Rajaton saamelaisopetus / Rájáhis sámeoahpahus

Keskiviikko 1.12.2021 – torstai 2.12.2021

opetus- ja kulttuuriministeriö

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ja Saamelaiskäräjät/Sámediggi kutsuvat saamelaisopetuksen pohjoismaiseen foorumiin Saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen Inariin 1.-2.12.2021. Saamelaisopetuksen pohjoismaisen yhteistyön kehittäminen on yksi Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudelle asettamista tavoitteista. Foorumi on Suomen puheenjohtajakauden tapahtuma.

Foorumin tavoitteina ovat

 • kokonaiskuvan luominen saamelaisopetuksen tilanteesta Suomessa Ruotsissa ja Norjassa
 • saamelaisopetuksen rajat ylittävän yhteistyön vahvistaminen
 • uudenlaisten yhteistyömuotojen luominen ja
 • jatkuvan keskusteluyhteyden aikaansaaminen maiden opetusviranomaisten koulutuksen järjestäjien ja saamelaisyhteisöjen välille.

Foorumin teemoina ovat

 • opetus saamen äidinkielen / ensimmäisen kielen kehittymisen mahdollistajana Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa
 • saamen kielten revitalisaation väylät opetuksessa, hyvät käytännöt eri maissa
 • opetuksen vahvat ja heikot mallit saamen kielten tulevaisuuden näkökulmasta
 • saamen kielten etäyhteyksiä hyödyntävä opetus eri maissa
 • saamenkielisten opettajien koulutus ja kelpoisuusvaatimukset
 • saamenkielisen oppimateriaaliyhteistyön edellytykset ja
 • saamelaisia koskeva tieto kaikille yhteisessä opetuksessa.

Kohderyhmä Suomen, Ruotsin ja Norjan

 • opetusministeriöt, saamelaiskäräjät ja opetusviranomaiset
 • opetuksen ja koulutuksen järjestäjät
 • koulutuspoliittiset päättäjät
 • saamelaisopetuksen ja -koulutuksen tutkijat sekä
 • muut asiasta kiinnostuneet.

 

Ilmoittaudu viimeistään 19.11. webropol-lomakkeella

Konferenssin sivusto

Lisätietoja:

 

***

Rájáhis sámeoahpahus

Suoma oahpahus- ja kulturministeriija ja Sámediggi bovdejit sámeoahpahusa davviriikkalaš forumii Sámekulturguovddáš Sajosii Anárii 1.-2.12.2021. Sámeoahpahusa davviriikkalaš ovttasbarggu ovddideapmi lea okta dain ulbmiliin, maid Suopma lea ásahan iežas Davviriikkaid ministtarráđi ságajođiheaddjebadjái. Forum lea okta Suoma
ságajođiheaddjebaji dáhpáhusain.

 

Foruma ulbmilat leat

 • ollislaš gova hábmen sámeoahpahusa diliin Suomas, Ruoŧas ja Norggas
 • sámeoahpahusa rájáid rasttilteaddji ovttasbarggu nannen
 • ođđa ovttasbargovugiid gávdnan ja
 • bissovaš ságastallanoktavuođa huksen riikkaid oahpahuseiseválddiid, skuvlejumi ordnejeaddjiid ja sámeservodaga gaskii.

Foruma temán leat

 • oahpahus sámegiela eatnigiela/ vuosttaš giela ovdáneami dorvvasteaddjin Ruoŧas, Norggas ja Suomas,
 • sámegielaid revitaliserema reaiddut oahpahusas, buorit doaibmamállet iešguđet riikkas
 • oahpahusa heajos ja nana mállet sámegielaid boahttevuođa geahččanguovllus
 • sámegielaid gáiddusoahpahus iešguđet riikkas
 • sámegielat oahpaheaddjiid skuvlen ja gelbbolašvuođa eavttut
 • sámegielat oahppamateriálaovttasbarggu vejolašvuođat ja
 • sámedieđu oahpaheapmi skuvllas buohkaide.

Čuozáhatjoavku Suomen, Ruotsin ja Norjan

 • oahpahusministeriijat, sámedikkit ja oahpahuseiseválddit
 • oahpahusa ja skuvlejumi ordnejeaddjit
 • skuvlenpolitihkalaš mearrideaddjit
 • sámeoahpahusa ja -skuvlejumi dutkit, sihke
 • eará berošteaddjit.

Almmut iežat dáppe – deadline 19.11.2021

Geavatlaš info

Lassedieđut: