Skip to content

Ohjausryhmä tukemaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämistä

Ministry of Education and CultureMinistry of Justice
Julkaisuajankohta 1.9.2020 11.21
Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut ohjausryhmän tukemaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämistä peruskouluissa ja toisen asteen koulutuksessa valtakunnallisesti.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena on vahvistaa koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja osallistamista sekä pitää huolta oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta.

Lisäksi tarkoitus on vahvistaa koulujen yhteiskunnallista kasvatustehtävää ja lisätä vuorovaikutusta puolueiden, kansalaisyhteiskunnan ja koulujen kesken lasten ja nuorten aktiivisen kansalaisuuden tukemiseksi.

Ohjausryhmän puheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen mukaan demokratia- ja ihmisoikeuskasvatus otetaan hyvin huomioon nykyisissä opetussuunnitelmien perusteissa, mutta niiden toimeenpanoon tarvitaan tukea.

- Demokratia ja ihmisoikeudet muodostavat varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle sekä lukio- ja ammatilliselle koulutukselle vahvan perustan. Tarkoitus on vahvistaa lasten ja nuorten demokratiataitoja ja valmiuksia yhteiskunnalliseen osallistumiseen. Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tulisi myös vakiinnuttaa paikkansa opetushenkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksessa, Pirhonen toteaa.

Hallitusohjelman kirjaukset toimeenpannaan kansallisen demokratiaohjelman, valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) sekä Oikeus oppia -kehittämisohjelman puitteissa. Toimeenpanon päävastuullisena ministeriönä toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä muiden ministeriöiden, hallinnonalan toimijoiden, tutkijayhteisön ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Ohjausryhmän tehtävänä on tehdä ehdotuksia muun muassa opetushenkilöstön täydennyskoulutuksen sekä oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnan kehittämiseksi ja olemassa olevien demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen mallien käyttöönottamiseksi valtakunnallisesti. Ohjausryhmä voi tehdä ehdotuksia myös aihetta käsittelevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden käynnistämiseksi sekä demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen arvioinnin kehittämiseksi.

Ohjausryhmän toimikausi on 22.6.2020 - 1.6.2023.

Lisätietoja: