Reform av statsandelssystemet för kultur

Undervisnings- och kulturministeriet förnyar finansieringen av muséernas, teatrarnas och orkestrarnas verksamhet. Meningen är att förnya finansieringssystemet så att det på ett bättre sätt tar i beaktande förändringar inom konstfältet och samhället. Reformen bereds under regeringsperioden.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Det nuvarande statsandelssystemet för muséer, teatrar och orkestrar fick sin början i början av 1990-talet och ersatte det tidigare systemet med behovsprövade understöd. Statsandelssystemet baserar sig på årsverken och pris per enhet. Statsandelssystemet är en del av det kulturpolitiska styrningssystemet.

Beredning av statsandelsreformen  

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i augusti 2016 en sakkunniggrupp för reformen

Reformens första skede 

25.8.2016 - 31.1.2017

Arbetsgruppen beredde i reformens första skede rekommendationer för finansieringens principer och åtta teser som ligger som grund för rekommendationerna. Dessa publicerades i februari 2017.
Teserna och rekommendationerna gjordes upp under en omfattande dialog med fältet. Under hösten 2016 ordnades tre stora tillfällen för intressentgrupper. Tillfällena var öppna för alla som är intresserade av konst och kulturarv. Diskussionen fördes även i Sitras Facebookgrupp ”KulttuuriVOS”

Reformens andra skede

1.2.2017.-31.10.2017

I reformens andra skede gör en sakkunniggrupp upp ett förslag om hur finansieringssystemet kan förnyas och bereder förslag till nödvändiga författningsändringar.

Ladda ned en inspelning av evenemanget för intressegrupper 14.6.2017 och 21.11.2017 (Sitra)

Arbetsgruppens förslag 

Arbetsgruppens förslag till reform av finansieringssystemet överräcktes  den 17 januari 2018. Arbetsgruppen föreslog att teater- och orkesterlagen ersätts med en lag om främjande av framställande konst.  Enligt förslaget ska den omfatta alla former av framställande konst.  Vidare föreslogs att rätten till statsandelar för framställande konst ska bli på viss tid.  Därtill föreslogs ändringar gällande verksamhetsbidragen till det s.k. fria fältet inom framställande konst samt bidragsbeloppen.   

För museernas del föreslog arbetsgruppen en totalrevidering av museilagen. De nuvarande landskaps- och regionala museerna ersätts enligt förslaget med museer med regionalt ansvar och de nuvarande riksomfattande specialmuseerna med museer med riksansvar.

Enligt förslaget ska lagen föreskriva om ansvarsmuseernas uppgifter och om förutsättningarna för utnämning till ansvarsmuseum. Enligt förslaget ska man för samtliga museers del vart fjärde år kontrollera att villkoren för statsandelar uppfylls, och UKM ska fastställa en finansieringsplan för museernas årsverken för fyra år i sänder.

Enligt förslaget kvarstår statsandelsprocenten för basfinansieringen på nuvarande nivå (37 %), och statsandelsprocenten för de årsverken som anslås för en regional uppgift är 85. De behovsprövade understöden för riksomfattande specialmuseer ändras enligt förslaget till behovsprövad höjning av statsandelen.  

Remissvaren

Arbetsgruppens förslag skickades ut på remiss via nättjänsten utlåtande.fi. Inom den angivna tidsfristen, som gick ut den 15 mars, inkom sammanlagt 247 remissyttranden. Av dem gällde 204 framställande konst och 83 museerna.

I remissvaren förhöll man sig huvudsakligen positivt till förslagen gällande museer och uttryckte sin oro över det nuvarande finansieringsläget för de fria grupperna. Förslagen gällande statsandelarna till framställande konst blev föremål för kritik.

Fortsatta åtgärder

Finansieringssystemet för kultur reformeras genom verkställigheten av reformen av statsandelssystemet för museer och genomförandet av ändringsförslagen gällande behovsprövade statsbidrag till de fria grupperna inom framställande konst.

Avsikten är att regeringens proposition om en reform av museibranschen  ska överlämnas till riksdagen under hösten 2018. Beredningen av verkställigheten inleds enligt förslaget vid ingången av år 2019. Enligt förslaget ska alla museer på nytt ansöka om rätten till statsandel. De ansvarsmuseer som ska sköta de  regionala och riksomfattande uppgifterna utses efter  ansökningsprocessen.

Till den del arbetsgruppens förslag gäller statsandelssystemet för framställande konst har förslagen hänskjutits till fortsatt beredning. 

I planen för de offentliga finanserna för 2019-2022 har reserverats sammanlagt 7 miljoner euro per år i tilläggsfinansiering från och med 2020 för en reform av statsandelssystemet för museer samt för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för fria grupper inom framställande konst.

Ytterligare information

Katri Santtila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330285  


Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330281  


Joni Hiitola, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330108