Språkstudier görs mångsidigare

Målet med projektet är att öka språkstudierna och göra språkvalen mångsidigare. Projektet omfattar två huvudåtgärder som allokeras sammanlagt 10 miljoner euro för 2017 och 2018.

Försök med införande av främmande språk i årskurs 1

Försöket med att tidigarelägga språkundervisningen förverkligas genom att man beviljar specialunderstöd till projekt där man tidigarelägger, utvecklar och ökar språkundervisningen inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Försöket med att tidigarelägga språkundervisningen är en del av spetsprojektet för att förnya grundskolan.

Meningen är att stöda försök med att tidigarelägga A1- och A2-språken. Genom understöden blir språkutbudet mer omfattande och undervisningen inleds tidigare. Man erbjuder språk som det inte tidigare varit möjligt att studera på orten. Målet är att uppmuntra elever att välja och studera utöver den minimiantal timmar som timfördelningen föreskriver, oberoende av etnisk härkomst, kön eller ort.

Genom understödet stöder man också utbildningsanordnare som söker efter nya sätt att föra in språk och språkinlärning redan i småbarnspedagogiken eller i förskoleundervisningen. Projekten strävar efter att hitta verksamhetsmodeller dör att utnyttja barns förmåga att lära sig språk i ett tidigt skede.

2017 beviljades totalt 4 014 000 euro i statsunderstöd till 96 utbildningsanordnare. Nästa ansökningsperiod för utbildningsanordnare för att tidigarelägga, utveckla och utöka språkundervisningen infaller i slutet av 2017 i regi av Utbildningsstyrelsen. De största satsningarna kommer att rikta sig till utbildningsanordnare som redan tidigare fått understöd för att fortsätta försöksverksamheten.

Som stöd för försöksverksamheten ordnas kompletterande utbildning.

Försök med utvidgning av språkurval

Möjlighet ges till regionala försök med att utvidga språkurvalet i enlighet med den kläm som riksdagen har antagit.

De lagstiftningsmässiga förutsättningarna för regionala försök med att utvidga språkurvalet utan obligatoriska studier i det andra nationalspråket utreds.

Ytterligare information

Minna Polvinen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä 0295330262