Utvecklandet av högre utbildning

Målet är längre arbetskarriärer och flexibla studieinriktningar. Unga övergår snabbare till fortsatta studier. Flexibla studieinriktningar gör det lättare att slutföra studierna och att jämka samman arbetslivet och studierna.

- Handlingsplan för genomförande av spetsprojekten och reformerna i det strategiska regeringsprogrammet (2015)

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

I samband med spetsprojektet förnyas förfarandena med urvalsprov och samarbetet mellan gymnasier och universitet samt yrkesutbildning och yrkeshögskolor fördjupas.

Högskolorna utnyttjar de möjligheter digitaliseringen erbjuder till fullo.

Högskolorna utvecklar studerandeurvalen, valideringen av tidigare inhämtad kunskap och examina så att den nationella och internationella mobiliteten ökar. Högskolorna slopar i huvudsak brostudier.

Undervisnings- och kulturministeriet avtalar med högskolorna om målen för att påskynda övergången till arbetslivet i förhandlingarna 2016 om avtalsperioden 2017–2020 och riktar in strategifinansiering för ändamålet.

Därutöver beslöt regeringen i förhandlingarna om budgeten för den offentliga ekonomin 2017–2020 att rikta totalt 105 miljoner euro tillutvecklandet av högskoleundervisningen och främjandet av unga forskares arbete. Man riktar också finansiering till bl.a. förbättrandet av digitala lärmiljöer och till att förbättra förutsättningarna för studier året om.

Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen

Undervisnings- och kulturministeriet har ordnat två ansökningsomgångar för specialunderstöd för projekt som stöder utvecklingen av högskoleutbildningen.

Resultatet av ansökningsomgången som ordnades hösten 2016 var att 17 utvecklingsprojekt beviljades totalt 25 miljoner euro. Resultatet av ansökningsomgången som ordnades hösten 2017 var att 19 utvecklingsprojekt beviljades totalt 40 miljoner euro.

Centrala teman är öppna och flexibla studier, samarbete i anordnandet av utbildningen samt snabbare övergång till arbetslivet för de studerande.

Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 2017–2019

Verksamhetsperioden för projekten som finansierades efter ansökningsomgången hösten 2016 är 2017-2019. I projekten stöds i synnerhet flexibla studier och studier året om med hjälp av digitala lösningar.

I sektorspecifika projekt stöds flexibla studier bland annat med olika digitala inlärningshelheter och lärmiljöer. Därtill stöder projekten utvecklingen av studerandenas arbetslivskontakter och -färdigheter. Två av projekten fokuserar på att utveckla studerandeantagningen vid yrkeshögskolor och universitet.

Helheten innefattar även projekt som anknyter till utveckling av studerandenas välbefinnande och högskolepedagogiken.

Utvecklingsprojekt inom högskoleutbildningen 2018–2020

Verksamhetsperioden för projekten som finansierades efter ansökningsomgången hösten 2017 är 2018-2020. I projekten stöds flexibla studier och nya digitala lösningar som utnyttjar exempelvis lärandeanalytik.

Fem av projekten fokuserar på att utveckla kompetensen och undervisningen på social- och hälsovårdsområdet och på det medicinska området. I de övriga sektorspecifika projekten stöds bland annat lösningar inom studier och undervisning i naturvetenskaperna, formgivningsområdet, bioekonomi, automationsteknik, datavetenskap och språkstudier. Därtill stöder projekten kompetensen inom cirkulär ekonomi och hållbarhet.

Projekten utvecklar även högskolornas arbetslivssamarbete och öppna FUI-verksamhet.

Näin hanke etenee

Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke 3: Näin hanke etenee

Ytterligare information