"Måste man samla forskningen och de nätverk som tillgodogör sig denna till större kompetenscentrum"

II Ny partnerskapsmodell

Finland har bra förutsättningar att nå framgång som ett spetsland för kompetens och innovationer. Företagen är högskolornas och forskningsinstitutens centrala forskningspartner och drivkraften bakom många val. För att stärka och bredda kompetensspetsarna och öka deras genomslagskraft måste man samla forskningen och de nätverk som tillgodogör sig denna till större kompetenscentrum och ekosystem. Samarbetet mellan högskolorna, forskningsinstituten, företagen och de övriga FoUI-aktörerna ska stärkas. Som stöd för detta utvecklas en ny partnerskapsmodell som sammanställer den nationella programbaserade finansieringen till större helheter och allt starkare knyter verksamhetsstödet till EU och de övriga internationella finansieringskällorna.

De offentliga finansieringsinstrumenten kompletteras med verksamhetsmetoder som möjliggör en långsiktig, samtidig utveckling och omstrukturering av hela ekosystemet. Den nya partnerskapsmodellen kombinerar företagens ambition till radikal förnyelse, det samtidiga utnyttjandet av de offentliga finansieringsinstrumenten i utvecklingen av ekosystemen (forskning, utveckling och tillväxt) och de nya verksamhetsmodellerna för att testa, skala och genomföra pilotprojekt i anslutning till innovationer. Partnerskapen riktas till koncentrerade tillväxtområden och identifierade ekosystem och väljs ut på ett konkurrensinriktat sätt. Forsknings- och innovationsrådet har en central roll när det gäller partnerskapsmodellens strategiska riktlinjer och styrning.

Klimatförändringen hör till de främsta krafterna som styr den globala tillväxten på 2020-talet vid sidan om de övriga målen för hållbar utveckling. Regeringens mål om klimatneutralitet kan inte uppnås utan nya forskningsbaserade tekniker och innovativa lösningar. Digitaliseringen och dataekonomin hör till de största drivkrafterna bakom förändringarna under det kommande årtiondet. Digitaliseringen möjliggör allt kortare innovationscykler och snabb testning av produkter på marknaden. Som en följd av digitaliseringen och dataekonomin kommer affärslogiken att förändras och företagen att få nya tillväxtmöjligheter på globala marknader. I samband med övergången till dataekonomi behövs betydligt fler dataexperter och förutsättningar att svara på forskningens och näringslivets behov. Tillgängligheten till data samt utnyttjandet av och interoperabiliteten hos dessa bör ökas över sektorsgränserna.

En högklassig forskningsinfrastruktur och utvecklingsmiljö samt innovationsekosystem som bygger på dem lockar experter till Finland, skapar nätverk och profilerar verksamheten.

Den nya partnerskapsmodellen, ekosystem och infrastrukturer

9. Den nya hållbara tillväxten ska byggas på kompetens, balanserad utveckling av forsknings- och innovationsverksamheten och partnerskap med stöd av den innovativa offentliga sektorn.  Ministerierna bereder tillsammans med forskningsorganisationerna, finansiärerna och näringslivet en ny flexibel partnerskapsmodell (public-private partnership, PPP) som främjar etableringen av internationellt konkurrenskraftiga kompetenscentrum och affärsekosystem i miljardklass i Finland. Etableringen av företagsorienterade affärsekosystem stöds med hjälp av tillväxtmotorfinansiering och stärkandet av högklassiga kompetenscentrum med hjälp av flaggskeppsfinansiering. I genomförandet av partnerskapsmodellen utnyttjas även övriga regionala, nationella och internationella finansieringsinstrument och nätverk.

10. Business Finland pilottestar i samarbete med företagen en avtalsbaserad och utmaningsorienterad finansieringsmodell för att stärka den långsiktiga FUI-verksamheten och skapa en hävstångseffekt för betydande privat FUI-finansiering i Finland. Modellen utvecklas utifrån en utvärdering 2021.

11. Det säkerställs att allt fler mikro-, små och medelstora företag får tillgång till FUI-systemet genom utveckling av FUI-tjänster och finansieringsinstrument med låg tröskel (t.ex. innovationssedlar, utvecklingsbidrag). Vid allokeringen av offentlig FoU-finansiering ska företagens möjligheter att utnyttja FoU-investeringar och öka affärsverksamheten beaktas.

12. Arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och städerna stöder genom avtal om ekosystem som ingås med universitetsstäderna etableringen av internationellt attraktiva innovationscentrum och integreringen av tematiska innovationsnätverk med globala värdekedjor. I avtalen om ekosystem inkluderas åtgärder för att främja den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen.

13. Utvecklingshelhet för forskningsinfrastrukturer och försöksmiljöer.

13.1 Finlands Akademis finansiering för forskningsinfrastrukturer ökas. Målet är att inkludera en allt större del av de nationella forskningsinfrastrukturerna i den centraliserade finansieringen för att stärka forskningens öppenhet, kvalitet och genomslagskraft.

13.2 Ministerierna, finansiärerna och forskningsorganisationerna utvecklar forsknings- och innovationsmiljön för datahantering och beräkning (inkl. högpresterande datoranvändning) samt dess tjänster med tanke på högskolornas, forskningsinstitutens och företagens FUI-behov. Vid uppdateringen av forskningsmiljön beaktas även behoven av kvantdatorteknik.

