"TKI-toimintaa edistävät toimenpiteet ovat toisiaan tukevia ja samansuuntaisia"

III Innovatiivinen julkinen sektori

TKI-toiminnan edistäminen on kaikkien hallinnonalojen ja -tasojen yhteinen tehtävä. Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen edellyttää, että eri sektoreiden tai hallinnon tasojen TKI-toimintaa edistävät toimenpiteet ovat toisiaan tukevia ja samansuuntaisia. TKI-toiminnan kytkemistä julkisen sektorin kehityshaasteisiin ja eri politiikkasektoreihin, niiden keinoihin ja voimavaroihin on vahvistettava. Samoin julkisen sektorin ohjausvälineillä kuten sääntelyllä, julkisilla innovatiivisilla hankinnoilla sekä vaikuttavuusinvestoinneilla voidaan kehittää TKI-toimintaan kannustavaa toimintaympäristöä ja tukea julkisen sektorin palveluiden uudistamista. TKI-toimintaa koskevassa päätöksenteossa hyödynnetään tutkittua tietoa.

TKI-politiikan johtaminen ja koordinaatio

24. TKI-politiikan valmistelun ja toimeenpanon yhteistyötä vahvistetaan kutsumalla yhteiseen vuoropuheluun Suomen merkittävimmät TKI-investoijat ja TKI-toimijat eli yritykset, ministeriöt, rahoittajat ja muut keskeiset TKI-toimijat. Vuoropuhelua yksityisten ja julkisten TKI-investoijien välillä tiivistetään ja siitä tehdään säännöllistä. Kansallista ja kansainvälistä ennakointitietoa hyödynnetään nykyistä systemaattisemmin TKI-politiikan valmistelussa. Julkisen sektorin kestävyyshaasteita tarkastellaan osana TKI-politiikan toimeenpanoa.

25. Ministeriöiden yhteistyönä tehdään valtion talousarvion pääluokkien tarkastelu, jonka tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia budjettivaroja julkisen sektorin ja elinkeinoelämän uudistumista tukevaan TKI-toimintaan.

26. Säännöllisellä vuoropuhelulla ministeriöiden ja aluetoimijoiden välillä varmistetaan, että alueelliset ja kansalliset TKI-toimet ovat toisiaan täydentäviä ja tukevia. EU:n koheesiopolitiikalla ja sen rahoitusvälineillä tuetaan älykkään erikoistumisen strategioiden toimeenpanoa sekä vahvistetaan alueiden ja kaupunkien mahdollisuuksia toimia TKI-toiminnan kehitysalustoina. TEM, OKM, maakuntien liitot ja ELY-keskukset edistävät alueiden kytkeytymistä parhaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin keskittymiin ja verkostoihin ja tukevat rahoituksellaan myös ylimaakunnallista TKI-yhteistyötä.

27. Valtion omistajapolitiikassa painotetaan aikaisempaa enemmän TKI-toiminnan määrää ja laatua. Valtio-omisteiset yhtiöt osallistuvat kumppanuusmalleihin ja muuhun innovaatiotoimintaan omista lähtökohdistaan.

Julkisen sektorin uudistuminen

28. Ministeriöiden ja kuntien yhteistyönä valmistellaan julkisen sektorin innovaatio-ohjelma tukemaan julkisen sektorin uudistumista ja innovaatiokyvyn vahvistamista. Tämän yhteys julkisen hallinnon strategiaan varmistetaan. Tavoitteena on julkisen sektorin kehityshaasteiden (muun muassa SOTE, liikenne, koulutus) ratkaiseminen TKI-toimintaa hyödyntäen. Ohjelmalla tuetaan myös pandemian esiintuomien pitkäaikaisvaikutusten korjaamista. Tämä avaa samalla yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Ohjelman toimeenpanossa yhteistyö julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä on keskeistä. (BF, Kuntaliitto, VM, muut ministeriöt). Alla olevien toimenpiteiden lisäksi muut toimenpiteet määritellään ohjelman valmistelun aikana:

28.1. Valtio ja kunnat kohdentavat innovatiivisia ja vaikuttavuusperusteisia julkisia hankintoja yhteiskunnallisten haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja väestörakenteen muutosten aiheuttamien kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. Kehittämistä koordinoi Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO.

28.2. Hyödynnetään tutkimus- ja innovaatiomyönteistä sääntelyä innovaatioiden ja uusien liiketoimintamallien markkinoille pääsyn edistämiseksi. Arvioidaan järjestelmällisemmin sääntelyn tutkimus- ja innovaatiovaikutuksia sekä lisätään säädösvalmistelijoiden osaamista ennakoinnista, innovaatioista ja markkinoista. Käynnistetään lupaavilla kasvualoilla (TEM:ssä keväällä valmistuva kasvuportfolio-hanke) tutkimus- ja innovaatiomyönteisen sääntelyn kokeiluja (ns. hiekkalaatikot, yritysrajapinnan palvelut), joilla tuetaan uusien liiketoimintamallien pääsyä markkinoille.

29. OKM selvittää tutkimusta koskevien säädösten yhteisvaikutuksen tutkimuksen vapauteen ja TKI-toimintaan.

TKI-toiminnan arviointi ja tutkimus

30. OKM käynnistää Suomen Akatemian kansainvälisen arvioinnin. Arviointi toteutetaan 2020–2021.