Strategifinansiering för yrkesutbildningen

Strategifinansieringens syfte är att stöda och styra utbildningsanordnarna i utvecklingen och förnyandet av verksamheten enligt de utbildningspolitiska målen. Beviljandet av strategifinansiering grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets prövning. Strategifinansiering enligt 32 h § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) kan beviljas anordnare av yrkesutbildning som statsunderstöd enligt 44 § 1 mom. i den lagen.

Strategifinansieringen för finansåret 2019

År 2019 beviljas strategifinansiering för följande utvecklingshelheter:

 • stärkande av utbildningsanordnarnas verksamhetsförmåga inom yrkesutbildningen
 • säkerställande av kunnandet om yrkesutbildningens kärnprocesser: Utveckling av kunnandet om PUK-processen och serviceprocessen för utbildnings- och läroavtal
 • utveckling av yrkesutbildningen inom en viss bransch på nationell nivå: flygplansmekanik
 • anordnande av tävlingar i yrkesskicklighet

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2019 (OKM/3/592/2019) (pdf)

Ansökan om strategifinansiering för yrkesutbildningen år 2019 (OKM/3/592/2019) (pdf)

Länk till den elektroniska ansökningsblanketten: https:/link.webropolsurveys.com/S/F476E698C7B0E54C

Strategiarahoituksen sähköisen hakulomakkeen sisältö (pdf)

Innehållet i den elektroniska ansökningsblanketten för strategifinansiering (pdf)

Bakgrundsmaterial för ansökan om strategifinansiering för säkerställande av kunnandet om kärnprocesserna:  Parasta –kehittämishankkeiden tuottamien materiaalien hyödyntäminen strategiarahoitushaussa (pdf)

Utnyttjande av Bästa-utvecklingsprojektens material vid ansökan om strategifinansiering (pdf)

Material till stöd vid kartläggning av kunnandet som tagits fram inom projektet Bästa service kan beställas via länken: http://bit.ly/strategiarahoitus_tilaus

Webbplatsen för utvecklingsprojektet Bästa kunnande och material: http://blogit.jao.fi/parasta_osaamista/

Frågor om material och instrument kan skickas till följande e-postadress för projektet Bästa service: [email protected]

Webbseminarium om strategifinansiering 4.2.2019: bildspel (pdf)

Strategifinansieringen för finansåret 2018

År 2018 stödde strategifinansieringen särskilt:

 • verkställandet av reformen av yrkesutbildningen
 • fusioner som anknyter till reformen av anordnarstrukturen
 • ordnandet av yrkesskicklighetstävlingar och andra tävlingar som stöder utvecklingen av yrkesinriktad toppkompetens och stärker yrkesutbildningens dragkraft och anseende.

Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2018 (OKM/23/592/2018) (pdf)

Ansökan om strategifinansiering för yrkesutbildningen år 2018 (OKM/23/592/2018) (pdf)

Beslut om beviljande av strategifinansiering för yrkesutbildningen år 2018 (pdf)

Det finns en blankett (word) för att lämna in ekonomiplanerna och planerna för genomförande av utbildningsanordnarnas utvecklingsverksamhet.

Strategifinansieringsbesluten - samarbetsförpliktelser (pdf)

 

Mer information:

 • Överinspektör Tarja Koskimäki (Nyland), tfn 02953 30166
 • Undervisningsrådet Jukka Lehtinen, (Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta, utveckling av utbildningen i flygplansmekanik), tfn 02953 30183
 • Undervisningsrådet Anne Mårtensson, (Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen), tfn 02953 30104
 • Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund (Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Mellersta Finland, säkerställande av kunnandet om yrkesutbildningens kärnprocesser), tfn 02953 30249
 • Undervisningsrådet Tiina Polo (Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland), tfn 02953 30022

E-postadresserna är i formatet [email protected]