Bilaga: Övriga åtgärder som stöder målen i FUI-färdplanen och som fastställts i regeringsprogrammet och andra processer

Strategiska utvecklingsobjekt

I Kompetens

Omfattande höjning av kompetensnivån och kontinuerligt lärande

1. Undervisnings- och kulturministeriet granskar i sin utbildningspolitiska redogörelse som lämnas till riksdagen hösten 2020 utbildningssystemets funktion när det gäller att höja kompetens- och utbildningsnivån samt utnyttjandet av den befintliga kompetenspotentialen i FUI-systemet och inkluderar FUI-färdplanens åtgärder i den. (Regeringsprogrammet, Regeringens handlingsplan, kap. 9)

2. Läroplikten förlängs till 18 år. Genom ändringen höjs den finländska kompetens- och utbildningsnivån och det säkerställs att alla som går ut grundskolan avlägger en examen åtminstone på andra stadiet. (Regeringsprogrammet, Regeringens handlingsplan, kap. 9)

3. Arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, Finlands Akademi, BF och Utbildningsstyrelsen stöder sysselsättningen av internationella experter i Finland genom Talent Boost-åtgärder. Forskningsinstituten och högskolorna utvecklar en atmosfär och mekanismer som uppmuntrar till internationell rekrytering samt utnyttjar möjligheterna med beskattning av nyckelpersoner. Ministerierna samarbetar för att underlätta invandringen, sysselsättningen och studietillståndsprocesserna för utländska studerande och forskare samt integreringen av inflyttare i det finländska samhället. (Regeringsprogrammet, Regeringens handlingsplan, kap. 2)

Omfattande utnyttjande av samhällets resurser och kompetens inom FUI-verksamheten

4. Den kreativa kompetensen och de kreativa sektorerna utnyttjas effektivare i innovationsverksamheten i enlighet med färdplanen för en kreativ ekonomi och åtgärderna i anslutning till den (Creative Business Finland). Den kreativa kompetensens betydelse ligger i att den hjälper företagen förnya sig och producera lösningar som skapar mervärde för kunderna. (Regeringsprogrammet, Regeringens handlingsplan, kap. 9)

5. Undervisnings- och kulturministeriet och högskolorna beaktar i den plan för tillgång till högskoleutbildning som utarbetas utvecklings- och kompetensbehoven inom FUI-verksamheten. Målet med planen är att öka andelen högskoleutbildade och i planen granskas jämställdheten och likabehandlingen och hur den fullföljs vid antagningen till högskoleutbildningen. (Regeringsprogrammet, Regeringens handlingsplan, kap. 9)

II Ny partnerskapsmodell

Klimatförändringen och andra samhällsutmaningar inom FUI-verksamheten

6. I färdplansarbetet för en koldioxidsnål industri identifieras FUI-verksamhetens möjligheter. (Regeringsprogrammet, Regeringens handlingsplan, kap. 3)

7. Regeringen inrättar en klimatfond som grundar sig på Statens utvecklingsbolag Vake. Fonden fokuserar på att förebygga klimatförändringen, främja digitaliseringen och påskynda en koldioxidsnål industri. Klimatfondens verksamhet preciseras före budgetmanglingen i april 2020.

8. Kommittén för forskningens infrastrukturer vid Finlands Akademi uppdaterar den nationella färdplanen för forskningsinfrastrukturer år 2020. (Regeringsprogrammet, Regeringens handlingsplan, kap. 9)

Forskningens genomslagskraft

9. Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet beaktar i den strategi för företagande som är under beredning de åtgärder med vilka man kan öka startup- och små och medelstora företags FUI-intensitet samt effektivisera samarbetet mellan dem och aktörerna inom högskolesektorn och yrkesutbildningen. (Regeringsprogrammet, Regeringens handlingsplan, kap. 6)

10. Undervisnings- och kulturministeriet kompletterar upphovsrättslagen med bestämmelser om möjligheten till parallell lagring av forskningspublikationer för att säkerställa forskarens rättigheter. (Visionen för högskoleutbildning och forskning 2030)

11. Man säkerställer att det utvecklingsarbete för öppen vetenskap och forskning som forskningssamfundet utför under samordning av Vetenskapliga samfundens delegation samt den utveckling av informationsinfrastrukturer som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet och de offentliga forskningsorganisationerna stöder varandra.

12. Man stärker kompetensen i anslutning till administrationen och tillämpningen av immateriella rättigheter, inklusive avtals- och licenskompetensen särskilt i små och medelstora företag. (Mål i regeringsprogrammet: strategi för immateriella rättigheter)

III Den innovativa offentliga sektorn

Ledning och samordning av FUI-politiken

13. I det gemensamma projekt för vetenskapsakademierna som samordnas av Finska vetenskapsakademien och finansieras av undervisnings- och kulturministeriet kompletteras mekanismerna för den vetenskapsrådgivning som ges av forskningssamfundet. (Visionen för högskoleutbildning och forskning 2030)

14. I beredningen av forsknings- och innovationsrådets ärenden utnyttjas på bred front expertisen vid olika ministerier.

15. Statsrådets kansli inleder i samarbete med de övriga ministerierna en utvärdering av verksamheten och effekterna vid rådet för strategisk forskning 2014–2019.