Riktlinjer för att främja internationaliseringen av finländsk högskoleutbildning och forskning 2017–2025

Riktlinjerna för att främja internationaliseringen av finländsk högskoleutbildning och forskning 2017–2025 genomförs som bäst. Nätverket Team Knowledge Finland har grundats, och experterna sitter redan vid spakarna. Genomförandet av de övriga delarna följs upp och utvecklas inom ramen för styrprocesserna vid högskolor samt internationella forum i form av olika nätverk som högskolorna och andra aktörer deltar i.

Du kan följa med hur genomförandet framskrider på vår internationella blogg samt i uppföljnings- och utvecklingsrapporten för riktlinjerna 2017–2025 som publicerades i februari 2020.

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte år 2016 en styrgrupp för att bereda de internationella riktlinjerna för högskoleutbildning och forskning. Styrgruppen hade i uppgift att ge en lägesbild angående de internationella riktlinjerna för högskoleutbildning och forskning i Finland i en global, föränderlig verksamhetsmiljö samt ett förslag till en vision för internationaliseringen inom högre utbildning och forskning fram till 2025. Dessutom skulle den utarbeta riktlinjer för att stärka synligheten för den finländska högre utbildningen och forskningen i Europa och globalt.

I rapporten ”Tillsammans bäst i världen” – Finländsk högskoleutbildning och forskning 2017–2025” är målet att höja kvaliteten på den finländska högskoleutbildningen och forskningen samt bli en erkänd föregångare på global nivå gällande internationalisering senast 2025.  I riktlinjerna konstateras följande:

Finland är en föregångare ifråga om nya idéer och försök, och kan effektivt utnyttja den forskning och kompetens som byggts upp. Det är enkelt att komma till Finland för att studera och arbeta. Finland har högklassiga och globalt mest inspirerande högskoleutbildnings- och forskningsmiljöer och erbjuder kunskaps, forsknings- och samarbetsbaserade lösningar för svåra gemensamma utmaningar. Finland har en stark och ansvarsfull position i globala vetenskaps- och kunskapsnätverk samt värdekedjor och utgör ett attraktivt investeringsobjekt för kunskapsintensiv verksamhet. Finland är ett attraktivt investeringsmål för kompetensintensiv verksamhet.

Ribban ligger högt, och för att nå målen krävs ett aktivt och konstruktivt grepp i utvecklingsarbetet såväl för högskolornas och forskningsinstitutens del som inom flera sektorsövergripande områden. 

 

Ytterligare information

Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330327