Beredning av tilläggsprestationsbeslutet

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser för utbildningsanordnarna ansökan om målinriktade studerandeår och annan finansiering som fördelas under finansåret.

Utbildningsanordnarna söker finansiering som fördelas med tilläggsprestationsbeslutet huvudsakligen i form av målinriktade studerandeår. Samtidigt är det dock möjligt att söka även höjning av basfinansieringen efter prövning eller strategifinansiering.

Avsikten med finansieringen som fördelas är att underlätta den regionala och branschvisa tillgången till kompetent arbetskraft. Ökningarna av antalet studerandeår ska riktas till branscher med brist på kompetent arbetskraft och branscher som är viktiga med tanke på tillväxten.

Pilotförsök inom yrkeskompetens

Avsikten med anslaget i regeringens tilläggsbudgetproposition är att inleda pilotförsök inom yrkeskompetens. I försöket utvecklas utbildningen som ordnas enligt kompetensbehoven hos personer som byter bransch. Därtill är avsikten att göra det smidigare att anställa nya personer. En del av ökningen av anslaget riktas till att förbättra kompetensen hos personer med svaga grundläggande färdigheter och bristfälliga digitala färdigheter.

Inlämnande av ansökningar och tidsplan

Ansökningarna ska sändas till undervisnings- och kulturministeriet senast 6.8.2018.

Närmare anvisningar om att uppgöra och sända ansökningar finns i bifogade brev som sänts till anordnare av yrkesutbildning.

Ansökan lämnas in genom att fylla i den elektroniska ansökningsblanketten

Ansökningsblankettens svenska översättning: ansökningsblankettens översättning

Därtill ska ansökningsblanketten skrivas ut och lämnas per post som en ansökan med underskrift till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor med adressen PB 29, 00023 STATSRÅDET eller direkt till statsrådets gemensamma verksamhetsställe vid Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors.  Den elektroniska blanketten kan skrivas ut på sammanfattningssidan och sändas som ansökan till registratorkontoret. Bifoga till den utskrivna ansökningsblanketten ett sändebrev, som dateras och underskrivs och förses med diarienummer (OKM/114/592/2018). Den som underskriver ansökan ska ha sammanslutningens namnteckningsrätt. Ministeriet handlägger endast ansökningar som lämnats in inom utsatt tid och sänts både med den elektroniska ansökningsblanketten och som en ansökan med underskrift till ministeriets registratorskontor.

Ministeriets avsikt är att fatta tilläggsprestationsbeslutet som gäller 2018 års finansiering senast 31.8.2018, förutsatt att riksdagen har fattat beslut om tilläggsbudgeten och att lagen om ändring av finansieringslagen har trätt i kraft i den form som föreslås i propositionen i fråga om de delar som gäller tilläggsprestationsbeslutet.

 

Mer information

Tarja Koskimäki, överinspektör
(Nyland, Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland),
tfn 02953 30166

Jukka Lehtinen, undervisningsråd
(Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Egentliga Finland och Satakunta),
tfn 02953 30183

Anne Mårtensson, undervisningsråd
(Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen),
tfn 02953 30104

Mari Pastila-Eklund, undervisningsråd
(Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten),
tfn 02953 30249

Överinspektör Saara Ikkelä, tfn 02953 30109

Regeringsrådet Anna Kankaanpää, tfn 02953 30403

Utvecklingschef Kari Korhonen, tfn 02953 30162

Undervisningsråd Tarja Olenius, tfn 02953 30237

Undervisningsråd Seija Rasku, tfn 02953 30270

Överdirektör Mika Tammilehto, tfn 02953 30308

 

Tjänstemännens e-postadresser: [email protected]