Hoppa till innehåll

Studiematerialstillägg för studerande från låginkomstfamiljer

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 4.10.2018 13.47
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att man börjar betala ut studiematerialstillägg för studerande som studerar inom gymnasie- eller yrkesutbildningen och som kommer från låginkomstfamiljer. Vidare föreslår man att stödtiden för ett gymnasieläsår förlängs med en månad.

Studiematerialstillägget förbättrar studieförutsättningarna för andra stadiets studerande som kommer från familjer med små inkomster. Uppskattningsvis 33 000 studerande ska enligt förslaget få läromedelstillägg regelbundet.

- Det ligger i nationens intresse att ingen begåvning går till spillo på grund av penningbrist. Kostnaderna på andra stadiet får inte för någon bli ett hinder för studierna, säger Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho.

- Förutom studiematerialstillägget förlängs stödtiden för ett gymnasieläsår med en månad, dvs. från nio till tio månader. Därmed uppfylls gymnasisternas långvariga önskan om tio studiestödsmånader och ändringen förbättrar gymnasisternas ekonomiska förutsättningar att studera, fortsätter Terho.

Också 16-åringar omfattas av studiermaterialstillägget

Man föreslår att en gymnasist eller yrkesstuderande som är yngre än 20 år och kommer från en låginkomstfamilj är berättigad till studiematerialstillägget, som enligt förslaget uppgår till 46,80 per månad.

Understödet riktas till studerande i åldern 17-19 år som bor hos sina föräldrar och som är berättigade till förhöjd studiepenning på grund av familjens små inkomster och till studerande i åldern 17 år som bor självständigt samt på motsvarande sätt till studerande under 17 år som kommer från låginkomstfamiljer.

Studiematerialstillägget ska enligt förslaget inte beaktas i bostadsbidraget, utkomststödet eller militärunderstödet.

Gymnasister får en extra stödmånad

Därtill föreslås att grunderna för fastställandet av stödtiden under läsåret för studerande i gymnasieutbildning förenhetligas med grunderna för fastställandet av stödtiden för studerande i yrkesutbildning. Det här innebär att stödtiden under läsåret för studerande i gymnasieutbildning förlängs från nio till tio månader. Ändringen innebär bättre ekonomiska studieförutsättningar för ca 15 000 gymnasister. Den föreslagna utvidgningen skulle främja likvärdigheten mellan studerande inom gymnasie- och yrkesutbildningen.

Inkomstbegreppet för den studerandes föräldrar ändras  

Det föreslås att inkomstbegreppet gällande den studerandes föräldrar ändras fr.o.m. den 1 januari 2019. Istället för att beakta föräldrarnas nettoförvärvs- och kapitalinkomster enligt inkomstskattelagen ska man beakta deras skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster. Samtidigt höjs inkomstgränserna med cirka fem procent, så att behovsprövningen inte skärps.

Propositionen hänför sig till statens budgetproposition för 2019 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 augusti 2019.

Upplysningar: Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman, tfn 02953 30110

På andra webbplatser

Sampo Terho Studiestöd