Utvecklandet av studerandeurvalen

Studerandeurvalen i högskolorna förnyas under 2018-2020

Vad ändras i studerandeurvalen?

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsammans med universiteten och yrkeshögskolorna kommit överens om utvecklandet av studerandeurvalen fram till 2020.

Universiteten och yrkeshögskolorna tar senast 2018 i bruk ett studerandeurvalssystem som inte förutsätter långa förberedelser av den studerande. Urvalsproven har gjorts lättare. Man har minskat mängden material man bör bekanta sig med på förhand, eller så har man slopat materialet helt. Inom vissa branscher grundar sig inträdesproven på att man behärskar lärokurserna i gymnasiet.

Över hälften av studieplatserna fylls fr.o.m. 2020 på basis av studentexamensbetyg och  yrkeshögskolorna på basis av studentexamensbetyg och betyg från grundläggande yrkesexamen. Man frångår praxis med poäng som är består av urvalsprov och examensbetyg, men urval som grundar sig på enbart urvalsprov ordnas fortfarande som tidigare.

Yrkeshögskolorna tar under hösten 2019 i bruk ett gemensamt urvalsprov.

Man utvecklar den öppna universitetsutbildningen bl.a. genom projektet Toinen Reitti Yliopistoon, som koordineras av Jyväskylä universitet (på finska)

Se även:

Vanliga frågor om reformen av studerandeurvalen

På andra webbplatser

Studieinfo.fi

Ytterligare information

Ilmari Hyvönen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330117