulkomailla opiskeleville opiskelijoille, enintään 210 euroa kuukaudessa. Kansanopiston, liikunnan koulutuskeskuksen tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisän määrä on 88,87 euroa kuukaudessa. Hallitus antaa eduskunnalle samanaikaisesti asumistukisiirtoon liittyvän esityksen yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamiseksi.

Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu tukiaika lyhenisi kymmenellä kuukaudella 64 kuukaudesta 54 tukikuukauteen. Lisäksi tutkintokohtainen tukiaika lyhenisi kahdella kuukaudella. Yhteensä 360 opintopisteen laajuisen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon tukiaika olisi 57 tukikuukautta.

Opiskelijan omat tulorajat sidottaisiin ansiotasoindeksiin ja niitä tarkistettaisiin kahden vuoden määräajoin vain, jos tulorajat nousevat. Liikaa maksetun opintorahan ja asumislisän korotus laskisi nykyisestä 15 prosentista 7,5 prosenttiin, mikä helpottaa opintotukea takaisin maksavien taloudellista tilannetta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lait on tarkoitettu tulemaan pääosin voimaan 1.8.2017.

Vaikutuksia opiskelijan talouteen

Opintotuki koostuisi 1.8.2017 lukien opintorahasta, opintolainan valtiontakauksesta sekä ulkomailla opiskelevien ja asuntolassa asuvien asumislisästä. Esimerkiksi 1.8.2014 tai sen jälkeen opintonsa korkeakoulussa aloittaneen itsenäisesti asuvan opiskelijan opintorahan enimmäismäärä pienenisi 86,48 euroa eli 336, 76 eurosta 250,28 euroon kuukaudessa. Opintolainan valtiontakauksen määrä kuukautta kohti nousisi täysi-ikäisillä 62,5 % (250 €/kk).

Esimerkiksi itsenäisesti asuvalla täysi-ikäisellä korkeakouluopiskelijalla opintotuen (opintoraha ja opintolaina) enimmäismäärä nousisi 22 prosenttia. Yhdessä opintoraha ja opintolainan valtiontakaus kattaisivat tällöin aiempaa paremmin yhdessä opiskelijan elinkustannuksia päätoimisen opiskelun ajalle.

Kaikkiin korkeakouluopintoihin tarkoitettu uusi enimmäisaika (54 kk) riittäisi noin kuudelle lukuvuodelle. Tukiaikaa voidaan edelleen pidentää harkinnanvaraisin perustein enimmäistukiajan puitteissa. Opintojen edistymisen seurannassa käytettävä suoritusvaatimus säilyy ennallaan 5 opintopisteessä tukikuukautta kohden.

Opintolainahyvityksen ehdot säilyvät nykytasolla. Opintolainahyvityksen voi saada, jos suorittaa korkeakoulututkinnon määräajassa. Hyvitys on 40 prosenttia siitä osasta hyvitykseen oikeuttavaa opintolainaa, joka ylittää 2 500 euroa.

Ulkomailla vuokralla asuvien opiskelijoiden sekä Suomessa kansanopistossa tai liikunnan koulutuskeskuksessa taikka Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa maksullisella linjalla opiskelevien, oppilaitoksen asuntolassa asuvien opiskelijoiden asumislisä säilyisi nykytasolla. Muut opiskelijat siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin. Hallitus on antanut eduskunnalle tämän esityksen kanssa samanaikaisesti esityksen laiksi yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.

Valmistelun aiemmista vaiheista 

Opintotuen selvitysmies Roope Uusitalon ehdotus opintotukiuudistukseksi: tiedote 1.3.2016 ja selvitysmiehen raportti 

Lisätietoja
- neuvotteleva virkamies Virpi Hiltunen, p. 0295 3 30110, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset