3.7 Undervisnings- och handledningspersonal och övrig personal

Lärare (inkl. lärare inom småbarnspedagogik) och andra anställda inom småbarnspedagogiken och undervisningssektorn som är kompetenta och förnyar sin kompetens garanterar en jämlik och högklassig fostran och utbildning. Tillgången till lärare och annan personal säkerställs genom att förbättra kunskapsbasen och proaktiviteten samt genom att dimensionera utbildningen efter behov.

Utbildningen inom fostran och undervisning och kompetensen under karriären utvecklas systematiskt genom samarbete och på basis av forskningsresultat. Den specialpedagogiska kompetensen samt styrnings- och ledarskapskompetensen stärks. Därtill främjas kunnande som anknyter till bl.a. hållbar utveckling, jämlikhet, språk- och kulturmedveten undervisning, digitalisering och digitala inlärningsmiljöer samt välbefinnande.

Tillgången till och kompetensen hos lärare och övrig personal inom fostran och undervisning tryggas

Ökningen av befolkningens utbildnings- och kunskapsnivå, säkerställandet av likvärdiga utbildningsmöjligheter, utvecklingen av utbildningens kvalitet och utbildningssystemets funktion förutsätter kompetent personal. Den utbildningspolitiska utgångspunkten är att behörig och yrkesskicklig personal garanterar bra fostran och lärande. Barn, ungdomar och vuxna har rätt till undervisning som ges av kompetenta lärare som uppfyller behörighetsvillkoren och uppdaterar sina kunskaper och till handledning av annan personal, och denna rätt ska garanteras också i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Lärarutbildningen och utbildningen av övrig personal inom fostran och under-visning utvecklas, deras kvalitet sörjs för och utbildningarna riktas enligt behov med beaktande av båda nationalspråken och de språkliga minoriteterna, särskilt de samiskspråkiga. På så sätt säkerställs och tryggas tillgången till högklassig fostran, undervisning och utbildning samt stöd för lärande och välbefinnande längs med hela utbildningsvägen överallt i Finland på ett jämlikt och jämställdhetsfrämjande sätt även i framtiden. Förändringarna i den demografiska utvecklingen och utbildningsstrukturerna avgör utbildningsmängderna i fråga om lärare och övriga personal, fastställandet av behörigheter och riktandet av de ekonomiska resurserna. På grund av dessa förändringar måste tyngdpunkterna för lärarutbildningen och utbildningen av övrig personal i Finland i en nära framtid på ett kontrollerat sätt riktas om. Betydelsen av systematisk prognostisering av behovet av lärare och övrig personal samt behovet av nya prognosverktyg ökar ytterligare. Till exempel de nya kompetensbehoven inom arbetslivet och lärarnas åldersstruktur påverkar i hög grad de yrkespedagogiska lärarnas branschspecifika behov. Prognostiseringen ska grunda sig på en starkare kunskapsbas än i nuläget och mer fungerande sätt att samla in information. Kunskapsbasen för den svenskspråkiga utbildningen ska stärkas så att det vid all insamling av information är möjligt att granska den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningssystemet också separat. Dessutom bör tillgången till information utvecklas också i fråga om andra språkminoriteter, särskilt den samiskspråkiga personalen inom fostran och undervisning. Informationen ska vara lättillgänglig och lätt att utnyttja.

Tillgången på behöriga lärare påverkas också av hur lockande lärarutbildningen är. Utgångsläget för upprätthållandet av attraktionskraften är bra, eftersom en färsk utredning visar att ungas uppfattning om lärarutbildningen och läraryrket är mycket positiv. Lärarens arbete uppskattas och det upplevs som meningsfullt. Ett bra sätt att bevara lärarutbildningens och läraryrkets attraktivitet är enligt en utredning att se till att lärarna har en hög utbildningsnivå.
Enligt resultaten försvagas lärarutbildningens attraktivitet mest av föreställningar om att lärarnas arbetsförhållanden försämrats. Tillgången på lärare och annan personal inom fostran och undervisning påverkas förutom av yrkets attraktivitet även av att man stannar kvar i branschen. Det är viktigt att personalen garanteras möjligheter att utveckla sin kompetens under hela arbetskarriären och att man säkerställer lärarnas och den övriga personalens ork och välbefinnande i arbetet. Även kompetent ledarskap främjar välbefinnandet och orken i arbetet.

