"Osaamis- ja koulutustason noston lisäksi Suomen tulee olla entistä houkuttelevampi kansainvälisille ammattilaisille"

I Osaaminen

Tavoiteltu TKI-toiminnan kasvu edellyttää myös merkittävää kansallista osaamis- ja koulutustason nousua. T&K-rahoituksen kaksinkertaistuessa myös korkeakoulutettuja asiantuntijoita ja muita TKI-työn ammattilaisia tarvitaan huomattavasti lisää. Tämä haastaa koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Työn murros ja elinkeinoelämän muuttuvat osaamistarpeet edellyttävät lisää ja osaavampaa työvoimaa. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi tarvitaan monimuotoiset jatkuvan oppimisen mahdollisuudet koko väestölle. Kansalaistiede ja tiedekasvatus syventävät ja lisäävät TKI-ympäristön käytössä olevia inhimillisiä resursseja.

Kotimaisen osaamis- ja koulutustason noston lisäksi Suomen tulee olla entistä houkuttelevampi kansainvälisille tutkijoille, asiantuntijoille ja TKI-ammattilaisille. Työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa ja sektoreiden välistä liikkuvuutta on helpotettava. Osaamisemme ja tutkimus- ja innovaatioympäristömme on houkuteltava myös kansainvälistä tutkimusrahoitusta ja investointeja Suomen ulkopuolelta. Suomen vetovoimaisuuteen vaikuttavat myös arjen sujuvuutta lisäävät palvelut, kuten terveydenhuolto, päivähoitopalvelut ja liikkumisen helppous. Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton tueksi tarvitaan myös englanninkielisiä peruspalveluita.

Laaja-alainen osaamistason nosto ja jatkuva oppiminen

1. OKM ja korkeakoulut vastaavat osaamistason murenemiseen nostamalla korkeakoulutettujen osuus nuorista aikuisista (25–34 v.) 50 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen pyritään korkeakoulujen sisäänottoa laajentamalla, opintojen aloitusta varhentamalla ja korkeakoulutuksen läpäisyä parantamalla.

2. OKM ja TEM varmistavat, että parlamentaarisessa jatkuvan oppimisen uudistuksessa huomioidaan uusien, korkean tuottavuuden ja työelämän TKIosaamistarpeet. Suunnataan koulutusta monialaisesti elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeisiin, uuden teknologian kehittämiseen ja soveltamiseen
sekä eri osaamisalueiden, kuten johtamisen ja asiakasymmärryksen kehittämiseen. OKM ja Suomen Akatemia tukevat korkeakoulujen profiloitumista niiden vahvoilla osaamisalueilla.

3. Lisätään henkilöiden liikkuvuutta tutkimuksen ja elinkeinoelämän välillä. Lisätään tutkijoiden ja asiantuntijoiden määräaikaista työskentelyä yrityksissä sekä edistetään liike-elämän osaajien työskentelyä tutkimusorganisaatioissa.

4. Yliopistot kehittävät tutkijankoulutusta yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa siten, että valmistuneiden osaaminen on nykyistä laajemmin hyödynnettävissä elinkeinoelämässä ja muualla yhteiskunnassa. OKM valmistelee keväällä asetettavaksi 2020 laajapohjaisen työryhmän, joka tarkastelee tohtorikoulutusta ja tutkijoiden uramahdollisuuksia korkeakoulujen ulkopuolelle työllistymiseksi. Työryhmässä työstetään myös keinoja lisätä liikkuvuutta erilaisten rajojen yli sekä koulutuksenaikaista työelämäyhteistyötä.

5. OKM kehittää yhdessä oman ja muiden hallinnonalan toimijoiden ja yritysten kanssa toimintatapoja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteisestä TKI-palvelujen tarjonnasta yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Toimintatapoja rakennetaan olemassa olevalle yhteistyölle ja ammatillisen koulutuksen osaamiselle erityisesti käytäntölähtöisissä innovaatioissa.

Yhteiskunnan voimavarojen ja osaamisen laajapohjainen hyödyntäminen TKI-toiminnassa

6. OKM, Suomen Akatemia ja Tieteellisten seurain valtuuskunta koordinoivat tutkitun tiedon teemavuoden toteuttamisen vuonna 2021. Yksi sen painopisteistä on tutkitun tiedon saatavuus ja ymmärrettävyys kaikille kansalaisille. Kansalaisilla on oltava paikasta ja koulutustasosta riippumatta mahdollisuus päästä osalliseksi yhteiskunnan murrosten ymmärtämiseksi ja niiden ratkaisemisessa tarvittavasta tietopohjasta ja mahdollisuus vaikuttaa siihen. Hyödynnetään tässä kulttuuri- ja kulttuuriperintöinfrastruktuureja. Kirjastot, arkistot, museot ja muut alan toimijat järjestävät yhteisöllistä ja yksilöille kohdennettua toimintaa tutkitun tiedon tuomiseksi saataville.

7. OKM tukee tiedekasvatuksen toimijoita ja tiedeosaamisen edistäjiä muun muassa tiedekeskuksissa ja opettajankoulutuksessa. Tavoitteena on syventää ja laajentaa kansalaisten ongelmanratkaisukykyjä ja tieteen kehityksen ymmärtämistä päämääränä sivistyksen ja Suomen osaamisperustaisen kasvun edistäminen.

8. OKM toteuttaa kaksivaiheisen selvityksen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista korkeakoulutuksessa ja TKI-toiminnassa vuosina 2020–2021. Selvitysten pohjalta päätetään yhdessä korkeakoulujen kanssa jatkotoimista.