Hoppa till innehåll

Anläggningsprojekt med möjlighet till investeringsstöd för idrottsplatser och fritidslokaler i anknytning till dessa

Avustus

Understödets syfte är enligt 13 § i idrottslagen (390/2015) att det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för beviljande av understöd för anläggningsprojekt som avser idrottsanläggningar och tillhörande fritidslokaler. Med understödet stöder man i synnerhet den uppgift som föreskrivs för kommunen i idrottslagen, dvs. att skapa förutsättningar för kommuninvånarnas idrottsutövning genom att bygga och driva idrottsanläggningar.

Denna utlysning gäller understöd för byggande av idrottsanläggningar som beviljas ur moment 29.90.50 i budgeten. Understödsanslaget för byggande av idrottsanläggningar avsedda för rekreation i naturen under moment 4.20.29.90.30.4 i budgetpropositionen utlyses separat.

Statsunderstöd för idrottsanläggningar beviljas för byggande, anskaffning och grundläggande renovering av idrottsanläggningar som är avsedda för breda användargrupper. Därtill beviljas understöd för utrustning i anknytning till detta. Vidare kan understöd av särskilda skäl beviljas för övrigt byggande av idrottsanläggningar.

Understöd beviljas kommuner eller samkommuner eller sammanslutningar som ägarkontrolleras av dessa. Understöd kan även beviljas andra sammanslutningar om understödet är nödvändigt för att verkställa målen i idrottslagen. Storleken på stödet baserar sig på prövning. Bidrag beviljas sådana projekt vars uppförande inte har påbörjats innan beslutet om statsstöd. Villkoret för att understöd ska beviljas är att den egendom som förvärvas blir understödstagarens egendom.

Undervisnings- och kulturministeriet (OKM) är statsbidragsmyndighet om kostnaderna för projektet överstiger 700 000 euro (moms 0 %). I projekt vars kostnader uppskattats till högst 700 000 euro (moms 0%)är regionförvaltningsverket (RFV) statsbidragsmyndighet. Statsunderstöd beviljas inte utan särskilda kommunalekonomiska grunder för projekt vars kostnader understiger 20 000 euro (moms 0%).

Regionförvaltningsverkets elektroniska ärendehanteringssystem är mottagare dels för ansökningar som regionförvaltningsverket fattar beslut om, dels för ansökningar som undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/‎  

En förteckning över de tjänsteinnehavare som på regionförvaltningsverken handhar anläggningsprojekt inom motion och idrott medföljer nedan.

Ansökningstiden inleds 25.11.2021
Ansökningstiden slutar fredagen den 31.12.2021 kl. 16.15.

Statsbidrag beviljas under förutsättning att riksdagen godkänner anslaget för ändamålet i statsbudgeten 2022.

De ansökande parterna får besked om beslutet skriftligt. Beslutet omfattar både bruksanvisningarna och villkoren för understödet. Också anvisningar för utbetalningen följer.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015) och förordningen (550/2015), Statsunderstödslagen (688/2001), Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) och förordningen (1766/2009) samt villkoren i statsbudgeten. Centrala för byggandets del är markanvändnings- och bygglagen (132/1999) och förordningen (895/1999) inklusive ändringar. 

Ytterligare information

Ansökningar och meddelanden om finansieringsplaner riktas till följande regionförvaltningsverk, som också ger mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV)
Marjo Forsman-Mäkelä puh. 0295 016 556 ([email protected])
Sixten Wackström, även byggnadsteknisk rådgivning tfn +358 (0) 295 016 565 ([email protected]),
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, PB 150, 13101 TAVASTEHUS

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV)
Marie Rautio-Sipilä, tfn 0295 018 069 ([email protected]),
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, PB 22, 20801 ÅBO

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV)
Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832([email protected]), Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, PB 200, 65101 VASA

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV)
Matti Ruuska, tfn 0295 016 521 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Torikatu 36 C, 80100 JOENSUU

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV)
Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Norra Finland, PB 293, 90101 ULEÅBORG

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV)
Kai-Matti Joona, tfn 0400 538 115 ([email protected]), Regionförvaltningsverket i Lappland, PB 8002, 96101 ROVANIEMI

Undervisnings- och kulturministeriet

Mikko Helasvuo
[email protected]
tfn 0295 330 422

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.