Hoppa till innehåll

Webbenkät som ingår i utredningen om den svenskspråkiga utbildningen öppen till den 10 juni

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2020 16.35
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har gett utredaren Gun Oker-Blom i uppdrag att utreda nuläget för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen. Utredningen omfattar hela fältet från småbarnspedagogik till högskoleutbildning. Utredningen ska granska den svenskspråkiga utbildningens särdrag och utvecklingsbehov samt utarbeta åtgärdsförslag. Arbetet stöds av en referensgrupp. Ett led i utredningen är en öppen webbenkät, som är tillgänglig till den 10 juni 2020.

Utredningen hänför sig till målen i regeringsprogrammet som handlar om att höja utbildnings- och kunskapsnivån, stärka den utbildningsmässiga jämlikheten och minska skillnaderna i lärande i Finland. För att öka jämlikheten och höja kompetensnivån  är det också viktigt att få kunskap om de svenskspråkiga barnens, ungas och vuxnas  kompetenser och utbildningsmöjligheter.  

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt en referensgrupp  som ska bistå utredaren. Under arbetet med utredningen hörs och intervjuas  aktörer inom svenskspråkig småbarnspedagogik, utbildning och forskning  samt företrädare för olika branscher.  Utredningen ska vara klar inom år 2020.

Analysen av nuläget och prognostiseringen av de framtida utbildnings- och kompetensbehoven lägger grunden för en långsiktig utveckling av utbildningen på svenska. Utredningen stöder också beredningen av regeringens utbildningspolitiska redogörelse.

- En av de största utmaningarna är tillgången på personal  på alla utbildningsnivåer, i synnerhet inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Det är också viktigt att få en uppfattning om för vilka branscher vi utbildar alltför få svenskspråkiga experter.  Därtill bör vi utveckla uppföljningen så att vi framöver får en jämn ström av systematiskt sammanställd information om utvecklingsbehoven inom den utbildning som sker på svenska, berättar utredaren Gun Oker-Blom om hur arbetet framskrider.

- Nu hoppas vi att så många som möjligt besvarar webbenkäten. Varje bidrag är viktigt för att vi ska bilda oss en så mångsidig uppfattning som möjligt om vilka utmaningar utbildningen på svenska står inför och vilka utvecklingstrender som råder, konstaterar hon.

- Det är viktigt att utrednings- och utvecklingsarbetet genomförs i nära samarbete med intressentgrupperna. Satsningarna på jämlik utbildning är det bästa tänkbara svaret på de utmaningar som vårt skolsystem och hela samhället står inför – och det finns alltid utrymme för förbättring. Därför är jag glad över att vi får öppna den här webbenkäten, fortsätter Mona Forsskåhl, ordförande för referensgruppen.


Du kommer in på webbenkäten via den här länken:

på svenska
suomeksi

_ _ _

- Gun Oker-Blom, utredare, [email protected]
- Mona Forsskåhl, referensgruppens ordförande, [email protected]
- Anna Mikander undervisningsråd (UKM), tfn 02953 30213
- Sanna Vahtivuori-Hänninen, specialsakkunnig (UKM), tfn 0295 330 134

Pressmeddelande om inledandet av utredningsarbetet (6.11.2019)

Referensgruppen 

Allmänbildande utbildning Småbarnspedagogik Utbildning Yrkesutbildning