Finland skapar lösningar för ett hållbart samhälle i utveckling

Mål och ambitioner för den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet: Nystart för FUI-samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer

Konkurrenskraften och välfärden i Finland ska byggas på kompetens, forskning och innovationer. För att Finland ska ta sig ur de undantagsförhållanden som pandemin orsakat och klara sig i den globala konkurrensen krävs produktion av ny information, innovationer som medför nytta och mervärde för samhället samt kompetens på hög nivå.

Forsknings- och innovationsverksamheten håller på att förändras. Vid sidan om högskolor och forskningsinstitut finns en smal spetsgrupp av företag som investerar kraftigt i forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI). I Finland behövs fler företag som bedriver FUI-verksamhet. Även de små och medelstora företagen måste aktivare bidra till FoUI-verksamheten och en större andel av omsättningen bör investeras i FUI-verksamhet. Samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn ska påskyndas och intensifieras med hjälp av nya incitament som främjar samarbetet, såsom en ny partnerskapsmodell. Riskfördelningen mellan företagen och den offentliga sektorn ska vara förutsägbar, enkel och uppmuntrande. Diversifieringen av näringsstrukturen och effektiviseringen av produktivitetsutvecklingen ska vara ett av de viktigaste långsiktiga målen i innovationspolitiken. För att uppnå målet bör aktörerna inom FUI-verksamheten stödas med nya politiska åtgärder. Incitamenten för forskning och innovationsverksamhet bör leda till att forskningsresultaten utnyttjas på ett mångsidigare sätt i samhället och täcka alla delområden av samhällets funktioner. Med hjälp av forsknings- och innovationsverksamhet kan man även förbättra samhällets resiliens och driftssäkerhet vid överraskande krissituationer, som till exempel den undantagssituation som coronaviruset orsakat för samhället och ekonomin. Utgångspunkten är att utöver näringslivet stödja olika aktörer i samhället på ett mångsidigt sätt och stärka de grupper i samhället som drabbats av coronaviruset samt främja förtroendet för det finländska samhället och den sociala rättvisan. Samtidigt skapas en grund för en hållbar ekonomisk tillväxt.

Kompetensen bör säkerställas och uppdateras kontinuerligt. Högklassig kompetens är en grund på vilken man kan bygga ambitiös innovationsverksamhet som utnyttjar resurserna i regionerna, branscherna och organisationerna, som är internationellt konkurrenskraftig och som främjar moderniseringen av samhället. FUI-finansieringen ska vara förutsägbar och utveckla FUI-systemet på ett balanserat sätt. Högskolor och forskningsinstitut ska på bred front uppmuntras till ömsesidig interaktion och ambitiösa gemensamma insatser tillsammans med de aktörer som tillgodogör sig forskningsresultaten. Målnivån ska höjas klart och det bör finnas effektiva incitament för detta.

Betydelsen av forsknings- och innovationsverksamhet betonas i många politiska prioriteringar och program i EU, i synnerhet som stöd för arbetstillfällen och tillväxt, den gemensamma digitala marknaden samt energi-, miljö- och klimatåtgärder. Resultaten av forsknings- och innovationsverksamheten är avsedda att utnyttjas såväl på unionsnivå som på nationell och regional nivå så att den europeiska och nationella innovationspotentialen kan maximeras. En allt större andel av den internationella finansieringen för forskning och innovationsverksamhet anvisas till att lösa omfattande utmaningar i samhället, av vilka den mest centrala är klimatförändringen. De finländska aktörerna bör vara väl förberedda på att utnyttja den europeiska och övriga internationella FUI-finansieringen både i Europa och i världen. Finland bör få plats i inflytelserika FUI-nätverk och stödja verksamheten i dessa. Detta kräver stöd för att skapa nätverk, kompetens och rådgivning för att ansöka om finansiering samt tillräcklig medfinansiering i hemlandet. FUI-politiken ska samordnas allt effektivare både i Finland och i världen.

Färdplan för att intensifiera FUI-verksamheten

Finland bör ta vara på de möjligheter som de globala utmaningarna såsom klimatförändringen och den hållbara utvecklingen för med sig och erbjuda lösningar på dem. Nya idéer, kunskap och teknik är de viktigaste källorna till tillväxt och produktivitet. Regeringen har satt som mål att öka forsknings- och utvecklingsutgifterna i Finland från nuvarande 2,7 procent till 4 procent av bruttonationalprodukten fram till 2030. För att nå detta mål krävs en gemensam vision och mission, ambitiösare FoUI-verksamhet samt investeringar från både den offentliga och den privata sektorn. Om inte investeringarna från den privata sektorn ökar märkbart kan målet inte nås.

Färdplanen för FUI-verksamhet har utarbetats för att främja uppnåendet av detta mål och den därav följande hållbara tillväxten samt för att skapa en verksamhetsmiljö som uppmuntrar både finländska och utländska företag att investera i FUI-verksamhet i Finland. Målet är att Finland fortsättningsvis ska ligga i framkant när det gäller att ta fram ny information samt utveckla och tillämpa ny teknik. Det är även viktigt att Finland snabbt tillägnar sig den information och kompetens som tas fram på andra håll i världen. Centralt i färdplanen är att trygga tillgången till de nödvändiga mänskliga resurserna. Det gäller att svara på de samhälleliga och ekonomiska utmaningar som coronaviruset orsakar även med hjälp av forsknings- och innovationsverksamhet samt genom att ta i bruk nya lösningar och verksamhetsmetoder. Pandemin har visat att samhällsvetenskaperna och de humanistiska vetenskaperna spelar en betydande roll när det gäller att förutspå framtida utvecklingsförlopp och förstå och förutse individernas och befolkningsgruppernas agerande.

I enlighet med statsminister Marins regeringsprogram pågår för närvarande flera politiska beredningar som gäller forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet och påverkar den. Onödiga överlappningar med FUI-färdplanen och de utvecklingsåtgärder som identifierats och fastslagits i andra processer bör undvikas (figur 1). Forsknings- och innovationsrådets vision och färdplan 2030, visionen och färdplanen för högskoleutbildning och forskning 2030 samt arbets- och näringsministeriets tjänstemannainlägg om innovationspolitiken har använts som utgångspunkter för beredningen av färdplanen.

Figur 1. FoUI-färdplanen samt de övriga aktuella riktlinjerna och processerna som gäller forsknings- och innovationspolitiken.

I färdplanen identifieras tre sammanhängande strategiska utvecklingsobjekt: kompetens, en ny partnerskapsmodell och den innovativa offentliga sektorn. Dessa främjar målen i statsminister Marins regeringsprogram om att Finland ska bli den effektivaste försöks- och innovationsmiljön i världen där man skapar hållbara lösningar på utmaningar i samhället.

Färdplanen har utarbetats i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet, och man har även på bred front hört de andra ministerierna och intressentgrupperna inom FoUI-verksamheten. De åtgärder i färdplanen som kräver statlig finansiering granskas utifrån statens utgiftsramar och beslut om dessa fattas inom den offentliga ekonomins planerings- och budgetprocesser.

Ministergruppen för kunnande, bildning och innovationer styr genomförandet av färdplanen och fattar beslut om uppdateringen av denna under statsminister Marins regeringsperiod.

Beredningen och verkställandet av de åtgärder som identifierats i färdplanen kräver en nära dialog och samarbete mellan ministerierna, forskningsorganisationerna, näringslivet, finansiärerna och de övriga intressentgrupperna inom forsknings- och innovationsverksamheten.