Lähteet ja liite

Lähteet

Ali-Yrkkö, J., Deschryvere, M., Halme, K., Järvelin, A-M., Lehenkari, J.; Pajarinen, M.; Piirainen, K.; Suominen, A. (2021). Yritysten t&k-toiminta ja t&k-investointien kasvattamisen edellytykset. Val-tioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:50.

Husso, K. & Moilanen, F. (2021) Yritysten ja tutkimusorganisaatioiden vuorovaikutus Suomessa. Erityisnäkökulmana yritys−yliopisto-yhteistyö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:20.

OECD (2021). Main Science and Technology Indicators. https://www.oecd.org/sti/msti.htm

OECD (2021). Skills for Jobs Database. https://www.oecdskillsforjobsdatabase.org/#FR/_

Opetus- ja kulttuuriministeriö (2017) Korkeakoulutus ja tutkimus 2030-luvulle: Taustamuistio korkeakoulutuksen ja tutkimuksen 2030 visiotyölle, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2017:44.Tieteen tila -tilastot (2021). Tutkimuksen rahoitus. Suomen Akatemia. 

Shneegans, S.; Lewis, J. and T. Straza (eds) (2021). UNESCO Science Report: the Race Against Time for Smarter Development – Executive Summary. UNESCO Publishing: Paris 

Tieteen tila -tilastot (2021). Tutkimuksen rahoitus. Suomen Akatemia. 

Tieteen tila -tilastot (2021). Tutkimuksen henkilöstö. Suomen Akatemia 

Tieteen tila -tilastot (2021). Tieteellinen julkaisutoiminta. Suomen Akatemia

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu]. ISSN=1798-6206. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2021]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2020/tkke_2020_2021-10-28_tie_001_fi.html.

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu]. ISSN=1459-9074. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.12.2021]. Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/index.html

Valtioneuvosto (2019) Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma 10.12.2019. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:31.

Valtiovarainministeriö (2021). Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2022 [Viitattu 13.12.2021], Saantitapa https://budjetti.vm.fi/indox/tae/frame_year.jsp?year=2022&lang=fi

Valtiovarainministeriö Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2022-2025

 

Liite: TKI-tiekartan tavoitteita tukevat muut hallitusohjelmassa ja muissa prosesseissa sovitut toimenpiteet

Strategiset kehittämiskohteet

I Osaaminen

Laaja-alainen osaamistason nosto ja jatkuva oppiminen

1. OKM tarkastelee eduskunnalle syksyllä 2020 annettavassa koulutuspoliittisessa selonteossa koulutusjärjestelmän toimivuutta osaamis- ja koulutustason nostamiseksi sekä käytössä olevan lahjakkuuspotentiaalin hyödyntämistä TKI-järjestelmässä ja sisällyttää siihen TKI-tiekartan toimenpiteet. (HO tosu luku 9)

2. Oppivelvollisuus laajennetaan 18 ikävuoteen. Uudistuksella nostetaan suomalaista koulutus- ja osaamistasoa ja varmistetaan, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa vähintään toisen asteen koulutuksen. (HO toimintasuunnitelma, luku 9)

3. TEM, OKM, SA, BF ja OPH tukevat kansainvälisten osaajien työllistymistä Suomeen Talent Boost -toimilla. Tutkimuslaitokset ja korkeakoulut kehittävät kv-rekrytointeihin kannustavaa ilmapiiriä ja mekanismeja sekä hyödyntävät avainhenkilöverotuksen mahdollisuudet. Ministeriön välisenä yhteistyönä sujuvoitetaan ulkomaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden maahantuloa, työllistymistä ja opiskelulupaprosesseja sekä helpotetaan saapuvien ihmisten kotiutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. (HO tosu, luku 2)

Yhteiskunnan voimavarojen ja osaamisen laajapohjainen hyödyntäminen TKI-toiminnassa

4. Hyödynnetään tehokkaammin luovaa osaamista ja luovia toimialoja innovaatiotoiminnassa Luovan talouden tiekartan ja siihen liittyvien toimenpiteiden (Creative Business Finland) mukaisesti. Luovan osaamisen merkitys on sen yritysten uusiutumista edistävässä vaikutuksessa sekä siinä, miten yritykset tuottavat asiakkaalle parempaa lisäarvoa synnyttäviä ratkaisuja. (HO tosu, luku 9)

5. OKM ja korkeakoulut huomioivat laadittavassa korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmassa TKI-toiminnan kehittämis- ja osaamistarpeet. Suunnitelman tavoitteena on korkeakoulutettujen osuuden kasvattaminen ja siinä tarkastellaan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista korkeakoulutukseen hakeutumisessa. (HO tosu luku 9)

II Uusi kumppanuusmalli

Ilmastonmuutos ja muut yhteiskunnalliset haasteet TKI-toiminnassa

6. Teollisuuden vähähiilisyyden tiekarttatyössä tunnistetaan TKI-toiminnan mahdollisuudet. (HO tosu luku 3)

7. Hallitus perustaa ilmastorahaston, jonka pohjana on Valtion kehitysyhtiö Vake. Rahasto keskittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, digitalisaation edistämiseen sekä teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen. Ilmastorahaston toiminta tarkentuu huhtikuun 2020 kehysriiheen mennessä.

8. Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea päivittää kansallisen tutkimusinfrastruktuuri-tiekartan vuonna 2020. (HO tosu luku 9)

Tutkimuksen vaikuttavuus

9. TEM ja OKM huomioivat valmisteilla olevassa yrittäjyysstrategiassa toimet, joilla startup- ja pk-yritysten TKI-intensiteettiä voidaan kasvattaa sekä saattaa näitä läheisempään yhteistyöhön korkeakoulusektorin ja ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa. (HO tosu luku 6)

10. OKM lisää tekijänoikeuslakiin säännökset tutkijan oikeuksia varmistavasta mahdollisuudesta tutkimusjulkaisujen rinnakkaistallennukseen. (Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 visio)

11. Varmistetaan, että tiedeyhteisön tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoima avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämistyö sekä OKM:n ja julkisten tutkimusorganisaatioiden tietoinfrastruktuurikehittäminen ovat toisiaan tukevia.

12. Vahvistetaan aineettomien oikeuksien hallintaan ja käyttöön liittyvää osaamista, mukaan lukien sopimus- ja lisensointiosaaminen erityisesti pk-yrityksissä. (HO tavoite: aineettomien oikeuksien strategia)

III Innovatiivinen julkinen sektori

TKI-politiikan johtaminen ja koordinaatio

13. Suomalaisen Tiedeakatemian koordinoimassa tiedeakatemioiden yhteisessä OKM:n rahoittamassa hankkeessa täydennetään tiedeyhteisön tiedeneuvonannon mekanismeja. (Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 visio)

14. Tutkimus- ja innovaationeuvoston asioiden valmistelussa hyödynnetään laajasti eri ministeriöiden asiantuntemusta.

15. VNK käynnistää yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa strategisen tutkimuksen neuvoston vuosien 2014–2019 toiminnan ja vaikutusten arvioinnin.