13.3 Forskningsorganisationerna utvecklar tillsammans med FUI-finansiärerna gemensamma och öppna försöks- och testmiljöer som kan utnyttjas av finländska och utländska företag. Företagen uppmuntras att öppna upp sina forskningsinfrastrukturer för mer omfattande bruk.

13.4 Forskningsorganisationerna utvecklar i samarbete med Tulanet, Unifi och Arene gemensamma verksamhetsmodeller och tjänster för att öka den gemensamma användningen och utnyttjandet av forskningsinfrastrukturer och testmiljöer.

14. Regeringen utreder införandet av skatteincitament för FUI-verksamhet. Närmare riktlinjer utarbetas senast i samband med budgetmanglingen hösten 2020.

15. För utvalda tillväxtbranscher utarbetas åtgärdsplaner för utnyttjandet av data i samarbete med näringslivet, förvaltningen, forskningsorganisationerna och de övriga intressentgrupperna. Tillgängligheten till data förbättras och spelreglerna för utnyttjandet av data förtydligas med tanke på företagen, samhället och användarna. Utnyttjandet av data stöds med hjälp av lagstiftning, avtal och självreglering i branscherna.

Klimatförändringen och andra samhällsutmaningar inom FUI-verksamheten

16. Finlands Akademi och Business Finland kartlägger forskningen och produktutvecklingen i anslutning till klimatförändringen, klimatneutraliteten och naturens mångfald. Utifrån detta identifieras de starka kompetenscentrum och skuggområden som har relevans för klimatneutraliteten och vidtas fortsatta åtgärder.

17. Kommittén för forskningens infrastrukturer utreder bedömningsförfarandena för koldioxidavtrycket inom de nationella forskningsinfrastrukturerna och fattar utifrån informationen beslut om hur bedömningen av koldioxidavtrycket kan harmoniseras.

18. Ministerierna ser till att Finland sprider ett enhetligt budskap om kompetensens och FUI-verksamhetens betydelse med betoning på den europeiska gröna given (Green Deal) och nordiska ministerrådets vision 2030 och att FUI-möjligheterna med dessa utnyttjas i genomförandet.

Forskningens genomslagskraft

19. Forskningsorganisationerna och finansiärerna stärker kompetensen i anslutning till förädlingen och utnyttjandet av forskningsresultat samt utvecklar servicemodeller och finansieringsinstrument som stöder dessa.

19.1 Business Finland och Finlands Akademi stöder genom målinriktad och etappvis beviljad finansiering de projekt som bevisligen har de bästa möjligheterna att skapa samhällsnytta och/eller nå kommersiell framgång.

19.2 Arbets- och näringsministeriet utreder tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet och i samarbete med ministerierna, forskningsorganisationerna, finansiärerna och näringslivet behovet av en nationell nätverksbaserad verksamhetsmodell som stöder förädlingen och utnyttjandet av forskningsresultat. Med hjälp av verksamhetsmodellen stärks innovations-, kommersialiserings- och IPR-kompetensen och påskyndas tillgodogörandet av forskningsresultaten i samhället.

20. Man främjar öppna verksamhetsmetoder och tillgängligheten till och utnyttjandet av data i FUI-verksamheten för att öka dess genomslagskraft i samhället. I de öppna verksamhetsmetoderna och tillgången till data beaktas behoven av såväl öppenhet som kommersiell nytta, integritetsskydd och säkerhet. De öppna verksamhetsmetoderna stöder forskningens kvalitet och genomslagskraft och gör det möjligt att utnyttja forskningsresultaten på bred front.

Det internationella FUI-samarbetet

21. Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet identifierar tillsammans med högskolorna, forskningsinstituten och näringslivet och med beaktande av de val som redan gjorts vilka internationella konkurrenskraftiga och växande kompetenscentrum som är viktigast för FUI-verksamheten i Finland och med vilka av dessa man kan bygga upp ett långsiktigt samarbete samt öka forskarnas och experternas mobilitet. Verksamheten inom nätverket Team Finland utvecklas för att fördjupa forsknings- och innovationssamarbetet och stärka marknadskännedomen och nätverken samt samordna den lokala efterfrågan och det finländska utbudet. FUI-aktörerna stärker den enhetliga kommunikationen om Finlandsbilden i den internationella verksamheten.

22. Man utvecklar en centraliserad rådgivningstjänst som samlar tjänster för alla aktörer som behöver stöd när det gäller de finländska och internationella FUI-bidragen och finansieringsinstrumenten mot vederlag samt för att delta i internationella upphandlingar. Särskild fokus ligger på företagen.

23. Andelen EU-finansiering och internationell finansiering av den totala FoU-finansieringen ökas. Som stöd för detta utarbetas under ledning av arbets- och näringsministeriet en konkret verksamhetsplan för 2021–2027 i syfte att utnyttja FUI-finansieringskällorna i EU (Horisont Europa, Digitala Europa, Europeiska försvarsfonden och InvestEU). Ministerierna uppmuntrar de FUI-organisationer som ansöker om finansiering att stärka sin förmåga att söka och utnyttja internationell FUI-finansiering.