Förordningen om behörighetsvillkoren för lärarna inom förskoleundervisning, grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet (986/1998) föreskriver om lärarnas behörighet och ställning. I framtiden är det viktigt att trygga tillgången till behöriga finsk- och svenskspråkiga lärare också i konst- och färdighetsämnen, språkämnen, naturvetenskaper och specialundervisning, i synnerhet i glesbygder. Behörighetsförordningen ska granskas i ljuset av konsekvenserna av den demografiska utvecklingen och de nya kompetensbehoven. Behörighetsvillkoren för lärare hålls dock på en hög nivå. Bestämmelser om behörigheten för lärare och annan personal inom småbarnspedagogiken finns i lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Syftet med behörighetsvillkoren i lagen om småbarnspedagogik har varit att förtydliga yrkesbeteckningarna för personal med olika utbildningsbakgrund och öka den mest högutbildade personalens andel av personalstrukturen före 2030. En högklassig utbildning för lärare och annan personal inom fostran och undervisning tryggas.

För närvarande är problemet inom småbarnspedagogiken tillgången både lo-kalt och nationellt till behörig personal, också svenskspråkig och samiskspråkig. Personalbrist råder speciellt i fråga om behöriga lärare och speciallärare inom småbarnspedagogik. Pensionsavgången, de nya behörighetskraven och den bristande attraktionskraften för småbarnspedagogiken ökar personalbristen. I tillväxtcentrum påverkas tillgången till personal av det ökade antalet barn till följd av flyttningsöverskottet och den ökade deltagandegraden. Också utflyttningsregioner kan ha problem med tillgången till både personal och tjänster. Undervisnings- och kulturministeriet har redan i flera års tid beviljat tilläggsfinansiering till universiteten för att öka lärarutbildningen och för att utveckla mångsidiga studiemöjligheter.

Mål

Tillgången till yrkeskunniga lärare och annan personal säkerställs.

Åtgärder

  • Kunskapsunderlaget för lärare och övrig personal förbättras och i datainsamlingen beaktas också särdragen hos den svenskspråkiga utbildningen och andra språkliga minoriteter.
  • Behovet av lärare, personal inom småbarnspedagogiken och personal inom handledning, stöd och elevvård inom undervisningsväsendet prognostiseras med en systematisk och tydlig verksamhetsmodell, med beaktande av båda nationalspråken och de övriga språkminoriteterna.
  • Utbildningen inom fostran och undervisning dimensioneras enligt behoven. Särskild uppmärksamhet fästs vid att det finns tillräckligt med utbildningsplatser för personal inom småbarnspedagogiken. Behovet av lärardimensionering inom den grundläggande utbildningen utreds.
  • Regleringen av lärarbehörighet utvecklas i samarbete med intressentgrupperna så att behörigheterna senast 2030 motsvarar behoven på alla utbildningsstadier. Behörighetsvillkoren för lärare hålls på en hög nivå.
  • Flexibla sätt att komplettera kompetensen och behörigheten hos lärare och annan personal genomförs så att det kontinuerliga lärandet stöds, genom att möjliggöra komplettering av examina, flerformsutbildning och förvärvande av dubbla behörigheter för lärare i olika skeden av karriären.

Lärarutbildningen och kompetensen hos personalen inom fostran och undervisning utvecklas systematiskt, genom samarbete och på basis av forskning

Ett Finland som präglas av kompetens och bildning förutsätter en högklassig grundutbildning och möjligheter till kontinuerligt lärande under tiden i arbetslivet när det gäller lärare, personal inom småbarnspedagogik och alla andra som arbetar inom undervisningsväsendet. Utbildningarna inom fostran och undervisning utvecklas evidensbaserat.

