Programmet Skolan i rörelse utvidgas

Målet är att få alla barn och ungdomar i grundskolan att röra på sig en timme per dag. Detta förverkligas genom att programmet Skolan i rörelse utvidgas till hela landet. År 2017 genomförs ett försök med att utvidga Skolan i rörelse till andra stadiet.

Målet med Skolan i rörelse är att öka aktiviteten och trivsamheten under skoldagen. Varje skola formar på sitt eget sätt skoldagarna så att de innehåller mer motion. Det viktiga i skolornas verksamhet och genomförandet av programmet är att eleverna får vara delaktiga och lära sig och att öka rörligheten och minska stillasittandet. Skolan i rörelse handlar om en omfattande ändring av verksamhetskulturen.

De centrala åtgärderna för Skolan i rörelse är att

  • utnyttja och sprida god praxis
  • utveckla lärarnas kompetens
  • på bredare bas införa undervisningsmetoder som aktiverar eleverna
  • utnyttja och utveckla den byggda miljön och naturen
  • öka rörligheten under raster och skolresor
  • förbättra förutsättningarna för rörelse under skolresor
  • ordna aktiverande hobbyverksamhet i skolornas morgon- och eftermiddagsklubbar
  • etablera omfattande samarbete mellan olika intressentgrupper (speciellt de olika kommunala områdena och den tredje sektorn)

Programmet Skolan i rörelse genomförs i ett omfattande förvaltningsövergripande samarbete mellan den offentliga och den tredje sektorn. Inom statsförvaltningen deltar alla centrala förvaltningar (idrott och motion, undervisning, social- och hälsovård, ungdomsverksamhet, miljö och kommunikation).

Åtgärderna genomförs 2016–2018. För åtgärderna under dessa år har sammanlagt 21 miljoner euro reserverats.

På andra webbplatser

Ytterligare information

Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott 0295330054  


Heli Nederström, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330122