Skip to content

Utmärkt resultat för finländska högskolor under den andra ansökningsomgången för initiativet Europeiska högskoleallianser

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 10.7.2020 13.14 | Publicerad på svenska 14.7.2020 kl. 13.18
Nyhet
Yliopiston ruokala.

Sex finländska högskolor valdes till de europeiska högskoleallianserna under initiativets andra ansökningsomgång. Av yrkeshögskolorna valdes Haaga-Helia, Karelia och Tavastlands yrkeshögskola och av universiteten Åbo, Vasa och Uleåborgs universitet. Europeiska högskoleallianser är ett flaggskeppsinitiativ inom EU:s högskolepolitik för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning senast 2025. Tyngdpunkten i initiativet ligger på ett djupgående strategiskt och gränsöverskridande samarbete. Genom högskoleallianserna stöds möjligheterna till internationalisering inom både högskoleutbildningen och forskningen.

– Det är fint att samarbetet mellan de europeiska högskolorna intensifieras och att allt fler finländska högskolor deltar. Allianserna var ett centralt ämne också under Finlands EU-ordförandeskap. Arbetet vid de högskolor som valdes ut i den första omgången har kommit igång väl trots coronasituationen. Alliansernas arbete stärker bildandet av det europeiska området för högre utbildning, konstaterar vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen.

Allianserna strävar efter att bygga europeiska högskolekampus som ger studerande och personal flexibla möjligheter att röra sig, studera och forska friktionsfritt, både fysiskt och virtuellt. Samarbetet begränsar sig inte enbart till studier och lärande, utan genom allianserna skapas och testas praxis till exempel för gränsöverskridande kvalitetssäkring och studieförvaltning.

Den första ansökningsomgången för pilotförsöket var 2019, och då antogs fem finländska universitet till allianserna. Finland har ansett det vara viktigt att initiativet är öppet för olika högskoleprofiler och att också finländska yrkeshögskolor kan delta i allianserna. Efter två ansökningsomgångar har sammanlagt 41 allianser finansierats, och finländska högskolor deltar i 11 olika allianser.

– Jag är särskilt nöjd med att också de finländska yrkeshögskolorna nu deltar i de utvalda allianserna. På så sätt kan vi försäkra oss om att detta initiativ som stärker EU:s högskoleutbildning och forskning utnyttjar hela det finländska högskolefältet runt om i landet. I det stora hela har de finländska högskolorna klarat sig bra i ansökningarna. I förhållande till sin storlek är Finland överrepresenterat i uppbyggandet av det nya europeiska området för högre utbildning, konstaterar minister Kosonen.

Också Tyskland, som inledde sitt EU-ordförandeskap den 1 juli, har lyft fram initiativet som en av sina prioriteringar inom utbildningssektorn. Medlemsländerna bereder tillsammans med kommissionen gemensamma slutsatser om dem. Syftet med slutsatserna är att stärka initiativet och nå samförstånd på politisk nivå. Initiativet har också en framträdande plats i EU:s kompetensprogram som kommissionen publicerade den 1 juli 2020, där de europeiska högskoleallianserna förväntas främja en förändring av högskolorna inom det europeiska området för utbildning och det europeiska forskningsområdet.

Under denna ansökningsomgång finansierade programmet Erasmus+ allianser med sammanlagt 205 miljoner euro. Var och en av allianserna beviljades maximalt fem miljoner euro för en treårsperiod. Denna finansiering kompletteras av EU:s forskningsprogram Horisont 2020, som finansierar forskning, utveckling och innovation i utvalda allianser med två miljoner euro per allians.

På andra webbplatser

Europeiska kommissionen: 24 nya Europauniversitet förstärker det europeiska området för utbildning

Utbildningsstyrelsen: Finländska högskolor deltar aktivt i den andra ansökningsomgången för Erasmus+ europeiska högskoleallianser (på finska)  

De finländska högskolorna deltar i följande allianser:

  • ULYSSEUS: An open to the world, persons-centred and entrepreneurial European University for the citizenship of the future, Haaga-Helia yrkeshögskola
  • RUN-EU: Regional University Network – European University, Tavastlands yrkeshögskola
  • INVEST: INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance, yrkeshögskolan Karelia
  • UNIC: The European University of Post-Industrial Cities, Uleåborgs universitet
  • EC2U: European Campus of City-Universities, Åbo universitet
  • EUNICE - European University for Customised Education, Vasa universitet

Mer information

Kaisu Piiroinen, undervisningsråd, tfn 0295 330 359 (den 10 juli)
Jonna Korhonen, undervisningsråd, tfn 0295 330 008 (från och med den 13 juli)
Birgitta Vuorinen, direktör, tfn 0295 330 335 (från och med den 20 juli)