Grundskoleforumets mål och åtgärder för den nya grundskolan

 

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i november 2016 Grundskoleforumet för att utveckla den finländska grundskolan. Grundskoleforumet samlade under jubileumsåret för Finlands självständighet aktörer och samarbetspartners inom den grundläggande undervisningen för att skapa en gemensam vision för grundskolans framtid. Genom diskussioner och gemensamma idéer har man dragit upp riktlinjer för mål och åtgärder för den jämlika grundskolans framtid. Kampanjen #denbästaskolan samlar idéer och gärningar med det gemensamma målet att skapa världens bästa och mest jämlika grundskola.

Målet världens bästa och mest jämställda grundskola

Grundskoleforumet har dragit upp gemensamma riktlinjer för utbildningsanordnare, lärare, elever, tillväxtsamfundets samt ur nationell synvinkel. Förbindelsen om den jämlika skolans framtid, som drar upp riktlinjer mål och åtgärder för utvecklandet av grundskolan, överräcktes till undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen den 16 februari 2018.

Genom Grundskoleforumets mål och åtgärder främjar man lärande, stärker barns och ungas välfärd och stärker verkställandet av läroplanen. Målet är att varje grundskola är jämställd, håller en hög kvalitet och att eleverna mår bra och är motiverade att lära sig. Kunniga lärare, rektorer och övrig personal bildar en lärandemiljö som utvecklas yrkesmässigt. Grundskolan bör utvecklas med gemensamma krafter, på lång sikt och på ett flexibelt sätt. En verksamhetskultur som satsar på gemenskap stärks på alla plan.

I mars 2018 tillsattes en uppföljningsgrupp för att följa med och påskynda verkställandet av målen och åtgärderna. Uppföljningsgruppens mål är att komma med förslag om hur man kan stöda anordnare av grundläggande undervisning i främjandet och verkställandet av målen. Uppföljningsgruppens verksamhetsperiod sträcker sig till utgången av 2019.

Grundskoleforumets riktlinjer: Den jämställda grundskolans framtid (16.2.2018)

Riktlinjer av Grundskoleforumets forskar- och sakkunniggrupp (16.2.2018, på finska)

Grundskoleforumet: Prioriterade målsättningar för den jämlika grundskolan (12.11.2018)

Från målsättning till gärning: #Denbästaskolan-kampanjen samlar de bästa idéerna och gärningarna

Hur kan vi tillsammans göra vår gundskola till den bästa? I Grundskolaforumets kampanj #Denbästa skolan samlar och delar man idéer och gärningar med vilka man man bygga upp den bästa och mest jämlika grundskolan i världen. På  webbplatsen Denbastaskolan.fi. kan man dela med sig  av idéer och gärningar och hämta inspiration av andra. Man kommer också att dryfta konkreta åtgärder och gärningar i verkstäder på olika håll i Finland under hösten. Kom med - den bästa och mest jämlika grundskolan gör vi tillsammans!

Den nya grundskolan - visionsarbetet

Grundskoleforumet samlade aktörer inom den grundläggande utbildningen för att skapa en gemensam vision. Som en del av forumets arbete ordnades på olika håll i Finland en omfattande verkstadsturné som erbjud möjligheter till diskussioner, utbyte av idéer och ett starkt engagemang för att utveckla den grundläggande utbildningen. Vid sidan av verkstäderna målade man under våren 2017 upp en vision för Världens bästa grundskola i en öppen webbverkstad.

Bekanta dig med idéer och kommentarer från webbverkstaden.

Material från verkstäderna hittar du under respektive evenemang (se förteckningen nedan).

Evenemang

Denbästaskolan-workshop, Vasa 30.1.2019
Denbästaskolan-workshop, Jyväskylä 3.12.2018
Denbästaskolan-workshop, Rovaniemi 30.11.2018
Denbästaskolan-workshop, Joensuu 12.11.2018
Denbästaskolan-workshop, Lahtis 2.11.2018
Denbästaskolan-workshop, Vanda 24.10.2018
Denbästaskolan-workshop, Åbo 17.9.2018

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Turku 20.3.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Jyväskylä 6.3.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Oulu 27.2.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Tampere 20.2.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Rovaniemi 14.2.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Joensuu 23.1.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Lappeenranta 19.1.2017
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Seinäjoki 30.11.2016
Uusi peruskoulu -visiotyöpaja, Kuopio 28.11.2016

Närmare information, material i anslutning till evenemangen samt ministeriets övriga evenemang hittar du i evenemangskalendern.

Hur kan vi tillsammans göra vår grundskola till den bästa?

Kampanjen #Denbästaskolan samlar de bästa idéerna och gärningarna.Var med om att bygga upp den bästa och mest jämlika grundskolan i världen! Dela med dig av den idé eller gärning på www.denbastaskolan.fi och på sociala medier med haschtagen #denbästaskolan.

Vi skapar den bästa grundskolan tillsammans!

Ytterligare information