Hyppää sisältöön

Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmä hahmottuu – osaamisen kehittämiseen uutta yhteistyötä

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 15.5.2020 16.21
Tiedote

Jatkuvan oppimisen uudistusta valmisteleva parlamentaarinen ryhmä on linjannut, kuinka osaamisen liittyviä palveluja tulisi järjestää, jotta ne vastaisivat paremmin ihmisten ja työelämän tarpeisiin. Nyt tehdyissä linjauksissa hahmotellaan uutta palvelujärjestelmää työikäisille. Parlamentaarinen ryhmä tarkastelee vielä erikseen muun muassa työpaikalla oppimiseen, ohjaukseen ja ennakointiin sekä opiskelun aikaiseen toimeentuloon liittyviä asioita.

–Työelämän muutokset ovat suuria ja nopeita ja siksi tarvitaan mittavaa ja innovatiivista jatkuvan oppimisen uudistamista. On tärkeää, että jokainen voi päivittää osaamistaan läpi elämän. Ensimmäiset linjaukset uudistuksen toteuttamiseksi on nyt tehty, sanoo parlamentaarisen työryhmän puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson

Jatkuvan oppimisen palvelujärjestelmää luotaessa 1) uudistetaan työikäisten osaamiseen liittyvä palveluja, 2) parannetaan työn ja osaamisen kohtaantoa, sekä 3) vahvistetaan osaamisen alueellista ekosysteemiä. Samalla on varmistettava koko nuorten ikäluokan laadukas koulutus.

Alueiden kehittämistä tuetaan ennakoivasti ja akuutteihin muutoksiin vastaten muun muassa parantamalla osaavan työvoiman saatavuutta ja tukemalla tuotannon ja palveluiden kehittämistä.

Omaa osaamista on voitava päivittää tarpeen mukaan aseman parantamiseksi työmarkkinoilla. Tarjolla tulee olla esimerkiksi akuuttiin tarpeeseen vastaavia palveluja, työelämän tarpeiden mukaisesti koulutusasteet ylittäviä osaamiskokonaisuuksia ja tiiviitä, räätälöityjä työn ja koulutuksen yhteistoteutuksia.

Tutkinto on signaali työelämälle siitä, että sen suorittaneella on tutkinnossa määritellyt tiedot ja taidot ja samalla tae siitä, että osaaminen on riittävän yhtenäistä ja pohja jatkuvalle oppimiselle. Siksi on huolehdittava siitä, että nuorilla on laadukas peruskoulutus ja peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittamismahdollisuus. Koulutusjärjestelmä ja jatkuvan oppimisen palvelukonseptit täydentävät siten toisiaan.

– Korkeakoulujen tulee olla vahvasti mukana vastaamassa osaamishaasteisiin. Korkeakoulutasoista osaamista tarvitaan koko ajan enemmän ja työelämän muutokset edellyttävät osaamisen uudistamista, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen sanoo.

Keskeinen osa jatkuvan oppimisen uudistusta on vahvistaa osaamisen kehittämisen alueellista ja valtakunnallista koordinaatioita. Opetus-ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kesäkuun loppuun mennessä selvityksen siitä, miten eri toimijoiden yhteinen jatkuvan oppimisen politiikka ja palvelurakenne olisi tarkoituksenmukaista organisoida ja toimeenpanna kansallisella ja alueellisella tasolla. Organisoinnissa hyödynnettäisiin olemassa olevia resursseja ja uudenlaisia toimintamalleja huomioiden nykyiset rakenteet ja aluehallintoon tulossa olevat muutokset. Uuden palveluorganisaation tehtäviä olisivat mm. työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen ja palveluja tuottavien oppilaitosten, korkeakoulujen ja muiden palveluiden tuottajien yhteistyön koordinointi.

– Yhteistyön tiivistäminen on tärkeää, jotta työnantajien osaamistarpeisiin voidaan vastata yhä osuvammin ja nopeammin ja jotta työssä olevien ja työttömien osaamista pystytään kehittämään. Myös poikkeustila ja sen luomat uudet haasteet edellyttävät, että osaamiseen nyt panostetaan, jotta tulemme tästä kriisistä ulos entistä vahvempina. Samalla koulutustarjontaa on monipuolistettava ja huolehdittava, että se on helposti löydettävissä, työministeri Tuula Haatainen painottaa.

Palveluja tukisi jatkuvan oppimisen digitaalinen ekosysteemi, joka kokoaisi muun muassa opiskelumahdollisuuksia koskevan informaation helppokäyttöiseen kaikkia kansalaisia ja työelämää palvelevaan muotoon. Järjestelmään liitettäisiin osaamisen kartoitus-, tunnistamis- sekä urasuunnittelu- ja ohjauspalveluja. 

Lisätietoja:

- suunnittelupäällikkö Kirsi Heinivirta (OKM), p. 0295 330 136
- työmarkkinaneuvos Teija Felt (TEM), p. 0295 049 080

Ammatillinen koulutus Hanna Kosonen Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Li Andersson Tuula Haatainen