I Finland utvecklas lärarnas grundutbildning och introduktionsutbildning samt kompetensen under karriären i brett samarbete. Lärarutbildningsforumet har visat sin effektivitet som ett inkluderande och resultatrikt sätt att förnya och utveckla lärarutbildningen och främja samarbete. De som arbetar med lärarutbildning och alla intressegrupper inom lärarutbildningen deltar i dialogen och
förbinder sig att följa de gemensamma besluten. På motsvarande sätt har Utvecklingsforumet för utbildningar inom småbarnspedagogiken samlat ihop de parter som utbildar och som anordnar utbildning för personalen inom småbarnspedagogik samt andra intressegrupper för att främja samarbetet om utbildningarna. Forumet har tagit fram gemensamma utvecklingsrekommendationer för att på bred basis utveckla utbildningen och samarbetet. Utifrån rekommendationerna utarbetas en handlingsplan.

Utvecklingen av lärarutbildningen har under de senaste åren planerats i det nationella utvecklingsprogrammet för lärarutbildning. Dess strategiska riktlinjer bestämmer riktningen för lärarutbildningen och det kontinuerliga lärandet. I riktlinjerna har betydelsen av kontinuiteten mellan lärarnas grundutbildning och kompetens under yrkeskarriären samt kompetent ledning betonats för att läroanstalterna ska utvecklas och bli inlärningsinriktade. Den finländska lärar-utbildningens styrka är att den grundläggande utbildningen ligger på en gedigen forskningsbaserad grund. Lärarnas kompetensutveckling under karriären och det forskningsbaserade kontinuerliga lärandet ska stärkas. Utvecklingen av lärarutbildningen har främjats genom flera utvecklingsprojekt som följer de nationella riktlinjerna.

Lärare och annan personal inom fostrings- och undervisningssektorn behöver mer kunnande i frågor som gäller bemötandet av olika elever, genomförandet av stödet för barnet och skolgången samt stödet för studierna, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Kunnande behövs också för att utveckla och utnyttja nya studiemiljöer som behövs inom språk- och kulturmedveten fostran och undervisning, handledning av barn, unga och vuxna, digital pedagogik samt distansundervisning. Studerandena behöver allt mer personligt tillämpad undervisning, stöd och handledning. Främjande av välbefinnandet, utvidgandet av småbarnspedagogiken till att gälla allt fler, utvidgandet av läroplikten samt främjandet av sysselsättning förutsätter ett starkt, målinriktat samt rättidigt och högklassigt stöd och handledning för studier och lärande för barn, unga och vuxna. Samarbetet mellan olika yrken är centralt. Rättidigt och proaktivt stöd ska stärkas genom tillräckliga resurser och tillräckligt många speciallärare, studiehandledare, skolkuratorer, skolpsykologer och övrig personal inom elevhälsan på alla utbildningsstadier. Ledningskompetens har en viktig roll när det gäller att främja högklassig fostran och utbildning. Ledningskompetensen och ledarskapsutbildningen ska utvecklas systematiskt och forsknings-baserat.

Mål

Utbildningarna inom fostran och undervisning samt personalens kompetens utvecklas.

Åtgärder

  • Utvecklingssamarbetet i fråga om utbildningen inom fostran och undervisning stärks genom att ett utvecklingsforum för utbildningen inom fostran och undervisning grundas. Samarbetsforumets verksamhet omfattar utbildningar inom undervisning och fostran och frågor kring utvecklingen av dem från småbarnspedagogik till högskoleutbildning. Forumet är en struktur för utveckling, växelverkan och samarbete för lärarutbildningen och utbildningen inom fostran. Forumet bestämmer riktningen för forskningsbaserad utveckling av lärarutbildningen och utbildningen av annan personal inom fostran och utbildning och för kompetensutveckling under karriären.
  • I utbildningen för personalen inom fostran och utbildning svarar man på framtida kompetensbehov. Personalens specialpedagogiska kompetens, kompetens i handledning och ledarskap samt kompetens som gäl-ler hållbar utveckling, jämlikhet och likabehandling, språk- och kulturmedveten fostran och undervisning samt digitalisering och digitala inlärningsmiljöer stärks. Man sörjer för en systematisk utveckling av kontinuiteten i personalens grundutbildning och utbildningen efter den.