"Förutom att höja den finländska kompetens- och utbildningsnivån bör Finland även göras mer attraktivt för internationella experter"

I Kompetens

Den eftersträvade tillväxten inom FUI-verksamheten förutsätter även en betydande höjning av den nationella kompetens- och utbildningsnivån. I och med att FoU-finansieringen fördubblas behövs även avsevärt fler högskoleutbildade experter och andra professionella inom FUI-arbete. Detta är en utmaning för utbildningssystemet, allt från småbarnspedagogiken till högskolorna. Omvälvningarna i arbetslivet och de föränderliga kompetensbehoven i näringslivet kräver ökad och mer kompetent arbetskraft. Förutom examensinriktad utbildning behövs mångsidiga möjligheter till kontinuerligt lärande för hela befolkningen. Med hjälp av medborgarforskning och vetenskapsfostran kan de mänskliga resurser som behövs inom FUI-miljön fördjupas och ökas.

Förutom att höja den finländska kompetens- och utbildningsnivån bör Finland även göras mer attraktivt för internationella forskare, experter och professionella inom FUI-verksamheten. Den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen och den sektorsövergripande mobiliteten bör underlättas. Vår kompetens och forsknings- och innovationsmiljö ska även locka internationell forskningsfinansiering och investeringar utanför Finland. Finlands dragningskraft påverkas även av tillgången till smidig vardagsservice, såsom hälso- och sjukvård, dagvårdstjänster och bra trafikförbindelser. Som stöd för den arbets- och utbildningsrelaterade invandringen behövs även basservice på engelska.

Omfattande höjning av kompetensnivån och kontinuerligt lärande

1. Undervisnings- och kulturministeriet och högskolorna motverkar en nedgång i kompetensnivån genom att öka andelen högskoleutbildade bland unga vuxna (25–34 år) till 50 procent fram till 2030. Målet ska nås genom att man utvidgar antagningen till högskolorna, tidigarelägger inledningen av studierna och förbättrar genomströmningen inom högskoleutbildningen.

2. Undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet ser till att de nya behoven av FUI-kompetens och hög produktivitet i arbetslivet beaktas i den parlamentariska reformen av kontinuerligt lärande. Utbildningen fokuseras multidisciplinärt på näringslivets och samhällets behov, utvecklingen och tillämpningen av ny teknik samt utvecklingen av olika kompetensområden, såsom ledning och kundinsikt. Undervisnings- och kulturministeriet och Finlands Akademi stöder högskolornas profilering inom deras starka kompetensområden.

3. Mobiliteten mellan forskning och näringsliv ökas. Man ökar andelen visstidsanställningar för forskare och experter i företag och gör det lättare för affärsexperter att jobba i forskningsorganisationer.

4. Universiteten utvecklar forskarutbildningen i samarbete med centrala intressentgrupper så att de utexaminerades kompetens i allt högre grad kan utnyttjas i näringslivet och det övriga samhället. Undervisnings- och kulturministeriet bereder en bredbasig arbetsgrupp att tillsättas våren 2020 som ska se över doktorandutbildningen och forskarnas möjligheter att skapa sig en karriär och sysselsätta sig utanför högskolorna. I arbetsgruppen utarbetas även metoder för att öka mobiliteten över olika gränser samt samarbetet mellan arbetslivet och utbildningen.

5. Undervisnings- och kulturministeriet utvecklar tillsammans med aktörer och företag i det egna och andra förvaltningsområden verksamhetsmetoder för ett gemensamt utbud av FUI-tjänster i anslutning till yrkesutbildningen, högskolorna och forskningsinstituten för företag och organisationer inom den offentliga sektorn. Verksamhetsmetoderna baseras på det befintliga samarbetet och yrkesutbildningskompetensen i synnerhet när det gäller praktiska innovationer.

Omfattande utnyttjande av samhällets resurser och kompetens inom FUI-verksamheten

6. Undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi och Vetenskapliga samfundens delegation samordnar ett temaår för forskningsbaserad kunskap. En av prioriteringarna under året är att göra forskningsinformationen tillgänglig och begriplig för alla medborgare. Medborgarna ska ha möjlighet att oberoende av plats och utbildningsnivå ta del av det kunskapsunderlag som behövs för att förstå omvälvningarna i samhället och lösa dem samt påverka dem. Här kan man utnyttja de kulturella och kulturarvsrelaterade infrastrukturerna. Bibliotek, arkiv, museer och övriga aktörer i branschen ska ordna kollektiv och individuell verksamhet för att tillgängliggöra forskningsinformationen.

7. Undervisnings- och kulturministeriet stöder aktörerna inom vetenskapsfostran och vetenskapskompetens vid bland annat vetenskapscentrumen och inom lärarutbildningen. Målet är att fördjupa och utvidga medborgarnas problemlösningsförmåga och förståelse av vetenskapens utveckling i syfte att främja bildningen och den kompetensbaserade tillväxten i Finland.

8. Undervisnings- och kulturministeriet genomför en utredning i två delar om hur jämställdheten och likabehandlingen fullföljs i högskoleutbildningen och FUI-verksamheten under 2020–2021. Utifrån utredningarna beslutar man i samarbete med högskolorna om fortsatta åtgärder.