"De olika förvaltningsnivåerna stödja varandra och löpa parallellt"

III Den innovativa offentliga sektorn

Att främja FUI-verksamheten är en gemensam uppgift för alla förvaltningsområden och förvaltningsnivåer. För att stärka Finlands konkurrenskraft måste de åtgärder som främjar FUI-verksamheten inom de olika sektorerna och på de olika förvaltningsnivåerna stödja varandra och löpa parallellt. FUI-verksamheten ska knytas starkare till utvecklingsutmaningarna i den offentliga sektorn och de olika politiska sektorerna samt till deras metoder och resurser. På motsvarande sätt kan man med hjälp av styrinstrument för den offentliga sektorn, såsom reglering, offentliga innovativa upphandlingar och effektivitetsinvesteringar, utveckla en verksamhetsmiljö som uppmuntrar till FUI-verksamhet och stödja moderniseringen av tjänsterna inom den offentliga sektorn. I de beslut som gäller FUI-verksamheten utnyttjas forskningsbaserad kunskap.

Ledning och samordning av FUI-politiken

24. Samarbetet mellan beredningen och genomförandet av FUI-politiken stärks genom att man bjuder in de viktigaste FUI-investerarna och FUI-aktörerna i Finland, dvs. företag, ministerier, finansiärer och övriga centrala FUI-aktörer, till en gemensam dialog. Dialogen mellan privata och offentliga FUI-investerare effektiviseras och görs regelbunden. Nationell och internationell prognostiseringsinformation utnyttjas allt mer systematiskt i beredningen av FUI-politiken. Hållbarhetsutmaningarna inom den offentliga sektorn studeras som en del av genomförandet av FUI-politiken.

25. Ministerierna samarbetar för att gå igenom huvudklasserna i statsbudgeten i syfte att utnyttja de befintliga budgetresurserna för sådan FUI-verksamhet som stöder moderniseringen av den offentliga sektorn och näringslivet.

26. Genom en regelbunden dialog mellan ministerierna och de regionala aktörerna säkerställer man att de regionala och nationella FUI-åtgärderna kompletterar och stöder varandra. EU:s sammanhållningspolitik och finansieringsinstrument används för att stödja genomförandet av strategierna för smart specialisering och stärka regionernas och städernas möjligheter att fungera som utvecklingsplattformar för FUI-verksamheten. Arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, landskapsförbunden och NTM-centralerna arbetar för att föra samman regionerna med de bästa nationella och internationella centrumen och nätverken och stöder genom sin finansiering även FUI-samarbetet över landskapsgränserna.

27. I statens ägarpolitik betonas i allt högre grad FUI-verksamhetens kvantitet och kvalitet. De statsägda bolagen deltar i partnerskapsmodellerna och den övriga innovationsverksamheten utifrån sina egna premisser.

Omstruktureringen av den offentliga sektorn

28. Ministerierna och kommunerna samarbetar för att bereda ett innovationsprogram för den offentliga sektorn i syfte att stödja omstruktureringen av den offentliga sektorn och stärka innovationskapaciteten. Kopplingen till den offentliga förvaltningens strategi säkerställs. Målet är att lösa utvecklingsutmaningarna inom den offentliga sektorn (bl.a. social- och hälsovårdsreformen, trafiken, utbildningen) genom att utnyttja FUI-verksamhet. Genom programmet avhjälps även de långtidseffekter som uppstått som en följd av pandemin. Samtidigt öppnar det upp nya affärsmöjligheter för företagen. Vid genomförandet av programmet är samarbetet mellan den offentliga, privata och tredje sektorn ytterst viktigt. (BF, Kommunförbundet, FM, de övriga ministerierna). Utöver åtgärderna nedan fastställs andra åtgärder under beredningen av programmet:

28.1 Staten och kommunerna anvisar innovativa och effektivitetsbaserade offentliga upphandlingar till att lösa utmaningar i samhället, såsom de hållbarhetsutmaningar som beror på klimatförändringen och ändringarna i befolkningsstrukturen. Utvecklingen samordnas av kompetenscentret för hållbara och innovativa offentliga upphandlingar, KEINO.

28.2 Den forsknings- och innovationspositiva regleringen utnyttjas för att det ska vara lättare att lansera innovationer och nya affärsmodeller på marknaden. Man bedömer mer systematiskt regleringens effekter på forskning och innovationsverksamhet och ökar författningsberedarnas kunskap om prognostisering, innovationer och marknader. På lovande tillväxtområden (projektet för en tillväxtportfölj som färdigställs vid ANM under våren) inleds försök med forsknings- och innovationspositiv reglering (s.k. sandlådor, företagstjänster) i syfte att göra det lättare att lansera nya affärsmodeller på marknaden.

29. Undervisnings- och kulturministeriet utreder den gemensamma effekten av bestämmelserna om forskning på forskningsfriheten och FUI-verksamheten.

Utvärdering och forskning inom FUI-verksamheten

Undervisnings- och kulturministeriet inleder en internationell utvärdering vid Finlands Akademi. Utvärderingen genomförs 2020–2021.