Förnyandet av tillstånden att ordna utbildning

Tillstånden att ordna yrkesutbildning förnyas som en del av reformen av yrkesutbildningen. Undervisnings- och kulturministeriet ändrar alla nuvarande tillstånd utan separat ansökan så att de motsvarar den nya lagstiftningen.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Ministeriet har den 9 juni 2017 till utbildningsanordnare skickat förslagen till nya anordnartillstånd för yrkesinriktade examina och yrkesutbildning. Ministeriet begär utbildningsanordnarnas svar på förslagen till anordnartillstånd senast den 11 augusti 2017.

Förslagen har utarbetats enligt övergångsbestämmelserna i regeringens proposition så att de motsvarar de gällande tillstånden att ordna utbildning och avtalen om att ordna examen samt med beaktande av de innehållsmässiga ändringarna i tillståndsregleringen. RP 39/2017 (på finska) 

Principerna som följts i beredningen av anordnartillståndet har beskrivits  i promemorian och dess bakgrundsmaterial.

Bilaga 1: Ändringarna i examensstrukturen, ändringar enligt examen (på finska)

Bilaga 2: Gällande avtal om att ordna fristående examina / Utbildningsstyrelsen och examenskommissionerna  (läget 3.5.2017, på finska)

Bilaga 3: Kommuner som bestäms i tillstånden att ordna yrkesutbildning, läget från 1.8.2017 (på finska)

Bilaga 4: Förslag till primära verksamhetsområden (på finska)

Bilaga 5: Förslag till minimiantalet studerandeår i tillstånden (på finska)

Uppgifter som kan sökas

De förslag till anordnartillstånd som ministeriet bereder inkluderar inte:

  • uppgiften som gäller arbetskraftsutbildning,
  • den utvidgade uppgiften som gäller läroavtalsutbildning eller
  • uppgiften som gäller fängelseundervisning.

Dessa uppgifter kan ansökas av alla utbildningsanordnare. Ansökningar som gäller detta ska skickas som en del av utbildningsanordnares svar senast den 11 augusti 2017. Det är också möjligt att ansöka om ett nytt anordnartillstånd för examina och utbildning med samma tidtabell.

Om utbildningsanordnarna ska sammanslås från den 1 januari 2018, ska separata ansökningar som gäller fusionen inklusive bilagor lämnas in enligt anordnare senast den 11 augusti 2017.

Planketter

På denna sida finns de blanketter som behövs före den 19 juni 2017 (xlsx, på finska):

Blanketten för svar på förslaget till tillstånd ska fyllas i av de utbildningsanordnare som av undervisnings- och kulturministeriet har fått ett förslag som gäller deras anordnartillstånd.

Blanketten för att söka ett nytt anordnartillstånd ska endast fyllas i av de instanser som inte har fått ett förslag som gäller anordnartillstånd. Läs närmare anvisningar

Adresser

Svaren och ansökningarna om nya anordnartillstånd lämnas in både i pappersform och per e-post till undervisnings- och kulturministeriet:

Postadress:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 STATSRÅDET

Besöksadress: Statsrådets registratorskontors gemensamma verksamhetsställe, Riddaregatan 2 B, Helsingfors.

E-post: [email protected], meddelandets rubrik: Förnyandet av tillstånden att ordna utbildning/Anordnarens namn

Beslut

Ministeriet har för avsikt att fatta besluten om anordnartillstånden före utgången av september 2017 förutsatt att den nya lagen om yrkesutbildning har stadfästs.

Tidtabellerna är villkorliga och kopplade till tidtabellen för godkännandet av regeringens proposition. Om tidtabellerna eller processen för förnyandet av tillstånden att ordna utbildning ändras, informerar ministeriet om detta på denna sida.

Ytterligare information:

Nyland, Norra Österbotten, Kajanaland, Lappland: Tarja Koskimäki, överinspektör, tfn 02953 30166

Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Egentliga Finland och Satakunta: Jukka Lehtinen, undervisningsråd, tfn 02953 30183

Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen: Anne Mårtensson, undervisningsråd, tfn 02953 30104

Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten: Mari Pastila-Eklund, undervisningsråd, tfn 02953 30249

Tarja Olenius, undervisningsråd, tfn 02953 30237

Saara Ikkelä, projektplanerare, tfn 02953 30109

Saara Luukkonen, regeringssekreterare, tfn 02953 30366

Mika Tammilehto, överdirektör, tfn 02953 30308

E-postadresser: [email protected]

 

Vanliga frågor

Förnyandet av anordnartillstånden