II Kumppanuusmalli

Joustavalla kumppanuusmallilla luodaan edellytyksiä pitkäjänteiselle TKI-yhteistyölle. Kumppanuuksia tukemalla korkeatasoiset tutkimusympäristöt, osaamiskärjet, verkostot ja ekosysteemit vahvistuvat. Tavoitteena on parantaa TKI-toiminnan hyödyntämistä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan uudistamiseksi sekä lisätä Suomen kansainvälistä vetovoimaa tutkimukselle, yritystoiminnalle ja investoinneille.

Kumppanuuksia tuetaan Suomen Akatemian lippulaivaohjelmalla ja Business Finlandin veturiyritysrahoituksella sekä muulla yhteistyötä tukevalla rahoituksella. Suomen Akatemia ja Business Finland tiivistävät strategista yhteistyötään kumppanuusmallin kehittämisessä ja toteutuksessa. Valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksilla ja muilla aluerahoituksen välineillä tuetaan TKI-kumppanuuksia sekä julkisen ja yksityisten sektorin yhteistyötä. Kansallisten ja alueellisten kehittämistoimien yhdensuuntaisuutta tulee edelleen vahvistaa vaikuttavuuden lisäämiseksi. Rahoitusvälineillä mahdollistetaan erityyppisiä pitkäjänteistä TKI-yhteistyötä tukevia kumppanuuksia.

Kumppanuuksien tukemisen tulee olla pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Osallistujilta edellytetään pitkäjänteistä sitoutumista kumppanuuden tavoitteisiin ja kehittämiseen. Mallin kattavuutta, uusia toimintatapoja sekä poikkihallinnollista yhteistyötä tulee edelleen lisätä TKI-toiminnan laadun ja vaikuttavuuden vahvistamiseksi. Rahoituspohjaa on laajennettava hyödyntämällä EU:n ja muun kansainvälisen yhteistyön ja sitä tukevan rahoituksen mahdollisuudet.

Korkeatasoinen TKI-toiminta edellyttää laadukkaita ja kilpailukykyisiä tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuureja, uuden tiedon hyödyntämistä sekä kansainvälisyyden vahvistamista. Yrityksiä on kannustettava rohkeampaan TKI-toimintaan sekä hyödyntämään nykyistä enemmän tutkimusta. Lisäksi yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisen tueksi tarvitaan uusia toimintatapoja. 

Kumppanuusmallin jatkokehitys

16. Vastuuministeriöt ja rahoittajaorganisaatiot kehittävät joustavaa kumppanuusmallia ja sen rahoitusvälineitä entistä laajapohjaisemmaksi tukemaan tutkimuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä kestävää kasvua ja elinkeinoelämän uudistumista. Vahvistetaan rahoitusvälineiden keskinäistä täydentävyyttä ja kattavuutta tukemaan kaikkia TKI-toiminnan vaiheita sekä kaikkia TKI -toimijoita, kuten yliopistoja, ammattikorkeakouluja, tutkimuslaitoksia, eri kokoisia yrityksiä ja kolmannen sektorin toimijoita.

i. TKI-rahoittajat kehittävät yhdessä ja sidosryhmien kanssa kumppanuusmallia tukevia rahoitusvälineitä ja ohjelmatoimintaa ottaen huomioon TKI-toiminnan kaikki vaiheet sekä kokemukset kumppanuusmallin pilotoinnista ja arviointien suositukset.

ii. Business Finland kohdentaa TKI-rahoitusta elinkeinoelämää uudistaviin innovaatio- ja liiketoimintaekosysteemeihin, jotka luovat kansainvälistä liiketoimintaa ja korkean arvonlisän työpaikkoja. Yhteiskuntaa ja elinkeinoja uudistavan soveltavan tutkimuksen ja tutkimuksesta kumpuavan uuden yritystoiminnan roolia vahvistetaan uusien ekosysteemien kehittämisessä. Business Finland tukee yritysten merkittävää uudistumista, uusia rakenteellisia ratkaisuja ja sitä kautta rohkeampaa riskinottoa.

