Undervisnings- och kulturministeriets strukturfondsverksamhet

Den regional- och strukturpolitik som finansieras av unionens strukturfonder genomförs via strukturfondsprogrammen. Stödet från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) är en del av Finlands EU-stöd.

Program för hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 är Europeiska regionala utvecklingsfondens och Europeiska socialfondens åtgärdsstrategi i vilka man för Finlands del definierar målen och utvecklingsobjekten under programperioden.

Beredningen av strukturfondernas programperiod 2021-2027 pågår och den nya strukturfondsperioden inleds den 1 september 2021.

Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) mål är att förbättra sysselsättningen samt öka regionernas konkurrenskraft och livskraft. Den regionala utvecklingsfonden stöder innovationer och nätverkssamarbete liksom nya, skapande projekt inom tjänstesektorn.

Den europeiska socialfonden (ESF) stöder ökad jämlikhet, förebygger marginalisering och utvecklar kompetensen. Socialfondens stöd riktas in på att utveckla ungdomarnas sysselsättning och åtgärder som fokuserar på att förhindra att ungdomar hoppar av sin utbildning. Utvecklingsarbetet ansluter sig också till satsningar på kunnande i anslutning till arbetet, utbildningens arbetslivsmotsvarighet, övergången till arbetslivet eller arbetsrelaterad invandring.

Strukturfondsprogrammet Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020 är Europeiska regionala utvecklingsfondens och Europeiska socialfondens genomförandestrategi i Fastlandsfinland. Programmet definierar verksamhetens mål och utvecklingsobjekt under programperioden. Förutsättningen för stöd från strukturfonden är att projektet grundar sig på verksamhet som beskrivs i strukturfondens program.

Kompetens som ett landsomfattande tema

En del av strukturfondsprogrammets finansiering används avtalsenligt för att förverkliga landsomfattande teman. Landsomfattande teman är sådana strategiska utvecklingshelheter som ministeriet har haft ansvar för att ta fram.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för det tema som ansluter sig till kompetens och det består bl.a. av  Att effektivisera övergången från en utbildning dels till annan utbildning, dels till arbetslivet, att utveckla högskoleutbildningens arbetslivsmotsvarighet, att höja kompetensnivån hos vuxna personer, handledningstjänsterna, de landsomfattande utbildningsmodellerna för tillväxt- respektive strukturomvandlingsbranscherna.

Sysselsättningen (arbets- och näringsministeriet) och ökad delaktighet (social- och hälsovårdsministeriet) är andra landsomfattande teman.

Undervisnings- och kulturministeriets landsomfattande åtgärdshelheter

Undervisnings- och kulturministeriets landsomfattande åtgärder verkställs dels som fyra åtgärdshelheter inom respektive förvaltningsområde, dels som två förvaltningsöverskridande åtgärdshelheter.  Sammantaget har närmare 90 miljoner euro reserverats för perioden 2014–2020, vilket omfattar den kommunala och övriga offentliga finansieringen liksom en eventuell flexibilitetsreserv.

Åtgärdshelheterna är:

Förbättra sådana tjänster som stöder övergångsfaser och utbildningsmässig jämlikhet (särskilt mål 9.1):

1. Träffsäker kompetens, ytterligare information [email protected]

2. Hemma i Finland (sektorövergripande), ytterligare information [email protected]

3.  Utnyttja kompetensen, ytterligare information [email protected]

4. Ungdomsgarantin (sektorövergripande), ytterligare information [email protected]

Förbättra utbudet och kvaliteten på utbildningen i tillväxtbranscher och strukturomvandlingsbranscher (särskilt mål 9.2)

5. Stärkande av den kompetens som behövs i nya tillväxtbranscher och i samband med strukturförändringar, ytterligare information [email protected]

6. Kreativ kompetens

Åtgärderna finansieras på övergripande nivå av NTM-centralen i Norra Österbotten (([email protected]) samt gällande programmet Kreativ kompetens av NTM-centralen i Tavastland ([email protected]).

På andra webbplatser

Strukturfonder.fi  (programdokument, information om projektansökan och nyheter om strukturfonderna) 

 

 

 

Ytterligare information

Merja Niemi, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO) 0295330229