Finland leder Nordiska ministerrådet under 2021. Utgångspunkten i  ordförandeskapsprogrammet är visionen för det nordiska samarbetet, enligt vilken Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade område. Målet är ett tätt samarbete för ett grönare, konkurrenskraftigare och socialt hållbarare Norden.

Ordförandeskapet inom utbildnings-, forsknings-, kultur-, ungdoms- och idrottspolitiken 

Ett Norden som är grönt, konkurrenskraftigt och hållbart förutsätter att man satsar på mänskligt kapital. Genom en dialog inom utbildnings, kultur- och ungdomspolitiken hittar man de rätta medlen för att stärka den hållbara utvecklingen och delaktigheten. Målet är ett samarbete för den nordiska visionen. 

Covid-19 påskyndar utvecklandet av nya verksamhetsmodeller, i synnerhet digitaliseringen. Betydelsen av forskningsbaserad kunskap är mer relevant än någonsin för såväl medborgare som beslutsfattare. 

Teman inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som lyfts fram under ordförandeskapet:


Utbildning och forskning

  • Bättre kännedom om hållbar utveckling på alla utbildningsnivåer, bl.a. genom att förbättra lärarnas kunnande
  • Bättre digi-färdigheter på alla utbildningsnivåer. Man utnyttjar nya lärandemetoder och digi-verktyg
  • En tävling som riktar sig till unga skall locka fram ungas idéer om sätt att stävja klimatförändringen.
  • Man utvecklar det nordiska samarbetet som gäller den samiska undervisningen

Kultur, barn och unga

  • Den hållbara utvecklingens roll i arkitekturpolitiken 
  • Den audiovisuella branschen och hållbar utveckling 
  • Ursprungsfolk och upphovsrättsfrågor som hänför sig till det immateriella kulturarvet 
  • Konstfostran och hållbar utveckling 
  • Främjande av barns och ungas läsande