Företagsamhetsutbildning och -fostran

Kädentaitajia. KUVA: OKM

I projektet förtetagsamhet och utbildning beredr man riktlinjer för att främja företagande, företagarutbildning och -fostran.

Undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer för företagsamhet (Yritäjyyslinjaukset 2017) fördjupar riktlinjerna för företagsamhetsfostran från 2009. Meningen är att utveckla företagsamhetsutbildningen och –fostran i grundskolorna, gymnasiet, yrkesutbildningen och i högskolorna.

Undervisnings- och kulturministeriet är också med i det internationella forskningsprojektet Innovation Cluster for Entrepreneurship Education. Inom ramarna för projektet utreder man hur man kunde förverkliga Europeiska kommissionens mål att erbjuda alla unga praktisk företagsamhetsfostran i grundskolan.

Företagsamhetsriktlinjer inom utbildningen

Företagande går att lära sig. Det innebär förmåga till kreativitet, innovationsförmåga, risktagande, ansvarsfullhet samt förmåga att planera, ställa upp mål och leda verksamheten för att nå målen. Betydelsen av företagarberedskap blir allt viktigare i och med att arbetslivet förändras.

Syftet med undervisnings- och kulturministeriets företagsamhetsriktlinjer är att rikta, utveckla och styra främjandet av företagsamhet och åtgärder för företagsamhetsfostran inom olika utbildningsnivåer. Riktlinjerna fungerar som en del av ministeriets informationsstyrning.

Företagsamhetsriktlinjerna fungerar som konkreta verktyg för utvärdering och utvecklande av verksamhet för läroanstaltsledningen samt övriga aktörer inom företagsamhetsfostran. Därutöver ger riktlinjerna vinkar och stöd för planeringen av det praktiska arbetet.

Se även

Ytterligare information

Ulla Mäkeläinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Strategisen ohjauksen vastuualue (STO) 0295330223