Införandet av terminsavgifter

Som ett led i främjandet av utbildningsexporten har universiteten och yrkeshögskolorna sedan  2016  kunnat uppbära en terminsavgift av studerande från länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som studerar inom utbildning på ett främmande språk och som leder till lägre eller högre högskoleexamen. Terminsavgifter måste tas ut av dem som inleder studierna den 1 augusti 2017 eller därefter.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Högskolorna beslutar om avgiftens storlek och förfarandena kring hur avgiften tas ut. Terminsavgifterna ska dock uppgå till minst 1 500 euro per läsår. De intäkter avgifterna genererar förblir i högskolornas bruk.  Högskolorna måste ha ett stipendiesystem som stöder studierna hos för studerande som deltar i avgiftsbelagd examensutbildning.

Dessutom har högskolorna fortsättningsvis möjlighet att ordna uppdragsutbildningar som leder till examen för olika grupper av studerande. I så fall ska högskolan ta ut en avgift av beställaren så att den åtminstone täcker kostnaderna för utbildningen, i stället för att ta ut terminsavgift av de studerande.

 

 

Ytterligare information

Laura Hansén, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330098  


Maija Innola, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik 0295330120  


Marika Bäckman, sakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330146