Riktlinjerna för konst- och konstnärspolitiken

Riktlinjerna för konst- och konstnärspolitiken är ett förslag till åtgärder som förbättrar förutsättningarna för konstnärlig verksamhet. Förslaget har beretts av en arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet.

 

Arbetsgruppen tillsatten 2017 och förslagen till riktlinjer blev färdiga på hösten 2018. Arbetsgruppens sammansättning representerade en bred sakkunskap inom olika konstområden och konst- och konstnärspolitikens delområden.

I sitt arbete granskade arbetsgruppen förändringarna inom konsten och dess verksamhetsomgivning samt de ändringsbehov som de leder till gällande stödet till konst och till konstnärerna. Speciellt viktigt  i det här sammanhanget var att identifiera konstområdenas inbördes olikhet.  

Beredandet av riktlinjerna verkställer undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025. Ett uppställt mål i strategiskt avseende vad gäller det skapande arbetet och produktionen är konstaterandet att ”förutsättningarna för konstnärligt och annat skapande arbete har förbättrats och formerna för produktionen respektive distributionen har blivit mångsidigare”. Det strategiska målet för de närmaste åren är att ”utveckla konst- och konstnärspolitiken med beaktande av förändringarna i verksamhetsmiljön, den framtida utvecklingsinriktningen samt konstnärsbranschernas inbördes olikhet”.

Kulturpolitikens forskningscenter Cupore kallade samman en arbetsgrupp som stöd för att presentera bakgrundsinformation och –fakta om de teman som tas upp. Samtidigt fick man en bättre helhetsbild gällande de sätt på vilka de olika konsinriktade branscherna för närvarande inverkar på konstnärernas utkomst och sysselsättning.

Vissa av riktlinjerna i statsminister Rinnes regeringsprogram hänför sig till arbetsgruppens förslag, och kulturministern beslutar om verkställandet av riktlinjerna.

Söker du det här?

Ministeriet ordnade en öppen brainstorming på webben som stöd för beredningen. Såväl konstnärer som användare av konst- och kulturtjänster deltog i diskussionen.

Ett sammandrag av resultaten (PDF, på finska)

Aktuellt

Yterligare information