Mål för gymnasieutbildningen

Enligt gymnasielagen är gymnasieutbildningens mål att stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta studier, i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling. 

Statsrådet beslutar om gymnasieutbildningens allmänna riksomfattande mål samt om fördelningen av den tid som används för undervisning i olika läroämnen och ämnesgrupper samt för elevhandledning (timfördelning). Utbildningsstyrelsen beslutar om undervisningens mål och centrala innehåll genom att fastställa grunderna för läroplanen, på basis av vilka utbildningsanordnarna utarbetar lokala läroplaner.

Vissa utbildningsanordnare har beviljats en särskild utbildningsuppgift av undervisnings- och kulturministeriet. Enligt tillståndet kan de betona ett visst läroämne i undervisningen, såsom idrott, bildkonst eller musik. På basis av en särskild utbildningsuppgift ordnas även undervisning som leder till internationell IB-examen (International Baccalaureate) och tyska Reifeprüfung-examen/Deutsche International Abitur.

Förutom särskilda utbildningsuppgifter kan utbildningsanordnarna betona studier enligt sin läroplan i undervisningsutbudet.

Ytterligare information

Heikki Blom, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330074