Särskilda utbildningsuppgifter

Med detta brev informerar undervisnings- och kulturministeriet dem som anordnar gymnasieutbildning om den aktuella regeringspropositionen och reserverar dem möjlighet att ansöka om särskilda utbildningsuppgifter avseende utbildningen som börjar den 1 augusti 2018.

Gymnasiets särskilda utbildningsuppgifter innebär undervisning där man väsentligen prioriterar ett eller flera läroämnen eller studiehelheter och där undervisningen kan avvika från de bestämmelser och anvisningar som gäller gymnasieutbildningen.

Lagstiftning som gäller särskilda utbildningsuppgifter

Genom ändringar i gymnasielagen och finansieringslagen fattade riksdagen under sommaren 2017 beslut om syftet och förutsättningar för beviljande av gymnasiernas särskilda utbildningsuppgifter samt om den finansiering som beviljas för ändamålet. Ändringarna i nlagstiftningen innehåller bland annat preciserande bestämmelser om beviljande av särskilda utbildningsuppgifter och om finansiering att införa i detta, liksom även om ministeriets befogenheter och kriterierna för beviljande.

Utgångspunkten för författningsändringarna är att närmare lagstiftning ger beslutsfattningen mer öppenhet och transparens, garanterar de sökande likställdhet bättre än tidigare, klarlägger ställningen för särskilda utbildningsuppgifter i utbildningssystemet samt ger ministeriet mer specifikt begränsade befogenheter vid beslutande om detta. Ändringarna tryggar också den totala finansieringen av särskilda utbildningsuppgifter i fortsättningen samt effektiviserar användningen och allokeringen av den.

Den föreslagna utbildningen är avsedd att började den 1 augusti 2018.

Tillsånd om hur man ansöker

Undervisnings- och kulturministeriet gav utbildningsanordnare möjlighet att ansöka om särskilda utbildningsuppgifter. Besluten om ansökningarna fattades på hösten 2017 utifrån de nya författningarna.

75 gymnasier beviljades särskild utbildningsuppgift. Riksomfattande utvecklingsuppgifter beviljades till 11 gymnasier. Besluten gäller utbildning som inleds i augusti 2018.

131 ansökningar lämnades in. Nationella centret för utbildningsutvärdering utvärderade ansökningarna och granskade utbildningsanordnarens förutsättningar att förverkliga den särskilda utbildningsuppgiften. På basis av utvärderingen gjorde en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet framställningar om beviljandet av särskilda utbildningsuppgifter och riksomfattande utvecklingsuppgifter. 

Utbildningsanordnare har möjlighet att ansöka om särskild utbildningsuppgift även framöver. Ansökan ska lämnas in senast fem år innan den tänkta utbildningen inleds.

Ytterligare information

Heikki Blom, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330074