2 Vision – utbildningen och forskningen fram till 2040-talet

Finland har en stark bildningsgrund som bygger på fostran, utbildning, forskning och kultur som håller hög klass och har genomslagskraft. Bildning som tar sig många olika uttryck och lever i tiden skapar grunden för jämlikhet, välfärd, personlig utveckling och ett gott liv samt samhälleliga reformer och samhällets förmåga att förutse och bemöta plötsliga förändringar. Utbildning samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och det kunnande som dessa ger bidrar till att förnya det finländska samhället och arbetslivet. Finland är en föregångare ifråga om att ta fram, ta i bruk och tillämpa ny kunskap och kompetens. Genom att förena kompetens från olika vetenskapsområden och branscher med varandra skapas nya lösningar och verksamhetssätt.

Alla har rätt att lära och växa och få det stöd och den handledning de behöver. Den värdegrund för fostran och utbildning som ingår i lagstiftningen verkställs jämlikt överallt i Finland. Varje barn har rätt till högklassig småbarnspedagogik. Den tilltagande ojämlikheten inom utbildningen har vänts. Studieframgången och inlärningsresultaten beror inte på kön, begränsningar i den fysiska funktionsförmågan, familje- eller kulturell bakgrund eller boendeort. Högklassiga tjänster inom småbarnspedagogik och utbildning är tillgängliga på båda nationalspråken och särskilda behov hos språkliga minoriteternas beaktas. Varje barn och elev kan känna sig trygga den tid de tillbringar i småbarnspedagogiken eller skolan och blir hörda och beaktade som medlemmar i sin gemenskap. Det finns tillräckligt med kunnig och engagerad personal inom undervisning, handledning och i andra uppgifter överallt i Finland och personalen utvecklar regelbundet sin kompetens.

Finländarnas utbildnings- och kompetensnivå tillhör världstoppen. Andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken är på en hög nordisk nivå. Inlärningsresultaten för eleverna inom grundläggande utbildning är på en internationellt hög nivå. Hela ungdomsåldersklassen avlägger en examen på andra stadiet som öppnar dörrarna till fortsatta studier och arbetslivet. Minst 50 procent av de unga vuxna avlägger högskoleexamen. Alla har möjlighet att utveckla och uppdatera sitt kunnande i olika skeden av yrkeskarriären oberoende av bakgrund, arbetsplats, boningsort, livssituation eller funktionsnedsättning. Den finländska forskningen håller hög internationell standard, forskningen utgör en integrerad del av utbildningen och utnyttjas mångsidigt. Utbildnings- och forskningsorganisationerna skapar nya verksamhetssätt och förnyar kompetensen och näringsstrukturen på riksnivåoch regionalt i tätt samarbete med arbetslivet.

Småbarnspedagogiken, den högklassiga utbildningen och kompetensutvecklingen ordnas på båda nationalspråken på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt som är ägnat att öka likställheten och jämlikheten inom utbildningen. Lagstiftningen, finansieringssystemen samt utbildningssystemets strukturer och verksamhetssätt har förnyats för att främja samarbete både internationellt och inom Finland, svara mot förändringarna i samhället och trygga tillräckliga resurser. Anordnande av högklassig utbildning och goda inlärningsresultat säkerställs i hela landet. Utbildnings- och examenssystemet fungerar som en sammanhängande helhet och gränserna inom det är låga, vilket möjliggör flexibla personliga val. Inga dörrar inom utbildningssystemet är stängda utan fortsatta studier är möjliga efter alla stadier. Ny teknologi utnyttjas i stor utsträckning och innovativt till stöd för lärandet. Digitala lärmiljöer har utvecklats och informationsresurserna för lärande anlitas både individuell och samhällsnivå för att främja lärande och pedagogisk utveckling. Det digitala utbildningsutbudet och de digitala inlärningsplattformarna och -lösningarna möjliggör studier oavsett tid och plats.

Bildningen visar sig i form av internationalisering, förståelse för mångfald, välfärd och främjande av hållbar utveckling. Med hjälp av utbildningssystemet hittar invandrare och internationella sakkunniga sin plats i det finländska samhället och arbetslivet. Utbildningen och forskningen lockar specialister till Finland från alla håll i världen. I globala sammanhang främjar Finland fritt informationsflöde genom att skapa förtroende för forskningsbaserad kunskap och bygga upp samarbeten. Finländarna medverkar aktivt i internationella utbildnings- och forskningsnätverk och finns i ledningen för dem.