iii. Suomen Akatemia ja OKM valmistelevat Suomen Akatemian Lippulaivojen väliarvioinnin pohjalta jatkotoimenpiteet, joilla vahvistetaan Suomen Akatemian lippulaivojen ympärille rakentuneita huippuosaamiskeskittymiä ja tuetaan tutkimusta, lippulaivaekosysteemien kehitystä ja yritysten osallistumista ekosysteemeihin.

iv. TKI-järjestelmän toimijat hyödyntävät Suomen kestävän kasvun ohjelmasta tuettujen digitalisaatiota ja vihreää siirtymää edistävien hankkeiden tuottamaa osaamista ja infrastruktuureja TKI-toiminnan vaikuttavuuden ja laadun lisäämiseksi.

17. Ministeriöt käynnistävät valmistelun uudesta haaste- ja missiolähtöisestä tavasta toteuttaa ja rahoittaa tutkimusta ja innovointia. Missioilla pyritään ratkaisemaan suuria globaaleja haasteita ja siirtymiä, jotka edellyttävät usein systeemisiä ratkaisuja, useiden politiikkatoimien (TKI-toiminta, sääntely, hankinnat, informaatio-ohjaus) samanaikaista hyödyntämistä sekä eri sektorien välistä yhteistyötä. Valmistelussa hyödynnetään kokemukset ja arvioinnit nykyisistä toimintamalleista ja rahoituksesta.

18. OKM kehittää yhdessä oman ja muiden hallinnonalan toimijoiden ja yritysten kanssa toimintatapoja ammatillisen koulutuksen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteisestä TKI-palvelujen tarjonnasta yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille. Toimintatapoja rakennetaan olemassa olevalle yhteistyölle ja ammatillisen koulutuksen osaamiselle erityisesti käytäntölähtöisissä innovaatioissa.

19. Valtion ja yliopistokaupunkien ekosysteemisopimuksilla sekä muilla alueellisilla rahoitusvälineillä vahvistetaan alueellista erikoistumista ja kaupunkien roolia innovaatioiden kehitysalustoina sekä kansainvälisesti verkottuneiden innovaatiokeskittymien rakentamista. Rahoittajat, maakuntien liitot, ELY-keskukset, muut alueelliset toimijat ja kaupungit tiivistävät vuoropuhelua ja yhteistyötä TKI-toimenpiteiden synergian lisäämiseksi. EU-rahoitusvälineillä tuetaan alueellisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja alueiden verkottumista kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkimusinfrastruktuurit ja innovaatioympäristöt

20. Laadukkaat tutkimus- ja innovaatioinfrastruktuurit ovat välttämättömiä korkeatasoiselle TKI-toiminnalle. Näiden vahvistaminen ja kehittäminen edellyttävät nykyisen rahoitustason merkittävää pysyvää nostamista ja rahoituksen ennakoitavuutta.

i. Suomen Akatemia nimittää keväällä 2022 alkavalle toimikaudelle uuden tutkimusinfrastruktuurikomitean ja antaa sen tehtäväksi kansallisten tutkimusinfrastruktuurien tiekartan päivittämisen. Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurirahoituksella edistetään kansallisen tason tutkimusinfrastruktuurien avoimuutta ja yhteiskäyttöisyyttä tutkimuksen vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

ii. Yritykset ja julkiset tutkimusorganisaatiot kehittävät yhteiskäyttöisiä ja avoimia kokeilu- ja pilotointiympäristöjä.

iii. Ministeriöt, rahoittajat, tutkimusorganisaatiot ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC kehittävät datanhallinnan ja laskennan (ml. suurteho- ja kvanttilaskenta) tutkimus- ja innovaatio-ympäristöä ja sen palveluita korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten TKI-tarpeisiin. Päivitetään datanhallinnan ja laskennan kansallinen tutkimusinfrastruktuuri ottaen huomioon eurooppalainen (ml. EuroHPC) kehitys.

iv. OKM käynnistää vuonna 2022 arvioinnin Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitean ja sitä edeltäneen FIRI-asiantuntijaryhmän tehtävistä, toiminnasta ja rahoituksesta.

