III Innovatiivinen julkinen sektori

Julkisen sektorin tehtävänä on tunnistaa ja hyödyntää TKI-toiminnan sekä markkinoiden mahdollisuudet politiikkatavoitteiden edistämisessä sekä luoda tutkimukselle ja innovaatioiden kehittämiselle, levittämiselle ja käyttöönotolle suotuisa toimintaympäristö.

TKI-toiminnan edistäminen on kaikkien hallinnonalojen ja -tasojen yhteinen tehtävä. Valtioneuvoston TKI-politiikan kokonaisvaltaista, ennakoivaa ja laajasti osallistavaa lähestymistapaa on edelleen vahvistettava. TKI-politiikkojen tulee olla osa kaikkia politiikkoja. Lisäksi eri politiikkasektoreiden ja hallinnon tasojen TKI-toimintaa edistävien toimenpiteiden tulee olla samansuuntaisia.

Tutkimuksen, teknologioiden ja innovaatiotoiminnan nopea kehitys ja siitä seuraavat muutokset ihmisten elämään, yhteiskuntaan ja talouteen asettavat monenlaisia uusia vaatimuksia julkisen sektorin toiminnalle. TKI-toiminnalla vastataan julkisen sektorin kehityshaasteisiin. Julkisen sektorin innovaatiokyvykkyyttä tulee vahvistaa toimintatapoja, osaamista ja kannustimia kehittämällä. Innovatiivisilla julkisilla hankinnoilla, tutkimus- ja innovaatiomyönteisellä sääntelyllä sekä julkisten tietovarantojen avaamisella luodaan edellytyksiä TKI-toiminnalle ja innovaatioiden kysynnälle.

Tutkimustietoa sekä ennakointi- ja arviointitoimintaa on hyödynnettävä entistä enemmän. Tutkittua tietoa tarvitaan etenkin TKI-toiminnan vaikuttavuudesta sekä sääntelyn vaikutuksesta TKI-toimintaan.

TKI-politiikan johtaminen ja koordinaatio

31. Kehitetään valtioneuvoston TKI-politiikan kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja sidosryhmävuoropuhelua ml. tutkimus- ja innovaationeuvoston toimintamalli sekä laajapohjaistetaan TKI-politiikan valmistelua ja toimeenpanoa. TKI-politiikan valmistelussa hyödynnetään ennakointi- ja tutkimustietoa.

32. Ministeriöiden yhteistyönä tehdään valtion talousarvion pääluokkien tarkastelu, jonka tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia budjettivaroja hallinnonalojen sisäiseen TKI-toimintaan.

Julkisen sektorin uudistuminen

33. VM:n johdolla toimiva julkisen sektorin innovaatiotoiminnan yhteistyöryhmä valmistelee julkisen sektorin innovaatio-ohjelmaa tukemaan julkisen sektorin uudistumista ja innovaatiokykyä. Pilotoidaan uusia toimintamalleja systeemisten yhteiskunnallisten muutosten läpiviemiseen.

34. Innovatiivisia julkisia hankintoja hyödynnetään kestävän kasvun edistämisessä. KEINO-osaamiskeskuksen toimintaa suunnataan yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen.

35. TEM:n johdolla valmistellaan ohjeistus ja käytännön työkaluja tutkimus- ja innovaatiomyönteisen sääntelyn (ml. sääntelykokeilut) valmistelun ja vaikutusten arvioinnin tueksi.

36. Ministeriöt varmistavat, että lainvalmistelussa hyödynnetään tutkimusorganisaatioiden ja tutkijoiden osaamista monipuolisesti ja lainvalmisteluhankkeiden alusta alkaen. Tavoitteena on kehittää sääntelyn tutkimus- ja innovaatiomyönteisyyttä.