Datan saatavuus ja hyödyntäminen TKI-toiminnassa

21. Ministeriöt edistävät datan hyödyntämistä avoimen tieteen, sääntelyn, sopimusten ja toimialojen itsesääntelyn keinoin hyödyntäen eurooppalaista ja kansainvälistä yhteistyötä.

22. Ministeriöt selvittävät datan saatavuuden ja hyödyntämisen esteitä, osaamis-, rahoitus- ja investointitarpeita sekä kansainvälisiä hyviä käytäntöjä. Lisäksi ministeriöt kehittävät datan hyödyntämiseen liittyvän arvonluonnin vaikutusten mittaamista ja edistävät julkisen sektorin viranomaisten tietovarantojen avaamista ja hyödyntämistä TKI-toiminnassa. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi tulee varmistaa alan työvoiman riittävä saatavuus (ml. data-analyytikka, tekoäly ja kyberturvallisuus).

Tutkimuksen vaikuttavuus, jatkojalostaminen ja tutkimuslähtöiset yritykset

23. TEM, OKM, rahoittajat ja tutkimusorganisaatiot kehittävät ja kokoavat yhdessä tietopohjaa tutkimustulosten kaupallistamisesta ja tutkimus- ja opiskelijalähtöisistä yrityksistä sekä osaavan pääoman lähteistä myöhemmin perustettavaa tietopankkia varten. Tietopankki vahvistaa kotimaisten ja kansainvälisten sijoittajien mahdollisuuksia rahoittaa ja kehittää (osaava pääoma) tutkimuslähtöisiä yrityksiä entistä varhaisemmassa vaiheessa.

24. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset vahvistavat yhteistyötä tutkimustulosten jatkojalostamista ja kaupallistamista tukevan osaamisen (ml. IPR-käytännöt) sekä kansallisesti verkottuneiden palveluiden, toimintamallien ja yrityskiihdyttämöiden kehittämisessä ja toimeenpanossa.

EU- ja kansainvälinen yhteistyö, verkostot ja rahoitus

25. TEM:in, OKM:n ja VM:n johdolla valmisteltavassa EU-ohjelmien hyödyntämisen toimenpideohjelmassa asetetaan Suomen EU-osallistumiselle ja rahoitussaannolle laadulliset ja määrälliset tavoitteet. Varmistetaan riittävät resurssit ohjelmiin osallistumiseksi ja niiden hyödyntämiseksi.

i. Ministeriöt ja rahoittajat koordinoivat nykyistä paremmin EU-kumppanuuksia koskevat kansalliset linjaukset ja rahoituksen.

ii. Korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yritykset kehittävät yhdessä toimintatapoja EU-ohjelmien rahoituksen hyödyntämiseksi.

iii. TEM:n johdolla kehitetään uusia toimintamalleja tukemaan kansallisten, alueellisten ja EU:n rahoitusvälineiden rinnakkaista hyödyntämistä (ml. Horisontti Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa, InvestEU -ohjelmat) ekosysteemien vahvistamiseksi.

26. Nostetaan kansainvälisen rahoituksen osuutta T&K-rahoituksen kokonaisuudesta. Ministeriöt kannustavat rahoitusta hakevia TKI-organisaatioita vahvistamaan kykyään hakea ja hyödyntää kansainvälistä T&K-rahoitusta.

27. OKM:n johdolla valmistellaan vuoden 2022 aikana linjaukset korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden vahvistamiseksi.

28. OKM:n johdolla tarkistetaan Team Finland Knowledge -verkoston asemapaikkojen kattavuutta, jotta verkosto vastaa parhaalla mahdollisella tavalla kansainvälisen korkeakoulutuksen ja TKI-yhteistyön tarpeisiin.

29. Team Finland -verkosto tukee tutkimus- ja innovaatioyhteistyön syventämistä kolmansien maiden kanssa vahvistaen suomalaisten yritysten ja TKI-toimijoiden markkinatuntemusta ja kumppanuuksia sekä kytkeytymistä globaaleihin arvoverkostoihin ja kysyntävetoisiin liiketoimintaekosysteemeihin.

30. TKI-toimijat ja ministeriöt vahvistavat osana normaalia toimintaansa tiedediplomatiatoimintaa ja yhteistyötä siinä.